895/2021

Helsingfors den 21 oktober 2021

Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde och förhållande till annan lagstiftning

Denna förordning tillämpas på understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön som finansieras med såväl nationella medel som Europeiska unionens medel.

På de understöd som avses i 1 mom. tillämpas dessutom bestämmelserna i 18, 19, 21, 23 och 25 § i statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder (866/2021), nedan förordningen om stödberättigande.

Om Europeiska unionens medel används för att finansiera understöd, tillämpas dessutom bestämmelserna i 9, 10 och 27–29 § i statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (867/2021).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

2) stöd av mindre betydelse stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse,

3) Europeiska unionens medel de medel från ett regional- och strukturpolitiskt program eller något annat program eller någon annan fond inom Europeiska unionen som Europeiska kommissionen beviljat Finland ur Europeiska unionens budgetar,

4) stödområde I det första stödområdet enligt statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik år 2021 (795/2021),

5) stödområde II det andra stödområdet enligt statsrådets förordning om stödområden enligt lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik år 2021,

6) stödområde III andra än i 4 och 5 punkten avsedda områden i Finland, med undantag av landskapet Åland.

3 §
Beaktande av tidigare beviljat understöd

Effekterna på understödstagarens verksamhet av understöd som tidigare beviljats med stöd av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028 (758/2021) eller den lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) som gällde vid ikraftträdandet av den lagen ska bedömas vid behandlingen av en ny ansökan om understöd, om högst fem år har förflutit från den tidpunkt då det tidigare understödet beviljades.

4 §
Beviljande av understöd och understödets användningsändamål

Understöd beviljas för projekt som bedöms ha en betydande inverkan på företagets

1) tillväxt eller förnyelse,

2) internationalisering,

3) innovationsverksamhet eller stärkande av kompetensen,

4) produktivitet,

5) digitala affärsverksamhet, eller

6) anpassning till klimatförändringen, främjande av klimatneutralitet eller energi- eller materialeffektivitet.

Understöd kan genom ett och samma beslut beviljas till ett belopp av högst sju miljoner euro.

5 §
Kostnadsmodeller

Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om kostnadsmodellerna för projektet.

Vid godkännandet av kostnader kan kostnadsmodeller enligt 2 § 2 mom. 2–4 punkten i förordningen om stödberättigande eller kombinationer av dem användas.

6 §
Lönekostnader

Bestämmelser om ersättande av lönekostnader och godtagbara lönekostnader i fråga om företags utvecklingsprojekt och projekt för utvecklande av verksamhetsmiljön finns i 5 § 1–3 mom., 5 § 4 mom. 2 punkten och 7 § i förordningen om stödberättigande.

2 kap.

Understöd för utvecklande av företag

7 §
Europeiska unionens tillämpliga regler om statligt stöd vid beviljande av understödför utvecklande av företag

När understöd för utvecklande av företag beviljas iakttas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd om det inte nedan föreskrivs att understödet beviljas som stöd av mindre betydelse. Om det är fråga om understöd som omfattas av tillämpningsområdet för ett stödprogram som särskilt anmälts till Europeiska kommissionen, iakttas vid beviljandet av understöd dock Europeiska kommissionens beslut om stödprogrammet.

Med avvikelse från vad som i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd föreskrivs om beviljande av understöd till företag i svårigheter, kan understöd, om det beviljas som statligt stöd enligt Finlands tillfälliga covid-19-ramstödsprogram och den sökande är ett litet företag, beviljas till ett i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd avsett företag i svårigheter även om företaget blivit ett företag i svårigheter före den 1 januari 2020. Beviljande av understöd till små företag i svårigheter förutsätter dessutom att företaget vid tidpunkten för beviljande av stöd inte omfattas av ett konkursförfarande eller företagssaneringsförfarande och inte har beviljats undsättningsstöd eller omstruktureringsstöd.

8 §
Maximibeloppet av understöd som beviljas för investeringar

Ett sådant understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering är högst ett belopp som motsvarar följande andel av de kostnader som ligger till grund för understödet:

  STÖDOMRÅDE I STÖDOMRÅDE II STÖDOMRÅDE III
Små företag 35 % 30 % 20 %
Medelstora företag 25 % 20 % 10 %
Stora företag 15 % 10 % -
9 §
Det sammanlagda maximibeloppet av understöd som beviljas för en investering och annat statligt stöd

I fråga om understöd för utvecklande av företag som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får den sammanlagda andelen av de kostnader som ligger till grund för understödet uppgå till högst det som anges i 8 §.

