955/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 16 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,

sådana de lyder, 1 § 1 mom. 16 punkten i lag 758/2012, 4 § 1 mom. i lag 531/2021 samt 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 601/2021, som följer:

1 §
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är


16) sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) som har filial i Finland,


4 §
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Avgiftsgrund Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) balansomslutning 0,0027
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen balansomslutning 0,0027
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar omsättning 0,24
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut balansomslutning 0,0027
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) balansomslutningx 4 0,0027
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen balansomslutning 0,0027
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) balansomslutning 0,0027
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) balansomslutningx 4 0,0027
pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) balansomslutning 0,0027
tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor balansomslutning 0,0027
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (948/2021) balansomslutningx 4 0,0027
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än sjukkassa balansomslutning 0,0027
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) balansomslutning 0,0027
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) balansomslutningx 0,4 0,0027
Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden balansomslutning 0,0027
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) balansomslutningx 4 0,0027
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016), kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) och kärnavfallshanteringsfonden balansomslutningx 0,4 0,0027
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori I kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0009
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0014
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 0,0018
filialer till tredjeländers kreditinstitut kalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut 0,0027
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES omsättning 0,10
filialer till sådana utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES balansomslutning 0,0009
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 0,32
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § omsättningen från dessa funktioner 0,32
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0021
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument omsättning 1,24 och minst 50 000 euro
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) omsättning 0,32
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster omsättning 0,10
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor medlemsavgiftsintäkter 0,63
filialer till utländska EES-värdepappersföretag omsättning 0,14
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer omsättning 0,32
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland omsättning 0,14
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland de av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0010
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland omsättning 0,14
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 0,0017
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland omsättning 0,32
filialer till tredjeländers försäkringsbolag premieintäkter 0,029

5 §
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 6 420
andra kreditinstitut 2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 9 630
betalningsinstitut 2 140
försäkringsbolag 6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 2 140
försäkringsföreningar 1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor 1 284
försäkringskassor 856
arbetslöshetskassor 6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden 6 420
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 1 284
statens pensionsfond, Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 16 050
filialer till tredjeländers kreditinstitut 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, kategori I 2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 4 301
fondbolag 4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 4 280
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 6 420
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 4 815
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 4 mom. i lagen om investeringstjänster 6 420
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster 1 070
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 2 140
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 1 070
filialer till utländska EES-fondbolag 2 140
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 2 140
filialer till AIF-förvaltare som är etablerade i tredjeland 3 210
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 3 210
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, och som Finansinspektionen utövar tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen 10 700

6 §
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 278 200
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 12 840
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 140
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 1 070
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 214
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 210
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 1 070
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 210
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 5 350
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 140
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 6 420
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 10 700
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 070
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution 1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 420
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 160 500
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 840
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 2 140
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 13 375
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepappren i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 210
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 210
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 280
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 070
finländska kreditförmedlare som är registerade enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 1 200
Pensionsskyddscentralen 10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 1 070
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 19 260
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 1 070
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor som har filial i Finland 1 070
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 070
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland 321
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 10 700
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 400
förmedlare av gräsrotsfinansiering enligt lagen om gräsrotsfinansiering 2 140
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 2 140
godkända publiceringsarrangemang och godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. 15 punkten i lagen om Finansinspektionen 10 700
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 3 000
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finans-inspektionen 5 000
den som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering 5 000
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering 3 210
tillhandahållare av virtuella valutor 2 410


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021
ShUB 19/2021
RSv 123/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.