974/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om placeringsfonder (213/2019) 22 kap. 1 § 5 och 6 mom. samt 23 kap. 3 §,

ändras 3 kap. 3 § 1 mom., 15 kap. 1 § och rubriken för 2 §, 22 kap. 3 §, 7 § 1 mom. och 8 §, 23 kap. 1 § 1, 4 och 5 mom. samt 2 §, 26 kap. 3 § 1 mom. samt i 27 kap. 2 § 2 mom. det inledande stycket och 8 punkten samt 27 kap. 2 § 3 mom. och

fogas till 1 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 380/2021, ett nytt 7 mom., till 15 kap. 2 § ett nytt 2 mom., till 21 kap. 5 § ett nytt 5 mom., till 22 kap. nya 2 a, 7 a och 9 a §, till 22 kap. 10 § ett nytt 2 mom., till 22 kap. en ny 12 § samt till 23 kap. en ny 7 § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde samt annan lagstiftning som är tillämplig på fondbolag

Bestämmelser om marknadsföring av fondandelar i placeringsfonder och andelar i fondföretag finns förutom i denna lag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 om underlättande av gränsöverskridande distribution av företag för kollektiva investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013, (EU) nr 346/2013 och (EU) nr 1286/2014, nedan förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

3 kap.

Verksamhetsförutsättningar och minimikapital

3 §
Fondbolags styrelse

Ett fondbolags styrelse utses av fondbolagets bolagsstämma. Styrelsen ska ha minst tre medlemmar av vilka minst en tredjedel ska vara oberoende.


15 kap.

Marknadsföring av fondandelar och fondbolags informationsskyldighet

1 §
Marknadsföringsprinciper

Marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonder ska ske på finska eller svenska eller något annat språk som Finansinspektionen godkänner, om Finansinspektionen kräver det.

Bestämmelser om de krav som gäller marknadsföringsmaterial som riktar sig till investerare finns förutom i denna lag också i artikel 4 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

Finansinspektionen har med stöd av artikel 7 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder rätt att begära att i förväg bli underrättad om marknadsföringsmaterial som fondbolagen använder.

2 §
Meddelande om riskkoncentration och variationer i nettotillgångsvärdet i fondprospekt och marknadsföringsmaterial

Om nettovärdet av en placeringsfonds tillgångar tenderar att variera avsevärt på grund av investeringarnas sammansättning eller förvaltningsmetoderna, ska detta särdrag anges i fondprospektet och vid behov i marknadsföringsmaterialet.

21 kap.

Förvaringsinstituts uppgifter

5 §
Förutsättningar för utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad

Vid tillämpning av denna paragraf samt 6 och 7 § ska tillhandahållande av tjänster i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper genom värdepappersavvecklingssystem enligt det direktivet, eller tillhandahållande av liknande tjänster från värdepappersavvecklingssystem i tredjeland, inte betraktas som utläggning av förvaringsverksamhet på entreprenad.

22 kap.

Fondbolags verksamhet utomlands och marknadsföring av placeringsfonder utomlands

2 a §
Ändringar i uppgifter som anmälts

Om de uppgifter som avses i 1 § 1 mom. 2–4 punkten ändras, ska fondbolaget skriftligen underrätta Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Finansinspektionen ska bedöma de planerade ändringarna efter att ha fått en sådan anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i det momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta.

Om fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov tillämpa 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om de åtgärder som vidtagits.

Om de uppgifter som lämnats enligt 1 § 2 mom. ändras, ska Finansinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om detta. Om det sker förändringar i omfattningen av fondbolagets verksamhetstillstånd eller i eventuella begränsningar i fråga om de typer av placeringsfonder som fondbolaget har verksamhetstillstånd att förvalta, ska Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i fondbolagets värdstat om ändringarna och på motsvarande sätt ändra uppgifterna i det intyg som avses i 1 § 3 mom.

3 §
Finansinspektionens rätt att kräva att förutsättningarna för ett tillstånd uppfylls

Om ett fondbolag inte uppfyller de förutsättningar som anges i 2 § kan Finansinspektionen sätta ut en tid för korrigering av situationen och, om kravet inte uppfylls inom den utsatta tiden, tillämpa bestämmelserna i 19 kap. 2 § om återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten.

