860/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsunderstöd som omfattas av statsbudgeten för sådana kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin.

2 §
Kostnader som omfattas av understödet

Understöd beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten för social- och hälsovårdskostnader orsakade av covid-19-pandemin.

3 §
Understödstagare

Understöd beviljas till kommuner. Om en kommun på det sätt som avses i 8 § 1 mom. i kommunallagen (410/2015) har avtalat om fullständig eller delvis överföring av organiseringsansvaret för sådan verksamhet som understödet är avsett för på en annan kommun eller en samkommun, kan när det gäller de understödsposter som kommunen inte själv ansöker om understöd beviljas till den andra kommunen eller till samkommunen.

Det understöd som avses i 10 § kan även beviljas till sådana samkommuner för sjukvårdsdistrikt som avses i 3 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989). Ersättning för särskilda kostnader enligt 12 § kan beviljas kommuner, samkommuner och landskapet Åland.

När det gäller kostnader som uppkommit på Åland beviljas det understöd som avses i 4–11 § och 13 § till landskapet Åland.

4 §
Verksamhetsbaserat understöd

Det verksamhetsbaserade understödet beviljas för kostnader som föranleds av

1) covid-19-testning,

2) spårning av covid-19-smittor,

3) vaccination mot covid-19, och

4) sjukhusvård med anledning av covid-19.

5 §
Understöd för testning

Understödet för kostnaderna för testning bestäms genom att antalet covid-19-tester som utförts i kommunen under den tidsperiod som understödet omfattar multipliceras med en enhetsersättning för testning. Statsbidragsmyndigheten fastställer det antal tester i kommunen som beräkningen ska basera sig på utgående i första hand från de uppgifter som de sökande tillhandahåller. I antalet tester beaktas endast sådana tester som kommunen eller samkommunen har blivit ansvariga att bära kostnaden för.

Om de uppgifter om antal tester som tillhandahållits av de sökande eller erhållits från andra källor inte kan anses vara tillräckligt tillförlitliga eller om den sökande inte kan uppge antalet tester, beaktas som kommunens testantal en av statsbidragsmyndigheten uppskattad andel av det testantal som den samkommun för sjukvårdsdistriktet som kommunen tillhör har meddelat Institutet för hälsa och välfärd.

6 §
Understöd för smittspårning

Understödet för kostnaderna för smittspårning bestäms genom att antalet covid-19-smittor i kommunen under den tidsperiod som understödet omfattar multipliceras med en enhetsersättning. Statsbidragsmyndigheten fastställer det antal smittor i kommunen som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd har samlat in.

7 §
Understöd för vaccination

Understödet för kostnaderna för vaccination bestäms genom att antalet covid-19-vaccinationer ordnade av kommunen och utförda under den tidsperiod som understödet omfattar multipliceras med en enhetsersättning. Statsbidragsmyndigheten fastställer det antal vaccinationer i kommunen som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd har samlat in. I antalet vaccinationer beaktas endast sådana vaccinationer som kommunen eller samkommunen har blivit ansvariga att bära kostnaden för.

8 §
Understöd för vårdkostnader

Understödet för kostnaderna för sjukhusvård av covid-19-patienter bestäms genom att antalet vårddagar under den tidsperiod som understödet omfattar multipliceras med en enhetsersättning. Statsbidragsmyndigheten bestämmer det antal vårddagar för primärvård som beräkningen ska basera sig på utgående från de uppgifter som de sökande tillhandahåller, och antalet vårddagar för specialiserad sjukvård och intensivvård utgående från de uppgifter Institutet för hälsa och välfärd tillhandahåller. I beräkningen beaktas även dagen då sjukhusvården inleds och dagen då den avslutas. Som vårddagar beaktas endast sådana vårddagar som kommunen har blivit ansvarig att bära kostnaden för.

Egna enhetsersättningar bestäms för vårddagar för primärvård, vårddagar för specialiserad sjukvård och vårddagar för intensivvård. När det gäller vårddagar för specialiserad sjukvård och intensivvård producerade av samkommuner för sjukvårdsdistrikt kan understöd beviljas endast för kostnader som uppkommit mellan början av april 2021 och utgången av år 2021.