10 §
Den högsta andelen offentlig finansiering

Bestämmelser om maximibeloppet för den offentliga finansiering som beviljas för investeringar finns i artikel 14.14 i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

11 §
Beviljande av understöd till stora företag

Understöd för utvecklande av företag kan inom stödområde I och II beviljas stora företag, om det är fråga om en investering i en ny verksamhetsenhet, ny affärsverksamhet, en ny produkt eller en ny tjänst. Av Europeiska unionens medel får dock stora företag beviljas understöd endast för investeringar som uppfyller förutsättningarna för beviljande enligt Finlands regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

12 §
Godtagbara kostnader för hyra av maskiner och utrustning

Som kostnader för långvarig hyrning av maskiner och utrustning (leasing) kan godkännas kostnaderna för högst tre år. Kostnaderna för leasingen får inte överstiga anskaffningspriset för maskinen eller utrustningen. Som kostnader godkänns inte förvaltnings-, finansierings-, försäkrings-, reparations- och underhållskostnader eller andra motsvarande kostnader.

Inom stödområde I och II beviljas understödet för kostnaderna för leasingen som stöd av mindre betydelse.

13 §
Godtagbara kostnader och procentuell ersättning i fråga om projekt om inbegriper utvecklingsåtgärder

I fråga om projekt som inbegriper utvecklingsåtgärder godkänns som grund för understödet direkta kostnader, vilka är

1) lönekostnader enligt 6 §,

2) kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

3) kostnader för deltagande i en utställning eller mässa som främjar internationalisering,

4) kostnader för råvaror och halvfabrikat som hänför sig till utvecklingen av produkter, och

5) kostnader för resor till utlandet, inklusive kostnaderna för de delar av resorna som företas i Finland.

Av övriga kostnader för projektet än de som avses i 1 mom. godkänns som grund för understödet sju procent av det sammanlagda beloppet av de godtagbara direkta kostnader som avses i 1 mom. (procentuell ersättning). Som kostnader som kan ersättas med en procentuell ersättning godkänns åtminstone

1) kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen,

2) kostnader för lokaler, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet,

3) kostnader för resor som i sin helhet företas i Finland,

4) bokföringskostnader, revisionskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

5) sådana utlandsresekostnader framme vid resmålet som föranleds av inkvartering, dagtraktamenten, måltider och interna resor inom resmålet,

6) kostnader för klädsel, dekoration och marknadsföringsmaterial som deltagandet i en utställning eller mässa förutsätter,

7) kostnader för rekrytering av personal,

8) kostnader för information och kommunikation inom projektet.

14 §
Kostnader som godkänns som grund för understöd och procentuell ersättning i fråga om understöd som beviljas för investeringar

Som grund för understöd som beviljas för investeringar godkänns projektets direkta investeringskostnader, vilka är

1) i 6 § avsedda lönekostnader i anslutning till byggande,

2) jordbyggnadskostnader,

3) byggkostnader,

4) kostnader för anskaffning och leasing av maskiner och anordningar, och

5) kostnader för immateriella investeringar.

Av övriga kostnader för investeringen än de som avses i 1 mom. godkänns som grund för understödet 1,5 procent av det sammanlagda beloppet av de godtagbara direkta kostnader som avses i 1 mom. Som kostnader som kan ersättas med en procentuell ersättning godkänns åtminstone

1) kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen,

2) resekostnader för projektet,

3) bokföringskostnader, revisionskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

4) lönekostnader för installation och förflyttning av maskiner och anordningar,

5) kostnader för tjänster som anskaffas hos en utomstående leverantör i anslutning till ibruktagandet av maskiner och anordningar, när dessa kostnader inte ingår i leveransavtalet för maskinerna och anordningarna, samt lönekostnader för personalen i anslutning till ibruktagandet,

6) kostnader för små anskaffningar av anläggningstillgångar,

7) kostnader för köp eller hyra av fastighet,

8) sådana kostnader för städning, uppvärmning samt användning av el och vatten under byggtiden som inte ingår i entreprenadavtalet för byggnaden samt lönekostnader för personalen i anslutning till dessa kostnader under byggnadstiden,

9) kostnader för information och kommunikation inom projektet.

