980/2021

Helsingfors den 18 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall (958/2016) 2 § 1 mom. och 7 § som följer:

2 §
Begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning

Bestämmelser om begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av PCB och av blandning och föremål som innehåller PCB finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar, nedan POP-förordningen, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.


7 §
Bokföring, uppföljning och kontroll

Bestämmelser om verksamhetsutövarens skyldighet att föra bok över avfallet, följa och kontrollera den avfallshantering som han eller hon ordnar och ge uppgifter om den samt att upprätta ett transportdokument och bekräfta mottagandet och behandlingen av avfallet finns i 118, 119–121 och 121 a § i avfallslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 18 november 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Miljöråd
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.