869/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas (967/2013) samt

fogas till lagen nya 4 a–4 c § som följer:

Lag

om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab

4 a §
Beslut om återkrav

Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutar om avbrytande och återkrav av statligt stöd som hänför sig till investeringar som Business Finland Venture Capital Ab:s mottagarfond har gjort.

Business Finland Venture Capital Ab ska göra en anmälan hos Innovationsfinansieringsverket Business Finland för avbrytande och återkrav av ett stöd, om bolaget får kännedom om en grund för avbrytande eller återkrav. Business Finland Venture Capital Ab och det bolag som förvaltar dess mottagarfond ska genom sin verksamhet främja verkställigheten av beslutet om avbrytande av stöd och beslutet om återkrav av stöd.

Om det statliga stöd som hänför sig till en investering som Business Finland Venture Capital Ab:s mottagarfond har gjort grundar sig på kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen), ska ett beslut om avbrytande eller om återkrav fattas, om det statliga stödet strider mot den förordningen.

Om det statliga stöd som hänför sig till en investering som Business Finland Venture Capital Ab:s mottagarfond har gjort har någon annan grund än den allmänna gruppundantagsförordningen, ska ett beslut om avbrytande eller om återkrav fattas, om mottagaren av det statliga stödet har förfarit på det sätt som beskrivs i 21 eller 22 § i statsunderstödslagen (688/2001).

4 b §
Sökande av ändring

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som Innovationsfinansieringsverket Business Finland fattat med stöd av 4 a §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

4 c §
Ränta på återkrav samt dröjsmålsränta

Stödmottagaren ska i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget och kommissionens förordning (EG) nr 271/2008 om ändring av förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget betala ränta på det belopp som ska återbetalas eller som återkrävs, när det rör sig om ett statligt stöd som beviljats i strid med en statlig stödordning och som strider mot den allmänna gruppundantagsförordningen.

Stödmottagaren ska betala ränta enligt 24 § i statsunderstödslagen på det belopp som ska återbetalas eller som återkrävs, om mottagaren av det statliga stödet har förfarit på det sätt som beskrivs i 21 eller 22 § i statsunderstödslagen.

Om det belopp som återkrävs inte betalas senast på den förfallodag som Innovationsfinansieringsverket Business Finland bestämt, ska det på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).


Denna lag träder i kraft den 1 november 2021.

Bestämmelserna i 4 a § 1–3 mom., 4 b § samt 4 c § 1 och 3 mom. tillämpas också på avbrytande och återkrav av statligt stöd som hänför sig till investeringar som Business Finland Venture Capital Ab:s mottagarfond gjort före lagens ikraftträdande.

RP 239/2020
EkUB 20/2021
RSv 119/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.