862/2021

Helsingfors den 7 oktober 2021

Statsrådets förordning om delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 211 § i utlänningslagen (301/2004), sådan paragrafen lyder i lag 554/2021:

1 §
Delegationens sammansättning och mandattid

Arbets- och näringsministeriet tillsätter delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd för tre år i sänder.

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt ett behövligt antal övriga medlemmar av vilka var och en har en personlig ersättare. Arbets- och näringsministeriet utnämner delegationens ordförande och vice ordförande.

Medlemmarna och ersättarna ska företräda arbets- och näringsministeriets, inrikesministeriets, utrikesministeriets, finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets, justitieministeriets samt jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden.

Medlemmarna och ersättarna utnämns för delegationens mandattid. Arbets- och näringsministeriet gör utnämningen på framställning av den aktör som medlemmen företräder.

Om en medlem eller ersättare byts ut under mandattiden ska arbets- och näringsministeriet på framställning av den aktör som den tidigare medlemmen eller ersättaren företräder i dennes ställe för den återstående mandattiden utse en ny medlem eller ersättare som företräder samma aktör.

2 §
Delegationens arbete

Ordföranden sammankallar delegationen vid behov. Till delegationens samtliga sammanträden kallas företrädare för de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och näringspolitiska organisationerna.

Delegationen kan tillsätta sektioner för behandling av ärenden som gäller förebyggande av utnyttjande av utländsk arbetskraft och för behandling av tillsynsfrågor gällande utländsk arbetskraft och utländskt företagande samt för mer detaljerad behandling av andra helheter som hör till delegationens område. Till medlem av en sektion kan det även utses personer som inte hör till delegationen. Som stöd för sitt arbete kan delegationen dessutom tillsätta utrednings- och arbetsgrupper. Delegationen kan anlita sakkunniga.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för utlänningars anställnings- och uppehållstillståndsärenden (156/2007).

Helsingfors den 7 oktober 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Olli Sorainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.