874/2021

Helsingfors den 14 oktober 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden (80/2015) 1, 2, 8, 9, 12, 16, 27 och 28 §, av dem 8 och 27 § sådana de lyder i förordningarna 182/2017 och 999/2017 samt 9 och 28 § sådana de lyder i förordning 182/2017, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant företagsstöd för landsbygden som beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag och som avses i artikel 17.1 b och artikel 19.1 a  ii) och 19.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005, nedan landsbygdsförordningen, och i 3 kap. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), nedan lagen om landsbygdsutveckling, samt i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020.

Denna förordning tillämpas också på nyetableringsstöd och investeringsstöd, nedan återhämtningsstöd, som finansieras med Ejflus återhämtningsmedel 2021 och 2022.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

2) den allmänna gruppundantagsförordningen kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,

3) stödområdena I och II stödområden som bestämts med stöd av 43 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021),

4) stödområde III andra regioner i Finland än de som hör till de områden som avses i 3 punkten, med undantag av landskapet Åland,

5) försök sådan på en affärsplan baserad kund- och marknadsorienterad planering, testning och utveckling av nya produkter och tjänster samt verksamhetsmodeller som stärker företagets verksamhetsbetingelser som är begränsad till omfattning, tid och kostnader.

8 §
Tillämpning av bestämmelserna om statligt stöd

Bestämmelser om beviljande av nyetableringsstöd för företag för inledande av sådan företagsverksamhet på landsbygden som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket finns i artikel 45 i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Bestämmelser om beviljande av stöd för investeringar och genomförbarhetsstudier som avser förädling, saluföring och utvecklande av jordbruksprodukter finns i artikel 81.2 i landsbygdsförordningen.

Bestämmelser om beviljande av investeringsstöd för bearbetning av jordbruksprodukter till icke-jordbruksprodukter finns i artikel 44 i gruppundantagsförordningen för jordbruks- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden, eller så beviljas stödet som stöd av mindre betydelse.

Bestämmelser om beviljande av stöd för investeringar i produktion och distribution av förnybar energi finns i artikel 17 eller 41 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller så beviljas stödet som stöd av mindre betydelse.

Bestämmelser om beviljande av investeringsstöd för annan investering än sådan som avses i 2–4 mom. finns i artikel 14 eller 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen, eller så beviljas stödet som stöd av mindre betydelse. Bestämmelser om beviljande av stöd för investeringar som gäller framställning av pelletar, briketter, biokol och andra motsvarande högre förädlade fasta bränslen finns i artikel 17 i den allmänna gruppundantagsförordningen. Stöd för investeringar som gäller produktion av brännved, skogsflis, träbaserade återvinningsbränslen och andra fasta träbaserade bränslen beviljas som stöd av mindre betydelse.

När stödet beviljas som stöd av mindre betydelse iakttas dock bestämmelserna om stödnivåer i 27 §.

Stöd för genomförbarhetsstudier som gäller sådana investeringar som avses i 3–5 mom. beviljas som stöd av mindre betydelse.

När den som ansöker om stöd ansöker om stöd som beviljas som stöd av mindre betydelse ska denne till ansökan foga en anmälan om de stöd av mindre betydelse som denne har fått under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren.

9 §
Verksamhet som stöds med nyetableringsstöd för företag

Nya företag och verksamma företag som moderniserar sin affärsverksamhet och som är verksamma på landsbygden kan beviljas stöd för inledande av sådan företagsverksamhet som inte hör till jordbrukssektorn eller skogsbruket samt för genomförande av sådana försök som främjar inledande av företagsverksamhet. För förberedelse av ett ägarbyte kan en köpare av företagsverksamhet beviljas återhämtningsstöd när det företag som köps är beläget inom ett geografiskt område som klassificerats som glesbygd och kärnlandsbygd enligt den klassificering av stads- och landsbygdsområden baserad på geografisk information som Finlands miljöcentral svarar för.

En förutsättning för att en företagare som inleder verksamhet ska kunna beviljas stöd är att denne inte har grundat ett nytt företag före den 1 januari 2014, med undantag av jordbruksföretag. När det gäller ett verksamt företag krävs det att företagsverksamhet vid tidpunkten för inlämnande av ansökan har bedrivits utan avbrott i minst tre år.

