857/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Lag om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 8 och 130 §, sådana de lyder, 8 § i lag 623/2021 och 130 § i lagarna 377/1994, 1486/1994, 1457/2001 och 1392/2010, som följer:

8 §

På samkommuner samt på landskapet Åland och de kommuner som hör till landskapet Åland tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om kommuner.

På välfärdssammanslutningar samt på Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, som har organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddningsväsendet, tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden.

130 §

Välfärdsområdena och kommunerna har rätt till återbäring av skatt enligt 10 kap. som ingår i en anskaffning och från vilken avdrag inte får göras eller för vilken inte betalas återbäring enligt 131 §. Återbäring fås även för skatt som betalas på understöd eller bidrag som avses i 79 § 1 mom.

Den återbäring som nämns i 1 mom. gäller inte skatt som ingår i privat konsumtion, i anskaffningar som avses användas för ändamål som nämns i 114 eller 114 a § eller för anskaffning för uthyrning av fastighet.

Den som har rätt till återbäring ska meddela Skatteförvaltningen den sammanlagda skatt som ska återbäras för kalenderåret enligt 1 mom. Meddelandet ska lämnas senast före utgången av den andra månaden efter kalenderårets slut till den del uppgifterna inte har uppgetts tidigare. Från det belopp som uppges får avdrag göras för den skatt som under kalenderåret ska betalas med stöd av 6 § 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2021.

Denna lag tillämpas om en såld vara har levererats, en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) har uppstått den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Denna lag tillämpas dock på andra offentliga samfund än kommuner och samkommuner om en såld vara har levererats, en tjänst tillhandahållits, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en vara överförts från upplagringsförfarande eller skyldigheten att betala skatt för en importerad vara med stöd av 87 § i mervärdesskattelagen har uppstått den 1 juli 2021 eller därefter. Om ett i detta moment avsett offentligt samfund får en sådan återbäring enligt 130 § som gäller en skatteperiod för vilken sista inlämningsdagen för skattedeklarationen infaller efter den 1 juli 2021 men före ikraftträdandet av denna lag, påförs inte den som är berättigad till återbäring någon förseningsavgift enligt 35 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och inte heller någon annan påföljd.

RP 125/2021
FiUB 13/2021
RSv 124/2021

Helsingfors den 8 oktober 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.