864/2021

Helsingfors den 8.10.2021

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grund- lagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 48 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 219/ 2007, och

fogas till arbetsordningen en ny 37 a § som följer:

37 a §
Hörande av sakkunniga på distans

Ett utskott får sammanträda med hjälp av it-utrustning och förbindelser som talmanskonferen- sen godkänt för att höra sakkunniga och personer som avses i 37 § 2 mom. (hörande på distans). En förutsättning är att de som har rätt att delta och att vara närvarande har informationssäker för- bindelse (distanskontakt) med varandra.

Arrangemangen för ett hörande på distans ska vara sådana att hörandet kan ske konfidentiellt och att utomstående inte får veta något om de aktuella ärendena eller handlingarna innan de blir offentliga. En ledamot som deltar i ett hörande genom distanskontakt ska se till att inga utomstå- ende befinner sig i samma utrymme medan hörandet pågår.

Vid hörande på distans får varken sekretessbelagda handlingar eller ärenden som omfattas av sekretess behandlas.

Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande finns i 43 c §.

48 §
Registrering av frånvaro

I protokollet från plenum antecknas uppgifter om frånvaro på grund av uppdrag i anknytning till riksdagsarbetet eller godtagbara personliga skäl.

Talmanskonferensen utfärdar anvisningar om registreringen av frånvaro.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 11 oktober 2021.

TKF 2/2021 rd
GrUB 13/2021 rd
RSk 31/2021 rd

Helsingfors den 8.10.2021

På riksdagens vägnar talman
Juho Eerola

generalsekreterare
Maija-Leena Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.