Ett verksamt företag ska i sin affärsplan visa att den åtgärd som stöds riktar sig mot en ny verksamhetsenhet, en ny bransch, en ny affärsverksamhet, ett nytt marknadsområde, en ny produkt eller service eller till nya kunder. Antalet arbetstimmar som använts för arbete för en ny affärsverksamhet ska beroende på arten av den åtgärd som genomförs bokföras i företaget, och verksamheten ska på ett tydligt sätt särskiljas från företagets nuvarande affärsverksamhet i form av ett internt projekt.

Stöd för grundande av ett nytt företag beviljas inte en sökande som vid tidpunkten för inlämnande av stödansökan har ansökt om och har beviljats startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) eller en sökande i fråga om vilken arbets- och näringsbyrån fattat ett positivt beslut om startpeng med stöd av 8 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Nyetableringsstöd för företag kan dock beviljas efter att minimitiden för den verksamhet som bedrivs i enlighet med startstödet till unga jordbrukare har löpt ut.

Med sökande avses i 4 mom. också en fysisk person enligt 18 § 4 mom. i lagen om landsbygdsutveckling som utövar sådant bestämmande inflytande i företaget som avses i 7 § i denna förordning.

12 §
Åtgärder för etablering och utvecklande av ett företag

Stöd kan beviljas för följande etableringsåtgärder i ett nytt företag:

1) anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter,

2) hyra av produktionsenheter, maskiner och anordningar,

3) andra behövliga åtgärder vid grundande av ett nytt företag än de som avses i 1 och 2 punkten.

Stöd kan beviljas för följande etableringsåtgärder för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag:

1) anlitande av externa tjänster, sakkunniga och konsulter,

2) deltagande i mässor, utställningar och andra motsvarande evenemang,

3) andra behövliga åtgärder som gäller inledande av ny affärsverksamhet i ett företag än de som avses i 1 och 2 punkten.

Dessutom kan stöd beviljas ett nytt eller verksamt företag för genomförande av försöksåtgärder enligt affärsplanen.

I de åtgärder som stöds får det ingå sådana anskaffningar av anläggningstillgångar som avses i 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

Stöd kan i fråga om förberedelse av ett ägarbyte beviljas endast för sakkunnigtjänster som hänför sig till förberedelserna.

16 §
Nyetableringsstödets belopp

Nyetableringsstöd för företag kan beviljas på basis av affärsplanen till ett maximibelopp på

1) 35 000 euro för grundande av ett nytt företag,

2) 35 000 euro för ny affärsverksamhet i ett verksamt företag,

3) 10 000 euro för försök,

4) 10 000 euro för förberedelse av ägarbyte.

Stödet beviljas i form av bidrag.

Under programperioden 2014–2020 kan de stöd som avses i 1 mom. beviljas en och samma sökande endast en gång så att stödbeloppet enligt bilaga II till landsbygdsförordningen inte överskrids. I fråga om det sammanlagda maximibeloppet av nyetableringsstöd för företag samt av andra stöd som ska betraktas som statliga stöd iakttas vad som föreskrivs om kumulering av stöd i gruppundantagsförordningen för jord- och skogsbrukssektorn och för landsbygdsområden.

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten underskrider 5 000 euro eller om stödbeloppet enligt 3 punkten underskrider 2 000 euro.

27 §
Beloppet av investeringsstöd

Stöd kan beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om små företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och III, med undantag för kommunerna Viitasaari, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi och Saarijärvi, där stödprocenten är 30,

2) 35 procent i fråga om mikroföretag på öar utan fast vägförbindelse på stödområde I, II och III,

3) med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 punkten 20 procent i fråga om små företag för produktion och distribution av förnybar energi, för framställning av pelletar, briketter, biokol och andra motsvarande högre förädlade fasta bränslen samt för produktion av brännved, skogsflis, träbaserade återvinningsbränslen och andra träbaserade bränslen på stödområde I, II och III , eller, i fråga om en ny anläggning som bedriver produktion och distribution av förnybar energi, 30 procent.

