979/2021

Helsingfors den 18 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) 3 § 1 mom. 7 punkten, 6 § 1 mom. 6 punkten, 15 § 2 mom., 16 § 1 mom. 3 punkten och 17 a § 5 punkten,

av dem 3 § 1 mom. 7 punkten sådan den lyder i förordning 50/2019, 15 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 952/2020 och 17 a § 5 punkten sådan den lyder i förordning 1304/2015, samt

fogas till 15 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 952/2020, nya 6 a- och 6 b-punkter som följer:

3 §
Innehållet i tillståndsansökan och anmälan

Tillståndsansökan och en i 115 a § i miljöskyddslagen avsedd anmälan ska innehålla


7) uppgifter om det avfall som uppkommer samt om klassificering som biprodukter av ämnen eller föremål som uppkommer vid verksamheten enligt 5 a § i avfallslagen samt uppgifter om avfallets och biprodukternas beskaffenhet och mängd,


6 §
Ytterligare uppgifter om avfall och avfallshantering

Om verksamheten gäller återvinning eller bortskaffande av avfall ska det i tillståndsansökan redogöras för


6) avfall som efter att ha genomgått ett återvinningsförfarande inte längre utgör avfall enligt kriterierna för när avfallet upphör att klassificeras som avfall i 5 b § i avfallslagen,


15 §
Innehållet i tillståndsbeslutets beslutsdel

Av tillståndsbeslutets beslutsdel ska det framgå


6 a) villkor om lämnandet till tillsynsmyndigheten av sådana årssammandrag av bokföringsuppgifter över avfall som avses i 118 § 1 mom. 3 och 4 punkten i avfallslagen samt över produkter och material som uppkommer vid förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller annan återvinning av avfall enligt 2 mom. i den paragrafen,

6 b) villkor om lämnandet till tillsynsmyndigheten av sådana årssammandrag av bokföringsuppgifter över livsmedelsavfall som avses i 118 a § i avfallslagen,


Av tillståndsbeslutet ska det vid behov framgå hur det i 41 § i miljöskyddslagen avsedda tekniska och funktionella sambandet mellan verksamheterna har beaktats vid tillståndsprövningen. Av tillståndsbeslutet ska det dessutom vid behov framgå hur miljöledningssystemen eller de åtgärder och den rapportering som grundar sig på avtal om energisparande samt den allmänna skyldigheten att iaktta prioriteringsordningen enligt 8 § i avfallslagen har beaktats när tillståndsvillkoren fastställts. Av tillståndsbeslutet ska vid behov också framgå ett beslut om klassificering av ett ämne eller ett föremål som biprodukt enligt 5 a § i avfallslagen och om att avfall som genomgått ett återvinningsförfarande enligt 5 b § i samma lag upphör att klassificeras som avfall samt motiveringarna till beslutet. Av tillståndsbeslutet ska det vid behov också framgå om ett beslut om avvikelse från klassificering som farligt avfall har fattats med stöd av 7 § 2 mom. i avfallslagen, samt motiveringen till detta beslut. Tillståndsbeslutet ska dessutom innehålla ett omnämnande av vad som i 70 § 2 mom. i miljöskyddslagen föreskrivs om förhållandet mellan tillståndsvillkoren och förordningar av statsrådet.


16 §
Villkor i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i tillståndsbeslut som gäller avstjälpningsplatser ingå villkor om


3) den mängd och typ av avfall som godkänts för deponering på avstjälpningsplatsen i enlighet med den förteckning som avses i 4 § i statsrådets förordning om avfall (978/2021),


17 a §
Villkor i tillståndsbeslut som gäller förgasnings- och pyrolysanläggningar och förbränning av renad gas som produceras i dem

Utöver vad som föreskrivs i 15 § ska det i tillståndsbeslut som gäller förgasnings- och pyrolysanläggningar enligt 107 § 2 mom. 1 punkten i miljöskyddslagen och förbränning av den renade gas som produceras i sådana anläggningar ingå följande villkor:


5) villkor om andra behövliga omständigheter än de som avses i 4 punkten för att säkerställa att den renade gasen har upphört att klassificeras som avfall på det sätt som avses i 5 b § i avfallslagen,Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109
Rådets direktiv 1999/31/EG (31999L0031); EGT L 182, 16.7.1999, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 18 november 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Miljöråd
Riitta Levinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.