901/2021

Helsingfors den 21 oktober 2021

Finansministeriets förordning om ändring av 7 och 11 § i finansministeriets förordning om skatteuppbörd

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om skatteuppbörd (1010/2019) 7 § 3 mom. och 11 § som följer:

7 §
Förfallodag för skatt som ändrats

I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av i 7 § i lagen om skatteuppbörd avsedda skatter som betalas på eget initiativ eller av i den paragrafen avsedda avgifter samt av mervärdesskatt som ska betalas till Finland och som omfattas av en i 12 a kap. i mervärdesskattelagen avsedd särskild ordning, tillämpas 4 § 1 och 3 mom. i denna förordning. I fråga om förfallodagen för ett ändrat belopp av andra skatter som betalas på eget initiativ än de som avses i 7 § i lagen om skatteuppbörd tillämpas 4 § 2 mom. i denna förordning.


11 §
Kostnadsfria betalningar

Skatter kan betalas utan merkostnader för betalning till de av Skatteförvaltningens verksamhetsställen där Skatteförvaltningen har ordnat mottagande av betalningar. I Skatteförvaltningens arbetsordning föreskrivs om de verksamhetsställen som tar emot betalningar. När Skatteförvaltningen fastställer vilka verksamhetsställen som tar emot betalningar ska den beakta en heltäckande geografisk placering av verksamhetsställena. Skatter på Åland kan betalas till Statens ämbetsverk på Åland.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Helsingfors den 21 oktober 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Specialsakkunnig
Pertti Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.