7 §
Marknadsföring av fondandelar i andra EES-stater än Finland

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska anmäla detta till Finansinspektionen. Anmälan ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

1) information om arrangemangen för marknadsföring av placeringsfondens fondandelar i fondens EES-värdmedlemsstat och uppgift om att fondandelarna marknadsförs av det fondbolag eller det utländska EES-fondbolag som förvaltar placeringsfonden,

2) information som den behöriga myndigheten i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana,

3) information om de arrangemang som avses i 7 a § 1 mom.,

4) placeringsfondens stadgar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och följande halvårsrapport, översatta i enlighet med 9 § 2 mom. 3 punkten,

5) faktabladet, översatt i enlighet med 9 § 2 mom. 2 punkten.


7 a §
Funktioner som är tillgängliga för investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat

Fondbolag och utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland och som har för avsikt att marknadsföra fondens fondandelar i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat ska genomföra de funktioner som behövs för att utföra följande uppgifter i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat:

1) behandla teckningar och inlösen av fondandelar i placeringsfonden och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt 15 kap.,

2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur inlösen betalas.

3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i placeringsfonden,

4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som avses i 15 kap. enligt de villkor som fastställs i 9 § i detta kapitel, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten.

En tredje part, som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras, kan på fondbolagets och det utländska EES-fondbolagets vägnar eller tillsammans med dem utföra de uppgifter som avses i 1 mom. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i det momentet som inte utförs av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget få de uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna.

8 §
Fondbolags skyldighet att hålla handlingar tillgängliga för den behöriga myndigheten i en EES-stat

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska se till att de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov översättningarna av dem är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat på bolagens webbplatser. Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska hålla handlingarna och översättningarna uppdaterade. De ska anmäla varje ändring i handlingarna till de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat och ange var dessa handlingar är tillgängliga i elektronisk form.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter som behövs för genomförandet av kommissionens genomförandedirektiv i fråga om rätten för de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat att i enlighet med 1 mom. i denna paragraf få de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

9 a §
Ändrade uppgifter om marknadsföring av fondandelar

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska skriftligen underrätta Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om ändringar i de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.

Finansinspektionen ska bedöma ändringarna efter att ha fått en anmälan som avses i 1 mom. Om ändringen skulle leda till att fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget inte längre följer denna lag, ska Finansinspektionen inom 15 arbetsdagar efter att ha fått all den information som avses i det momentet förbjuda genomförandet av ändringen. Finansinspektionen ska underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om detta.

Om fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget genomför ändringen trots Finansinspektionens förbud, ska Finansinspektionen vidta lämpliga åtgärder och vid behov förbjuda marknadsföringen av placeringsfonden för att säkerställa att den verksamhet som strider mot bestämmelserna upphör. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta de behöriga myndigheterna i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat om de åtgärder som vidtagits.

10 §
Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder

Vad som i 1 mom. föreskrivs om Finansinspektionens skyldighet att vidta åtgärder tillämpas också på anmälningar som gjorts av den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 12 § 3 mom., när ett fondbolag eller ett utländskt EES-fondbolag har meddelat att marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som det förvaltar i Finland har upphört i den EES-staten.

12 §
Upphörande av marknadsföring i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat

Ett fondbolag och ett utländskt EES-fondbolag får upphöra med marknadsföringen av fondandelar i en placeringsfond som bolaget förvaltar i Finland i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat där en anmälan gjorts i enlighet med 7 § 1 mom., om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag inlösa alla sådana fondandelar som innehas av investerare i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla investerare vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om fondbolagets eller det utländska EES-fondbolagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av fondandelar i placeringsfonden i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av placeringsfonder och passande för en typisk investerare i placeringsfonder, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av de fondandelar i en placeringsfond som anges i den anmälan som avses i 3 mom.

