875/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater (328/2021) 5–7 § som följer:

5 §
Djurhälsokrav vid förflyttning utan kommersiellt syfte av fåglar som hålls som sällskapsdjur

Det totala antalet fåglar som förs in till Finland utan kommersiellt syfte som sällskapsdjur får inte överstiga fem och fåglarna ska uppfylla följande djurhälsokrav:

1) fåglarna ska ha varit i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten eller, om de har importerats från länder utanför Europeiska unionen, ska importen ha skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen,

2) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar,

3) fåglarna ska vara märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller ett mikrochips,

4) fåglarna ska vid tidpunkten för avsändandet inte uppvisa några symtom på smittsamma sjukdomar,

5) fåglarna ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa.

Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran om att villkoren enligt 1 mom. har uppfyllts, utfärdad av aktören.

6 §
Undantag från kravet på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av registrerade hästar

Vid förflyttning av registrerade hästar kan undantag som avses i artikel 69 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttning av landlevande djur och kläckägg inom unionen tillämpas enligt vad som föreskrivs i denna paragraf.

En registrerad häst som permanent hålls i Finland, Norge, Sverige eller Danmark får förflyttas från Norge, Sverige eller Danmark till Finland eller från Finland till Norge, Sverige eller Danmark utan det djurhälsointyg som krävs enligt artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) på följande villkor:

1) hästen ska återvända till avresestaten inom tio dagar efter det att den har överskridit gränsen mellan nämnda stater för att delta i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur,

2) hästens deltagande i en tävling, individprövning eller avelsvärdering av avelsdjur ska kunna påvisas genom dokumentation eller på något annat tillförlitligt sätt före förflyttningen från en stat till en annan,

3) hästen ska åtföljas av ett intyg över att den har deltagit i tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen,

4) det intyg som avses i 3 punkten ska utfärdas av en veterinär som övervakar tävlingen, individprövningen eller avelsvärderingen eller, om det för evenemanget inte krävs övervakning av en veterinär, av den högsta domaren vid evenemanget eller av en person som bemyndigats av denne.

Bestämmelser om kraven på att en häst ska åtföljas av sin identitetshandling som gäller under hästdjurets hela livstid (hästpass) finns i artikel 66 i den delegerade förordning som nämns i 2 § 5 punkten. Bestämmelser om kraven på att en häst ska åtföljas av en egenförsäkran från aktören på ursprungsplatsen finns i artikel 151 i EU:s djurhälsolag. Bestämmelser om allmänna djurhälsokrav vid förflyttning av landlevande djur mellan medlemsstaterna finns i artiklarna 124–127 i EU:s djurhälsoförordning. Bestämmelser om krav som ska tillämpas på förflyttning av hästdjur finns dessutom i artikel 22 i den förordning som nämns i 1 mom.

7 §
Särskilda krav på hjortdjur som förflyttas mellan Norge, Sverige och Finland

Inom kategorin hjortdjur är det endast sådana slaktrenar som avses i artikel 2.2 d och artikel 3.2 och 3.3 i kommissionens genomförandebeslut om vissa skyddsåtgärder med avseende på chronic wasting disease (EU) 2016/1918, som får förflyttas från Norge och Sverige till Finland, förutsatt att de biprodukter som uppkommer vid slakten antingen hanteras vid en bearbetningsanläggning som godkänts i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, eller bortskaffas genom förbränning i enlighet med artikel 12 i samma förordning.

Sådana förflyttningar av hjortdjur från Norge via finskt territorium till andra delar av Norge som avses i artikel 2.2 f i det genomförandebeslut av kommissionen som nämns i 1 mom. är dock tillåtna. För sådan verksamhet i närheten av landets gräns som avses i artikel 139 i EU:s djurhälsolag och som avser förflyttning av hjortdjur mellan deras betesområden krävs inte ett sådant djurhälsointyg som avses i artikel 143.1 i EU:s djurhälsoförordning. Djuren ska transporteras genom finskt territorium i fordon, och djuren får inte lastas av från fordonen inom finskt territorium.

Från det område i Finland som nämns i bilagan till kommissionens genomförandebeslut får hjortdjur inte förflyttas någon annanstans, med undantag för sådana förflyttningar som avses i artikel 3.3 och 3.4 i genomförandebeslutet.

På sådan förflyttning av slaktrenar som avses i 1 mom. tillämpas också artikel 28 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688.

Bestämmelser om de krav som ska tillämpas på förflyttning enligt denna paragraf, enligt vilka hjortdjur ska åtföljas av en egenförsäkran från aktören på ursprungsplatsen, finns i artikel 151 i EU:s djurhälsolag.


Denna förordning träder i kraft den 17 oktober 2021.

Helsingfors den 14 oktober 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Eero Rautiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.