9 §
Enhetsersättningarnas belopp

Beloppen för de enhetsersättningar som avses i 5–8 § och som beräkningen i understödsbeslutet baserar sig på är som följer:

1) för covid-19-testning, 113 euro per utfört test,

2) för spårning av covid-19-smittor, 406 euro per smitta,

3) för covid-19-vaccination, 16 euro per utförd vaccination,

4) för sjukhusvård av patienter med covid-19 inom primärvården, 564 euro per vårddygn,

5) för sjukhusvård av patienter med covid-19 inom den specialiserade sjukvården, 1 183 euro per vårddygn, och

6) för intensivvård av patienter på grund av covid-19, 4 105 euro per vårddygn.

10 §
Understöd för andra direkta kostnader

När det är fråga om andra direkta kostnader än de som avses i denna förordning bestäms understödet genom att kommunens invånarantal multipliceras med den ersättningstaxa som statsbidragsmyndigheten har bestämt. Beloppet av det understöd som beviljas till samkommuner för sjukvårdsdistrikt beräknas genom att invånarantalen i kommunerna i området multipliceras med en taxa som bestäms separat.

11 §
Behovsprövad andel

Om en sökande påvisar att de enhetskostnader som denna orsakats av någon av de i 4 § avsedda verksamheterna är avsevärt högre än de genomsnittliga enhetskostnaderna i hela landet, kan den sökande beviljas tilläggsunderstöd enligt prövning. Detta förutsätter att

1) den avvikande kostnadsnivån inte har orsakats av en ekonomiskt ineffektiv resurshushållning hos den sökande,

2) det finns grundad anledning till kostnaderna med beaktande av omständigheterna i området när det gäller bekämpning av covid-19-pandemin eller vård av patienter med covid-19, samt

3) tilläggsunderstödet behövs med beaktande av de direkta kostnader som uppstått för den sökande och det samlade beloppet av understöd och annan statlig finansiering som den sökande har fått.

12 §
Ersättning för särskilda kostnader

Om den sökande påvisar att den har orsakats sådana kostnader som staten svarar för enligt vad som avses i 79 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), ska dessa ersättas i enlighet med de faktiska kostnader som den sökande annars skulle bli ansvarig för. Kostnaderna ska ersättas oberoende av om man har försökt ta ut dem av en sådan person som avses i den bestämmelsen. Kostnaderna för testning ersätts endast i den utsträckning de inte täcks av den beräknade ersättningen för testning.

13 §
Ersättning för särskilda kostnader på Åland

Landskapet Åland ersätts för faktiska merkostnader föranledda av de tillsynsuppgifter som avses i 58 b och 59 a § i lagen om smittsamma sjukdomar.

14 §
Ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd ska sökas hos statsbidragsmyndigheten på det sätt och vid de tidpunkter som statsbidragsmyndigheten anger. Understöd ska sökas separat för kostnader som uppkommit i januari–augusti 2021 och för kostnader som uppkommit i september–december 2021. Det understöd för andra direkta kostnader som avses i 10 § får vid den första ansökningsomgången sökas för hela året. Det understöd enligt prövning som avses i 11 § och den ersättning för särskilda kostnader som avses i 12 § får sökas först vid den andra ansökningsomgången.

Av ansökan ska följande framgå om den tidsperiod som ansökan gäller:

1) de uppgifter enligt 5, 7 och 8 § som behövs för att bestämma det beräknade understödet,

2) en redogörelse av grunderna för det behovsprövade tilläggsunderstödet om den sökande ansöker om tilläggsunderstöd,

3) en redogörelse av beloppen av de särskilda kostnader som avses i 12 och 13 § om den sökande ansöker om ersättning för sådana kostnader, och

4) övriga uppgifter som statsbidragsmyndigheten begär i ansökningsanvisningarna.

15 §
Statsbidragsmyndighet

Social- och hälsovårdsministeriet är den statsbidragsmyndighet som avses i denna förordning.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 11 oktober 2021 och gäller till och med den 31 december 2022. Förordningen tillämpas även efter år 2022 på verkställandet av beslut som meddelats med stöd av den.

Helsingfors den 8 oktober 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Kalle Tervo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.