Det erbjudande om inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på det officiella språket eller ett av de officiella språken i placeringsfondens EES-värdmedlemsstat eller på ett språk som godkänns av de behöriga myndigheterna i den staten. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för fondandelsägarna om de inte godkänner ett erbjudande om inlösen av sina fondandelar.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna en anmälan med de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten till Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska granska den anmälan som avses i 3 mom. och senast 15 arbetsdagar efter mottagandet av den fullständiga anmälan vidarebefordra den till den behöriga myndighet i den EES-värdmedlemsstat som identifierats i anmälan samt till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta fondbolaget eller det utländska EES-fondbolaget om att anmälan har skickats.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare om eller placeringar av fondandelar i den förvaltade placeringsfonden i fondens EES-värdmedlemsstat från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring i denna EES-stat.

Fondbolaget och det utländska EES-fondbolaget ska lämna de uppgifter och handlingar som avses i 9 § till investerare i den berörda EES-staten som innehar fondandelar i placeringsfonden samt till Finansinspektionen. Uppgifterna och handlingarna kan också lämnas genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerare på det officiella språket eller något av de officiella språken i EES-staten eller på något annat språk som godkänts av den behöriga myndigheten i EES-staten.

Finansinspektionen ska informera den behöriga myndigheten i den EES-stat som identifierats i den anmälan som avses i 3 mom. om alla ändringar i de handlingar som avses i 7 § 1 mom. 4 och 5 punkten.

23 kap.

Marknadsföring av andelar i fondföretag i Finland

1 §
Underrättelse

Ett fondföretag får marknadsföra sina andelar i Finland, om den behöriga myndigheten i företagets hemstat har underrättat Finansinspektionen om att marknadsföringen inleds. Underrättelsen ska innehålla

1) information om arrangemangen för marknadsföring av fondföretagets andelar i Finland och uppgift om att företagets andelar marknadsförs av det fondbolag som förvaltar företaget,

2) information som Finansinspektionen behöver för att ta ut arvoden eller avgifter eller för att meddela om sådana,

3) information om genomförandet av arrangemang för skötsel av de uppgifter som avses i 2 § 1 mom.,

4) fondföretagets stadgar eller stiftelsehandlingar, fondprospekt, senaste verksamhetsberättelse och den halvårsrapport som offentliggjorts därefter, översatta i enlighet med 6 § 2 mom.,

5) faktabladet, översatt i enlighet med 6 § 2 mom.,

6) ett intyg från den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat över att företaget uppfyller kraven i fondföretagsdirektivet.


Fondföretaget ska se till att Finansinspektionen på elektronisk väg har tillgång till de handlingar som avses i 1 mom. 4 och 5 punkten och vid behov till översättningarna. Fondföretaget ska anmäla varje ändring i handlingarna till Finansinspektionen och ange var dessa handlingar är tillgängliga på elektronisk väg.

Fondföretaget ska skriftligen informera Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som avses i 1 mom. 1–3 punkten senast en månad innan ändringarna träder i kraft.


2 §
Funktioner som är tillgängliga för investerare i Finland

För att marknadsföra andelar i Finland ska ett fondföretag vidta åtgärder för att kunna

1) behandla teckningar, återköp och inlösen av andelar i fondföretaget och sköta utbetalningar till fondandelsägarna i enlighet med villkoren i de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet,

2) tillhandahålla investerare information om hur order som avses i 1 punkten kan göras och hur återköp och inlösen betalas,

3) underlätta hanteringen av information och tillgången till de förfaranden och arrangemang som avses i fondföretagsdirektivets artikel 15 om hur investerarna kan utöva de rättigheter som följer av deras investering i fondföretaget,

4) tillhandahålla investerare de uppgifter och de handlingar som krävs enligt kapitel IX i fondföretagsdirektivet enligt de villkor som fastställs i 6 §, för att de ska kunna konsultera dem och ta kopior,

5) skriftligen eller i någon annan varaktig form tillhandahålla investerare relevant information om de uppgifter som funktionerna utför så att investerarna kan bevara och lagra informationen och återge den i oförändrad form,

6) fungera som kontaktpunkt för kommunikation med Finansinspektionen och de behöriga myndigheterna.

Fondföretaget ska säkerställa att de funktioner som avses i 1 mom. tillhandahålls på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

De uppgifter som avses i 1 mom. kan på fondföretagets vägnar eller tillsammans med det utföras av en tredje part som omfattas av regler och tillsyn för de uppgifter som ska utföras. Fondföretaget ska ha ett skriftligt avtal som bevis på utnämnandet av den tredje parten där det preciseras vilka av de uppgifter som avses i det momentet som inte utförs av fondföretaget och där det fastställs att den tredje parten har rätt att av fondföretaget få alla uppgifter och handlingar som krävs för att utföra uppgifterna.

