971/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 23 § i konkurrenslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konkurrenslagen (948/2011) 23 § 2 mom., sådant det lyder i lag 662/2012, som följer:

23 §
Anmälan om företagsförvärv

Sådant företagsförvärv på vilket bestämmelserna i 3 eller 10 kap. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), bestämmelserna i 10 kap. om fusion eller i 12 kap. om överlåtelse av ett försäkringsbestånd i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), bestämmelserna i 9 kap. om fusion eller i 11 kap. om överlåtelse av ett försäkringsbestånd i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) eller bestämmelserna i 7 kap. om fusion eller i 8 kap. om överlåtelse av ett försäkringsbestånd i lagen om försäkringskassor (948/2021) ska tillämpas, ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket när parterna i förvärvsavtalet har fått kännedom om Finansinspektionens samtycke eller om att Finansinspektionen inte motsätter sig förvärvet. Någon anmälan om företagsförvärv behöver dock inte göras om Finansinspektionen, i enlighet med vad som bestäms i någon lag som nämns ovan i detta moment, av Konkurrens- och konsumentverket begärt ett utlåtande angående förvärvet och om Konkurrens- och konsumentverket i sitt utlåtande har ansett att det inte föreligger något hinder för godkännande av förvärvet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.