15 §
Engångsersättning

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan besluta att understöd för ett projekt beviljas som engångsersättning enligt 14 § i förordningen om stödberättigande. Bestämmelser om fastställande av engångsersättningens belopp finns i 15 § 1 och 4–5 mom. i förordningen om stödberättigande. Bestämmelser om innehållet i de projektspecifika kostnadskalkylerna vid beviljande av understöd för utvecklande som engångsersättning finns i denna förordning.

I en projektspecifik kostnadskalkyl räknas i fråga om ett projekt som inbegriper utvecklingsåtgärder in

1) projektets lönekostnader enligt 6 §, och

2) de direkta kostnader som avses i 13 § 1 mom. och de övriga kostnader som avses i 13 § 2 mom. som en procentandel på sju procent av de direkta kostnader som ingår i kostnadskalkylen.

I en projektspecifik kostnadskalkyl räknas i fråga om investeringar in

1) projektets lönekostnader enligt 6 §, och

2) de direkta kostnader som avses i 14 § 1 mom. och de övriga kostnader som avses i 14 § 2 mom. som en procentandel på 1,5 procent av de direkta kostnader som ingår i kostnadskalkylen.

16 §
Maximibeloppet av understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder

Beloppet av det understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder är högst 50 procent av de kostnader som ligger till grund för understödet. Om understödet för utvecklande beviljas som engångsersättning kan det dock uppgå till högst 60 procent av de kostnader som ligger till grund för understödet.

Understöd som avses i denna paragraf beviljas som stöd av mindre betydelse. Understödet kan dock beviljas för kostnader enligt 13 § 1 mom. 2 punkten också med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, om det inte är fråga om understöd som beviljas som engångsersättning.

När det är fråga om understöd som omfattas av tillämpningsområdet för ett stödprogram som särskilt anmälts till Europeiska kommissionen, beviljas understödet med avvikelse från 2 mom. med iakttagande av Europeiska kommissionens beslut om stödprogrammet.

17 §
Det sammanlagda maximibeloppet av understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat statligt stöd

Bestämmelser om det sammanlagda maximibeloppet av stöd som betraktas som statligt stöd finns i den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd och i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

Om understöd beviljas som statligt stöd enligt ett stödprogram som särskilt anmälts till Europeiska kommissionen, iakttas Europeiska kommissionens beslut om stödprogrammet i fråga om det sammanlagda maximibeloppet av det understöd som beviljas för utvecklingsåtgärder och annat stöd som betraktas som statligt stöd.

3 kap.

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

18 §
Godtagbara kostnader och procentuell ersättning vid utvecklingsåtgärder inom ett verksamhetsmiljöprojekt

I fråga om sådana projekt för utvecklande av verksamhetsmiljön som enbart inbegriper utvecklingsåtgärder godkänns av projektets andra kostnader än lönekostnaderna för projektpersonalen en summa som är 40 procent av de lönekostnader som enligt 6 § godkänns som grund för understödet, om inte något annat föreskrivs nedan.

19 §
Godtagbara kostnader och procentuell ersättning vid utvecklingsåtgärder inomett verksamhetsmiljöprojekt i vissa fall

Med avvikelse från 18 § beviljas understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön i enlighet med den kostnadsmodell som avses i denna paragraf, om

1) kostnaderna för anlitande av externa tjänster och sakkunniga enligt den projektplan som godkänts i understödsbeslutet utgör minst 30 procent av de godtagbara lönekostnaderna för projektpersonalen enligt 6 §, eller

2) projekthelheten utöver utvecklingsåtgärder inbegriper en investering som avses i 20 §.

I de situationer som avses i 1 mom. godkänns som grund för understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön direkta kostnader för projektet, vilka är

1) de i 6 § avsedda godtagbara lönekostnaderna, och

2) kostnader för anlitande av externa tjänster och sakkunniga.