7 §
Upphörande av marknadsföring av fondföretag i Finland

Ett fondföretag som gjort en i 1 § avsedd anmälan om marknadsföring får upphöra med att marknadsföra sina andelar i Finland, om

1) ett allmänt erbjudande lämnas om att utan avgifter eller avdrag återköpa eller inlösa alla sådana andelar i fondföretaget som innehas av investerare i Finland, vilket offentliggörs under minst 30 arbetsdagar och riktas, direkt eller via förmedlare, individuellt till alla andelsägare i fondföretaget i Finland vilkas identitet är känd,

2) en anmälan om fondföretagets avsikt att upphöra med marknadsföringen av sina andelar i Finland offentliggörs på ett sätt som är allmänt tillgängligt och som är brukligt för marknadsföring av fondföretag och passande för en typisk fondföretagsinvesterare, och

3) avtalsarrangemang med förmedlare eller ombud ändras eller avslutas med verkan från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring av fondföretagets andelar, i syfte att förhindra direkta eller indirekta erbjudanden om eller placeringar av dessa andelar i Finland.

Det erbjudande om återköp eller inlösen som avses i 1 mom. 1 punkten och den anmälan som avses i 2 punkten ska göras på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner. I dem ska ingå en tydlig beskrivning av konsekvenserna för andelsägarna i fondföretaget om de inte godkänner ett erbjudande om återköp eller inlösen av sina fondandelar.

Fondföretaget ska upphöra med alla direkta eller indirekta erbjudanden till investerare i Finland om eller placeringar av sina andelar från och med dagen för anmälan om upphörande av marknadsföring.

Fondföretaget ska lämna de handlingar och uppgifter som avses i 6 § samt ändringar i dem till de investerare i Finland som fortfarande innehar andelar i fondföretaget. Fondföretaget får lämna dessa handlingar och uppgifter samt ändringar i dem genom elektronisk kommunikation eller annan teknik för distanskommunikation, om uppgifterna, handlingarna och kommunikationstekniken finns tillgängliga för investerarna på finska eller svenska eller på något annat språk som Finansinspektionen godkänner.

Finansinspektionen får inte från den dag då den behöriga myndigheten i fondföretagets hemstat har underrättat den om alla ändringar i de handlingar som avses i 1 § 1 mom. 4 och 5 punkten kräva att fondföretaget visar att det i Finland iakttar de bestämmelser om marknadsföringskrav som avses i artikel 5 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

26 kap.

Tystnadsplikt och skadeståndsskyldighet samt kundkontroll

3 §
Fondbolags skadeståndsskyldighet

Ett fondbolag är skyldigt att ersätta skada som det uppsåtligen eller av vårdslöshet har orsakat en placeringsfond, fondandelsägare eller någon annan genom förfaranden som strider mot denna lag, mot förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder, mot kommissionens förordningar som antagits med stöd av fondföretagsdirektivet eller mot placeringsfondens stadgar.


27 kap.

Påföljder och rapportering om överträdelser

2 §
Påföljdsavgift

Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 mom. följande bestämmelser i denna lag:


8) 7 kap. 5 §, 15 kap. 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och 3–12 § samt 26 kap. 7 § om skyldigheter som gäller marknadsföring och skyldigheten att ge information till investerare, om försummelsen att iaktta bestämmelserna upprepas,


Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen, för vilka det vid försummelse eller överträdelse påförs påföljdsavgift, är utöver vad som anges i 1 och 2 mom. i denna paragraf, i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om lämnande av information om transaktioner för värdepappersfinansiering och totalavkastningsswappar i artiklarna 13 och 14 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, samt i fråga om placeringsfonder bestämmelserna om kraven för marknadsföringsmaterial som riktas till investerare i artiklarna 4.1–4.3 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.Denna lag träder i kraft den 1 december 2021.

RP 110/2021
EkUB 23/2021
RSv 128/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1160 (32019L1160); EUT 188, 12.7.2019, s. 106

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.