4) 30 procent i återhämtningsstöd till små företag på stödområde I, II och III för förnyelse av en anläggning för produktion och distribution av förnybar energi, för byte av energiform till förnybar energi, för ökad användning av förnybar energi, för förbättrad energi- och materialeffektivitet samt för ibruktagande av bästa tillgängliga nya teknik och digital teknik eller, i fråga om en ny anläggning för produktion och distribution av biogas, 50 procent.

För förädling och saluföring av jordbruksprodukter kan stöd dock beviljas i form av bidrag så att beloppet av stödet inte överstiger följande procentandelar av de kostnader som ligger till grund för stödet:

1) 35 procent i fråga om mikroföretag på stödområde I, II och III,

2) med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 punkten 40 procent i fråga om mikroföretag för sådana investeringar på stödområde I, II och III som görs av nya gemensamma företag som två eller flera mikroföretag grundat för samarbete inom produktion eller handel,

3) 30 procent i fråga om små företag på stödområde I, II och III,

4) 25 procent i fråga om medelstora företag på stödområde I och 20 procent på stödområde II och III,

5) 35 procent i återhämtningsstöd till små företag i landsbygdsområden på stödområde I, II och III för byte av energiform till förnybar energi, för ökad användning av förnybar energi, för förbättrad energi- och materialeffektivitet samt för ibruktagande av bästa tillgängliga nya teknik och digital teknik.

De procentandelar som anges i 2 mom. 1, 3 och 4 punkten kan ökas med 20 procentenheter i fråga om en sådan investering som gäller förädling och saluföring av jordbruksprodukter och som stöds i samband med ett utvecklingsprojekt som genomförs av en sådan innovationsgrupp för landsbygden som avses i 5 § 30 punkten i lagen om landsbygdsutveckling.

Den sammanlagda procentandelen för stöd som beviljas för en investering och annat stöd som betraktas som statligt stöd får inte överstiga de procentandelar som föreskrivs i denna paragraf. När det gäller en investering som förordats av en lokal aktionsgrupp betraktas som statligt stöd även eventuell finansiering som kommunen beviljat.

En förutsättning för beviljande av stöd är att stödmottagaren till minst 25 procent finansierar de godtagbara kostnaderna för investeringen med sådan finansiering som inte anknyter till offentligt stöd.

Andelen offentligt stöd som ingår i lån eller säkerheter som tidsmässigt anknyter till samma investeringsobjekt och som beviljats som driftskapital eller för investering av en annan aktör som beviljar stöd ska i sin helhet beaktas i det sammanlagda maximibeloppet av stöd.

Stöd beviljas dock inte om stödbeloppet underskrider 2 000 euro.

28 §
Betalning av nyetableringsstöd

Nyetableringsstödet betalas i poster som motsvarar genomförandet av de åtgärder som godkänts i stödbeslutet. Den första betalningsposten av nyetableringsstödet kan uppgå till högst en tredjedel av det beviljade nyetableringsstödet.

Den första posten av ett nyetableringsstöd som beviljats ett nytt företag kan betalas när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut. En ytterligare förutsättning är att företaget har grundats och i enlighet med gällande bestämmelser antecknats i handelsregistret, i registret över mervärdesskattskyldiga och i förskottsuppbördsregistret.

Den andra posten av nyetableringsstödet kan betalas när minst hälften av de genom stödbeslutet godkända åtgärderna enligt åtgärdsplanen har genomförts, såvida det inte är fråga om den sista posten. Den sista posten av nyetableringsstödet kan betalas när samtliga åtgärder enligt den godkända åtgärdsplanen har genomförts.

Det återhämtningsstöd som är avsett för förberedelse av ett ägarbyte betalas ut i två poster. Den första posten kan betalas ut när åtgärdsplanen har godkänts genom ett stödbeslut. En ytterligare förutsättning är att företaget har grundats och antecknats i handelsregistret i enlighet med gällande bestämmelser. En förutsättning för utbetalning av den andra posten är att ägarbytet har genomförts.


Denna förordning träder i kraft den 18 oktober 2021.

Helsingfors den 14 oktober 2021

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Lagstiftningsråd
Markus Lounela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.