888/2021

Helsingfors den 21 oktober 2021

Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse vid samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 86 § 3 mom. och 87 § 3 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014), sådana de lyder i lag 1207/2020:

1 §
Minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse

Minimihastigheten för den inkommande trafiken ska för en sådan ändamålsenlig internetförbindelse som avses i 87 § 2 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) vara 5 megabit per sekund.

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. är det tillräckligt om internetförbindelsens minimihastighet för inkommande trafik är 3,5 megabit per sekund, normalhastighet 4 megabit per sekund och maximihastighet 5 megabit per sekund.

I 2 mom. avses med

1) minimihastighet en anslutnings minimihastighet, som i regel alltid uppnås,

2) normalhastighet den hastighet som uppnås till 90 procent under varje mätperiod på fyra timmar,

3) maximihastighet den hastighet som uppnås åtminstone en del av tiden.

2 §
Hörsel- och talskadades särskilda behov

Ett abonnemang som avses i 86 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och som tillhandahålls hörsel- eller talskadade användare ska för videosamtals- och distanstolkningstjänster möjliggöra en internetförbindelse vars hastighet för inkommande och utgående trafik ska vara minst 512 kilobit per sekund. Hastigheten får tillfälligt sjunka till mindre än minimihastigheten, dock inte till mindre än 384 kilobit per sekund.

Dessutom ska ett i 1 mom. avsett abonnemang kunna användas för att skicka och ta emot sådana textmeddelanden som behövs för att anlita nödtjänster.

3 §
Synskadades särskilda behov

En synskadad användare ska ha tillgång till de tjänster som behövs för att sköta en kundrelation enligt ett abonnemang som avses i 1 § 1 mom. Dessutom ska fakturor som gäller abonnemanget och den specificering av fakturorna som avses i 134 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation sändas till användaren i ett tillgängligt format.

4 §
Påvisande av särskilda behov

Användaren ska på begäran av teleföretaget lägga fram en utredning över sin skada och de särskilda behov som den medför.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2021.

Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse i anslutning till samhällsomfattande tjänster (439/2015) och statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade (1247/2014).

Helsingfors den 21 oktober 2021

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Kommunikationsråd
Sini Wirén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.