893/2021

Helsingfors den 22 oktober 2021

Lag om ändring av lagen om offentlig belöning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om offentlig belöning (1215/1999) en ny 3 a § som följer:

3 a §
Behandling av och rätt att få vissa personuppgifter

Statsrådets kansli har för att utreda oförvitligheten hos en person som föreslås bli förlänad en titel rätt att behandla och trots sekretessbestämmelserna få följande nödvändiga uppgifter om personen:

1) uppgifter som i det i lagen om verkställighet av böter (672/2002) avsedda bötesregistret förts in om böter och ordningsbot som förelagts personen,

2) uppgifter som ingår i straffregisterutdrag som avses i 5 § i straffregisterlagen (770/1993),

3) uppgifter om sådan brottsmisstanke mot personen som avses i förundersökningslagen (805/2011), när personen själv enligt förundersökningslagen har rätt att få information om brottsmisstanken.

Statsrådets kansli är personuppgiftsansvarig i fråga om de uppgifter som behandlas.

Av den som föreslås bli förlänad en titel ska samtycke inhämtas till att sekretessbelagda uppgifter om personen i fråga begärs.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

RP 215/2020
GrUB 12/2021
RSv 126/2021

Helsingfors den 22 oktober 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Statsminister
Sanna Marin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.