930/2021

Helsingfors den 11 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerheten vid asbestarbeten (798/2015) 9 § som följer:

9 §
Förhandsanmälan

Arbetsgivare och egenföretagare ska på förhand meddela den regionalt behöriga arbetarskyddsmyndigheten om sådant asbestrivningsarbete på arbetsplatsen som kräver tillstånd för asbestrivningsarbete. Anmälan ska göras skriftligen, om möjligt minst sju dagar innan arbetet påbörjas.

Utöver det som anges i 48 § 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) ska anmälan innehålla behövliga uppgifter om

1) arbetets art, när det inleds och hur länge det sannolikt kommer att fortgå,

2) platsen där arbetet utförs,

3) vem som beställt arbetet och dennes kontaktuppgifter,

4) centrala iakttagelser i asbestkartläggningen, datum för asbestkartläggningen och vem som gjort den,

5) de metoder som tillämpas vid rivning av asbest eller asbesthaltigt material,

6) den utrustning som används för skydd och rengöring av arbetstagarna och utrustningens egenskaper,

7) den utrustning som används för att förhindra att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön och utrustningens egenskaper,

8) namnet på den avstjälpningsplats dit avfallet förs,

9) vem som gjort anmälan och dennes kontaktuppgifter.

Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten måste förnyas om det sker sådana förändringar i arbetsförhållandena som leder till att exponeringen för damm från asbest eller asbesthaltigt material ökar avsevärt. Dessutom måste anmälan kompletteras om någon annan än de arbetstagare som anmälts på förhand kommer att utföra rivningsarbete.

Innan arbetet påbörjas ska ett anslag med de uppgifter som avses i 2 mom. 1, 2 och 9 punkten fästas på en synlig plats utanför det exponeringsområde som avses i 4 §.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2021.

Helsingfors den 11 november 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringssekreterare
Mari Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.