880/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om det specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som inom ramen för statsbudgeten beviljas av statens medel för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) livsmiljöer myrar, skogar, vårdbiotoper, fågelvatten och fågelvåtmarker, småvatten och objekt i strandmiljöer samt nya livsmiljöer, inom vilka det har utvecklats en värdefull artrikedom,

2) iståndsättning åtgärder av engångsnatur eller som upprepas med flera års mellanrum för att förbättra livsmiljöns tillstånd,

3) vård återkommande åtgärder som syftar till att bevara eller förbättra livsmiljöns kvalitet,

4) restaurering åtgärder av engångsnatur vars syfte är att återställa de strukturella egenskaperna i en försämrad livsmiljö närmare ett naturligt tillstånd.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet enligt statsunderstödslagen i fråga om understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

4 §
Projekt som understöds

Statsunderstöd kan beviljas för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av de livsmiljöer som avses i 2 § för att förbättra och trygga naturens mångfald. Statsunderstöd kan också beviljas för inventeringar och planer som krävs för de åtgärder som ska vidtas samt för konstruktioner som ska byggas för att skydda värdefull natur. Projekten kan också innefatta informationsstyrning och kommunikation.

5 §
Allmänna förutsättningar och begränsningar för beviljande av understöd

Beviljandet av understöd grundar sig på en helhetsbedömning och på en bedömning av projektets förväntade verkningsfullhet när det gäller att förbättra tillståndet för den biologiska mångfalden samt av projektens kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet. Vid prövningen beaktas också hur den mångfaldsnytta som projektet medför tryggas efter projektet.

Understöd kan beviljas ett projekt vars åtgärder gäller ett område som ägs av sökanden eller ett område som ägs av någon annan, om sökanden har fått skriftligt samtycke till åtgärden av områdets ägare. I skogslivsmiljöer kan understöd beviljas endast för objekt inom skyddsområden.

Understöd beviljas inte för ekonomisk verksamhet.

6 §
Understödssökande

Understöd kan sökas av kommuner, samkommuner och andra kommunägda aktörer samt föreningar, stiftelser och delägarlag för ett samfällt vattenområde.

7 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 80 procent av de godtagbara totalkostnaderna, om det inte finns särskilda skäl att avvika från detta på grund av projektets genomförandeform eller objektets betydande naturvärden. Av särskilda skäl kan understödet uppgå till högst 95 procent.

8 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för följande nödvändiga och skäliga kostnader för projektet:

1) personalkostnader,

2) direkta kostnader för anskaffning av köpta tjänster, utrustning och materiel för genomförandet av åtgärderna,

3) de direkta kostnader för inventering, planering och uppföljning av effekterna som genomförandet av åtgärderna kräver,

4) resekostnader,

5) andra kostnader för genomförandet av projektet än de som avses i 1–4 punkten.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2021 och gäller till och med den 31 december 2030.

Helsingfors den 14 oktober 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Miljöråd
Päivi Gummerus-Rautiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.