965/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 4 och 30 c § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 4 § 4 mom. och 30 c § 3 mom., av dem 30 c § 3 mom. sådant det lyder i lag 1210/2013, som följer:

4 §

En koncession som statsrådet beviljat arbetspensionsförsäkringsbolag för bedrivande av verksamhet enligt pensionslagarna för anställningsförhållanden ombildas när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft till en koncession för verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare i fråga om pensionslagarna för anställningsförhållanden. Den försäkringsverksamhet som omfattas av APL och som är förenlig med stadgarna för sådana pensionskassor och pensionsstiftelser som avses i lagen om pension för arbetstagare ombildas då lagen om pension för arbetstagare har trätt i kraft till försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

30 c §

Ett arbetspensionsförsäkringsbolags samt en i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) avsedd pensionskassas och pensionsstiftelses ansvarsskuld för de förmåner som avses i 1 mom. består i sin helhet av utjämningsavsättningen, till vilken varje år läggs en beräkningsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 166 § i lagen om pension för arbetstagare och som räknas på utjämningsavsättningen. Från den med beräkningsräntan höjda utjämningsavsättningen ska varje år dras av kostnadsandelen enligt 2 mom. samt de omkostnadsdelar som är avsedda att täcka kostnaderna för förvaltningen av förmånerna och som bestäms i beräkningsgrunderna för ansvarsskulden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.