868/2021

Helsingfors den 1 oktober 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården åren 2022 och 2023

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 47 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och 25 § i lagen om elektroniska recept (61/2007), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan paragrafen lyder i lag 348/1994 och 25 § i lagen om elektroniska recept sådan paragrafen lyder i lag 786/2021:

1 §
Uttagande av användningsavgift

De avgifter för användningen av riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 47 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) tas enligt 1 mom. i den paragrafen ut per sjukvårdsdistrikt hos samkommunen för sjukvårdsdistriktet beträffande den kommunala social- och hälsovården samt hos den privata hälso- och sjukvården.

De i 25 § i lagen om elektroniska recept (61/2007) avsedda avgifterna för förvaltningen av receptcentret och läkemedelsdatabasen och certifikattjänsterna i anslutning till dem tas enligt 1 mom. i den paragrafen ut hos apoteken, per sjukvårdsdistrikt hos samkommunen för sjukvårdsdistriktet beträffande den kommunala hälso- och sjukvården och hos den privata hälso- och sjukvården.

För användningen av gränssnittet för professionell lagring av elektroniska recept enligt 6 § 1 mom. 3 punkten i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social - och hälsovården tas avgift inte ut hos de läkare som sporadiskt och utan förtjänstsyfte använder det med stöd av rätten att utöva yrke.

2 §
Användningsavgiftens belopp

Beloppet av de avgifter som tas ut ska motsvara de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsterna och trygga likviditeten för Folkpensionsanstaltens servicefond.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,054 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar.

Den avgift som tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom den kommunala hälso- och sjukvården är 2,509 euro per invånare i kommunen per år. I fråga om statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård är avgiften 2,509 euro för varje kund som under året har besökt verksamhetsenheten.

Den avgift som tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom den privata hälso- och sjukvården är 0,489 euro för varje elektroniskt recept som tjänstetillhandahållaren gjort upp. Den avgift som årligen tas ut är dock minst 90 euro.

Den avgift som tas ut hos Folkpensionsanstalten för användningen av receptcentrets uppgifter om läkemedelsersättningar är 50 000 euro per år.

Överskottet från användningsavgifterna för 2020 har beaktats för varje användargrupp vid fastställandet av användningsavgifterna för 2022–2023. Överskott eller underskott som härrör från användningsavgifterna för 2021 beaktas för varje användargrupp i användningsavgifterna för 2023.

3 §
Avgifternas förfallodag

Hos apoteken tas avgifterna ut två gånger per år. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i september månad 2022 och 2023 är de elektroniska recept som apoteken expedierat mellan den 1 januari och den 30 juni under betalningsåret. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i februari månad 2023 och 2024 är de elektroniska recept som apoteken expedierat mellan den 1 juli och den 31 december 2022 och 2023.

Hos den kommunala hälso- och sjukvården tas avgiften ut i två jämnstora poster före utgången av mars månad och december månad. Avgiften grundar sig på invånarantalet i medlemskommunerna i samkommunen vid utgången av året före det år som föregår fastställandet av avgifterna, i enlighet med lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Hos statliga verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård tas avgiften ut en gång per år. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i februari månad 2023 och 2024 är antalet kunder vid verksamhetsenheterna 2022 och 2023.

Hos den privata hälso- och sjukvården tas avgiften ut två gånger per år. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i september månad 2022 och 2023 är de elektroniska recept som gjorts upp mellan den 1 januari och den 30 juni under betalningsåret. Grunden för den avgift som förfaller till betalning i februari månad 2023 och 2024 är de elektroniska recept gjorts upp mellan den 1 juli och den 31 december 2022 och 2023. Den årliga minimiavgiften på 90 euro tas ut i februari månad 2023 och 2024.

Folkpensionsanstalten betalar den avgift som hänför sig till användningen av receptcentrets uppgifter om läkemedelsersättningar i en post före utgången av juni månad.

4 §
Administration

Folkpensionsanstalten påför och driver in de avgifter som anges i 2 §.

Vid indrivning av avgifter ska kostnaderna för indrivningen beaktas, liksom sannolikheten att indrivningen ger resultat. Folkpensionsanstalten kan vid behov och med beaktande av betalningsmottagarnas intresse som helhet avstå från att driva in en avgift, om beloppet är obetydligt, om det inte är möjligt att driva in avgiften i samband med en senare avgiftspost eller om det av någon annan orsak inte är sannolikt eller ändamålsenligt att man lyckas driva in avgiften.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 1 oktober 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Specialsakkunnig
Anna Kärkkäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.