966/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 1 kap. 2 § 3 mom. 5 punkten och 23 § 1 mom. 1 punkten underpunkt g samt 6 b kap. 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 kap. 2 § 3 mom. 5 punkten och 23 § 1 mom. 1 punkten underpunkt g i lag 1069/2017 och 6 b kap. 6 § 1 mom. i lag 513/2019, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Undantag från tillämpningsområdet

Denna lag gäller inte


5) pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) och inte heller tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021),


23 §
Kunder, professionella och icke-professionella kunder

I denna lag avses med professionella kunder

1) aktörer som enligt ett verksamhetstillstånd bedriver verksamhet på finansmarknaden eller reglerade aktörer och med dem jämförbara under myndighetstillsyn stående utländska

g) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor samt tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor,


6 b kap.

Förvaltnings- och styrningssystem, insyn, riskhantering och ersättning

6 §
Kapitalförvaltares rapporteringsskyldighet

Med institutionell investerare avses i denna paragraf försäkringsbolag som bedriver livförsäkring enligt försäkringsbolagslagen, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor samt motsvarande institutionella investerare som är verksamma inom EES-området och som av en kapitalförvaltare tillhandahålls tjänster enligt 5 § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.