Av övriga kostnader för projektet än de som avses i 2 mom. godkänns som grund för understödet sju procent av det sammanlagda beloppet av de godtagbara direkta kostnader som avses i 2 mom. Kostnader som godkänns som grund för den procentuella ersättningen är åtminstone

1) kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen,

2) kostnader för lokaler, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet,

3) resekostnader för projektet,

4) bokföringskostnader, revisionskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

5) deltagaravgifter för projektpersonalens deltagande i utbildning och seminarier, 

6) kostnader för styrgruppen för projektet,

7) kostnader för rekrytering av personal,

8) kostnader för information och kommunikation inom projektet.

20 §
Kostnader som godkänns som grund för understöd och procentuell ersättning vid investeringar inom ett verksamhetsmiljöprojekt

I fråga om investeringar inom verksamhetsmiljöprojekt godkänns som grund för understödet direkta kostnader för projektet, vilka är

1) i 6 § avsedda lönekostnader i anslutning till byggande,

2) byggkostnader,

3) kostnader för anskaffning och leasing av maskiner och anordningar, och

4) kostnader för immateriella investeringar.

Av övriga kostnader för projektet än de som avses i 1 mom. godkänns som grund för understödet 1,5 procent av det sammanlagda beloppet av de godtagbara direkta kostnader som avses i 1 mom. Kostnader som godkänns som grund för den procentuella ersättningen är åtminstone

1) kostnader för företagshälsovården för projektpersonalen,

2) bokföringskostnader, revisionskostnader, allmänna förvaltningskostnader och kontorskostnader,

3) kostnader för rekrytering av personal,

4) kostnader för köp eller hyra av fastighet,

5) särskilda kostnader för städning, uppvärmning samt användning av el och vatten under byggtiden,

6) kostnader för information och kommunikation inom projektet.

21 §
Maximibeloppet av understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas till ett belopp som motsvarar högst 80 procent av de kostnader som ligger till grund för understödet. För investeringar kan understödet dock beviljas till ett belopp som motsvarar högst 45 procent av de kostnader som ligger till grund för understödet.

För projekt som gäller utveckling av en sådan tjänst som erbjuds små och medelstora företag beviljas understödet som stöd av mindre betydelse.

22 §
Understöd för kapitalplaceringsverksamhet

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas ett offentligt samfund eller en privat sammanslutning för att användas till teckning av kapital i en kapitalplaceringsfond. På understödet tillämpas då inte 18–21 §, utan den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

23 §
Ändringsansökan och ändringsbeslut

I en ansökan om ändring av understödsbeslutet ska sådana väsentliga förändringar som skett i projektet specificeras, på grund av vilka projektet inte kan genomföras i enlighet med det ursprungliga beslutet om understöd eller det senaste ändringsbeslutet.

Av ändringsbeslutet och den kostnadsspecifikation som ingår i det ska framgå till vilka delar projektet ändras jämfört med projektet enligt det föregående understödsbeslutet och den dag när de kostnader som föranleds av det ändrade projektet börjar vara stödberättigande.

Utöver vad som i 14 § 4 mom. i förordningen om stödberättigande föreskrivs om ändring av stödbeslut för projekt som får en engångsersättning, kan i fråga om utvecklingsprojekt som avses i denna förordning ett understödsbeslut som gäller ett projekt som får en engångsersättning ändras också på grund av en ändring av understödstagarens företagsform.

24 §
Utbetalning av understöd

En förutsättning för utbetalning av understödet är att en godtagbar utredning av genomförandet av projektet och om de resultat som uppnåtts har lämnats till närings-, trafik- och miljöcentralen.

I fråga om understöd som finansieras med nationella medel sätts det i understödsbeslutet ut en tidsfrist för ansökan om utbetalning av den sista understödsposten. I fråga om projekt som finansieras med medel från Europeiska unionen finns bestämmelser om tidsfristen för ansökan om utbetalning av den sista understödsposten i 28 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021).

25 §
Utbetalning av förskott

Högst 30 procent av det beviljade understödsbeloppet kan betalas ut i förskott. Förskottet betalas ut som den första betalningsposten för projektet. Den som ansöker om understöd ska motivera behovet av förskott i ansökan om understöd.

Det betalda förskottet dras i sin helhet av från den första betalningspost som betalas ut på basis av ansökan om utbetalning. Om den första betalningsposten inte räcker till för att täcka förskottet, dras den återstående andelen av förskottet av från därpå följande betalningsposter tills förskottet har dragits av helt och hållet.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021. Bestämmelserna i 7 § 2 mom. gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 21 oktober 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.