889/2021

Helsingfors den 21 oktober 2021

Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för mjölk för 2020 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. och 15 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) kan

1) bokföringsskyldiga köpare av kött beviljas transportbidrag för kött för 2021,

2) mejerier beviljas transportbidrag för mjölk för 2020,

3) aktörer som bedriver seminverksamhet beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021.

Transportbidrag för kött kan beviljas för transport av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från produktionsplatsen till ett slakteri eller ett renslakteri.

2 §
Transportbidrag för kött

Transportbidrag för kött kan för stödåret 2021 beviljas utifrån  den slaktvikt som de av Livsmedelsverket godkända slakteriernas eller de av regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats vara duglig som människoföda och köttet har producerats i en i bilaga 1 nämnd stödregion enligt statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015), nedan stödområdesförordningen, och uppgår till högst de belopp som anges i den bilagan.

Om summan av det transportbidrag för kött som bidragstagaren får enligt denna förordning och annat transportbidrag som bidragstagaren får för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

3 §
Transportbidrag för mjölk

För helmjölk som år 2020 insamlats hos producenterna inom de i bilaga 2 nämnda områdena för nordligt stöd kan stödåret 2021 beviljas transportbidrag för mjölk till högst de belopp per tusen liter som anges i den bilagan.

Om summan av det transportbidrag för mjölk som bidragstagaren får enligt denna förordning och annat transportbidrag som bidragstagaren får för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna bidraget inte till den överskjutande delen.

4 §
Stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

För att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln kan de aktörer inom seminverksamheten som har behörighet eller som har anställda med behörighet som föreskrivs i 29 § i djurskyddslagen (247/1996) eller som är tillståndshavare enligt 6 § i lagen om husdjursavel (794/1993) som får som får utföra insemination även annorstädes än på hemgården beviljas stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för sådana arbetsresor som år 2021 görs inom i bilaga 3 nämnda områden för nordligt stöd utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra insemination och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den. Om den som gör sådana besök inte har någon egentlig arbetsplats på grund av arbetets karaktär, kan stöd beviljas för resor som denne gör från sin bostad till husdjursgårdar för att utföra insemination. Stödet uppgår till högst 23,25 euro per besök.

Om summan av det stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel som bidragstagaren får enligt denna förordning och annat transportbidrag eller stöd som bidragstagaren får för samma ändamål överstiger de belopp som avses i 1 mom., betalas det i denna förordning föreskrivna stödet inte till den överskjutande delen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 oktober 2021.

Helsingfors den 21 oktober 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga 1

TRANSPORTBIDRAG FÖR KÖTT

Stödområden euro/ton
C3–P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola och Torneå 46,38
C3–P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi och Övertorneå 46,38
C3–P4
Posio 81,30
C4–P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla och Savukoski samt och Sodankylä med undantag av de delar som hör tillstödområde P5 81,30
C4–P5
Enare, Enontekis, Muonio och Utsjoki samt i Kittilä och Sodankylä de områden som avses i bilaga 1 till stödområdesförordningen 185,77

Bilaga 2

TRANSPORTBIDRAG FÖR MJÖLK

Kommun euro/1000 liter
Kajana 6,32
Paltamo 8,24
Ristijärvi 8,51
Sotkamo 7,96
Vaala 4,87
Hyrynsalmi 10,16
Keminmaa 6,59
Kuhmo 10,44
Simo 5,19
Tervola 9,12
Torneå 8,70
Kemijärvi 8,76
Pello 15,27
Pudasjärvi 7,65
Puolanka 10,45
Ranua 8,18
Rovaniemi 11,55
Suomussalmi 13,18
Taivalkoski 9,00
Övertorneå 11,74
Kuusamo 1,76
Posio 4,46
Kittilä 20,32
Kolari 17,35
Pelkosenniemi 19,94
Salla 17,36
Savukoski 23,34
Sodankylä 19,22
Enontekis 26,09
Enare 31,03
Muonio 21,97
Utsjoki 36,80

Bilaga 3

STÖD FÖR VISSA TJÄNSTER INOM HUSDJURSSKÖTSEL

Kommun

Enontekis

Hyrynsalmi

Enare

Kemijärvi

Kittilä

Kolari

Kuhmo

Kuusamo

Muonio

Pelkosenniemi

Pello

Posio

Pudasjärvi

Puolanka

Ranua

Rovaniemi

Salla

Savukoski

Sodankylä

Suomussalmi

Taivalkoski

Utsjoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.