855/2021

Helsingfors den 4 oktober 2021

Livsmedelsverkets beslut om utvidgning av den smittade zon som inrättats i Janakkala på grund av högpatogen aviär influensa

ÄRENDETS BAKGRUND

I viltlevande fasaner som påträffats döda i Janakkala kommun bekräftades med hjälp av laboratorieundersökningar vid Livsmedelsverket 28.9.2021 förekomsten av högpatogen aviär influensa av typen H5N1. Livsmedelsverket gav 29.9.2021 ett beslut enligt lagen om djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 om inrättande av en smittad zon i Janakkala.

I prover från en fasan som skickats för undersökning från den smittade zonen ca 6 km från det tidigare sjukdomsutbrottet har vid Livsmedelsverket 1.10.2021 konstaterats förekomsten av högpatogen aviär influensa av typen H5N1.

HÖRANDE

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket utvidgar den enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 26 § 1 mom. punkt 2 inrättade smittade zonen så att den smittade zonens gräns ligger på tio kilometers avstånd från de två platser där sjukdomen konstaterats förekomma. Den smittade zonens exakta geografiska läge och gränser framgår av den karta som är bilaga till detta beslut (bilaga 1).

Eftersom det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen besluter Livsmedelsverket dessutom om följande åtgärder inom den utvidgade smittade zonen. Åtgärderna är i övrigt de samma som i Livsmedelsverkets beslut 29.9.2021 men med tillägget att det är förbjudet att flytta viltlevande fåglar från den smittade zonen.

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER DEN SMITTADE ZONEN
Åtgärder som skall genomföras i den smittade zonen för att förhindra smittspridning

– Besökare ska ta på sig skyddskläder som används enbart på djurhållningsplatsen och byta skor vid ingång och utgång så att fotspåren från skor som används inne inte möter fotspåren från de skor som används utanför samt tvätta och desinficera händerna när de går in och ut.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska i anslutning till djurhållningsplatsens ingång och utgång reservera möjlighet för besökare att desinficera sina skor i en desinfektionsbassäng och att tvätta och desinficera händerna.

– Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser för fåglar ska se till att fordon som besöker djurhållningsplatsen tvättas och desinficeras till behövliga delar när de besöker djurhållningsplatsen om fordonen kan ha blivit kontaminerade i samband med besöket.

– Fåglarnas foder och strö ska förvaras så att viltlevande fåglar inte kommer i beröring med dem.

Förbud som är i kraft inom den smittade zonen

– Hållande av fjäderfä och fåglar i fångenskap utomhus i den smittade zonen är förbjudet;

– avlägsnande av fjäderfän och fåglar i fångenskap från djurhållningsplatser i den smittade zonen;

– införande av fjäderfä, fåglar i fångenskap eller viltlevande fåglar till en djurhållningsplats inom den smittade zonen;

– förande av fjäderfän och fåglar i fångenskap till djurutställningar eller liknande evenemang i den smittade zonen;

– transport av fjäderfän eller fåglar i fångenskap genom den smittade zonen, med undantag för transitering på väg eller i järnväg utan lossning eller uppehåll;

– sändning av kläckägg som har samlats in i den smittade zonen efter att den inrättades ut ur zonen;

– sändning av färsk kött, malet kött, maskinurbenat kött, köttberedningar och köttprodukter från frilevande fjädervilt från den smittade zonen, med undantag för sändning av sådant kött från fåglar fångade i zonen innan den inrättades eller fåglar fångade utanför zonen från livsmedelslokaler som myndigheterna har godkänt;

– transport eller spridning av obearbetad gödsel från en djurhållningsplats för fåglar inom den smittade zonen, med undantag för transport för behandling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009;

– transport av andra biprodukter från fåglar med ursprung i den smittade zonen ut ur zonen, om de inte har behandlats i enlighet med artikel 12 i kommissionens beslut 2006/563/EG eller om de inte levereras för behandling i enlighet med förordningen om animaliska biprodukter;

– flyttning av viltlevande fåglar från den smittade zonen;

– flyttning av fjädervilt ur fångenskap till naturen inom den smittade zonen;

– insamling av fjädervilt från naturen i den smittade zonen för att placeras i inhägnad är förbjuden; och

– jakt på fåglar i den smittade zonen är förbjuden med undantag för jakt vars syfte är hantering av sjukdomsutbrottet och som regionförvaltningsverket gett sitt tillstånd.

DISPENS

Regionförvaltningsverket får i enskilda fall ge dispens som förutsätter riskbedömning av varje enskilt fall från förbud och åtgärder som ska genomföras i den zon som Livsmedelsverket inrättat, om dispensen inte medför risk för spridning av djursjukdomen. Dispens ges på ansökan. I dispensen ställs sådana villkor som är nödvändiga för att bekämpa djursjukdomen.

Motiveringar

Högpatogen aviär influensa hos fåglar är en i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (djurhälsolagen) artikel 5 och artikel 9 punkt 1 a) avsedd sjukdom i kategori A.

Enligt komissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 artikel 63 får vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i den delegerade förordningen (EU) 2020/689 den behöriga myndigheten i enlighet med kriterierna i artikel 63 fastställa en smittad zon för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. I den delegerade förordningens artiklar 64–65 stadgas om åtgärder som skall tillämpas i den smittade zonen.

I Livsmedelsverkets undersökningar 1.10.2021 har bekräftats förekomsten av högpatogen aviär influensa hos fasaner som hittats döda inom den smittade zonen men ca 6 km från det tidigare sjukdomsutbrottet. Eftersom det finns en stor population av viltlevande fasaner i området bedömer Livsmedelsverket att det i detta fall i enlighet med den delegerade förordningens artikel 63 är motiverat att utvidga den smittade zonen på grund av sjukdomsprofilen, den konstaterade spridningen av sjukdomen i den viltlevande fasanpopulationen och den stora risken för att sjukdomen sprider sig till djurhållningsplatser i området.

Enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 26 § 1 mom. bestämmer Livsmedelsverket om smittade zoner som ska inrättas som en åtgärd enligt del III avdelning II kapitel 1 avsnitt 5 i EU:s djurhälsoförordning och som avses i artiklarna 63 och 103 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 och om nödvändiga förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som ska åtföljas inom den.

Enligt lagen om djursjukdomar 29 § får regionförvaltningsverket i enskilda fall ge dispens som Europeiska unionens rättsakter tillåter och som förutsätter riskbedömning av varje enskilt fall från förbud, villkor eller begränsningar som ska iakttas eller åtgärder som ska genomföras i en zon som Livsmedelsverket inrättat, om dispensen inte medför risk för spridning av djursjukdomen. Dispens ges på ansökan. I dispensen ställs sådana villkor som är nödvändiga för att bekämpa djursjukdomen.

Åtgärderna är nödvändiga för att bekämpa den konstaterade högpatogena aviära influensan och för att förhindra att den sprids.

Livsmedelsverket har vid utvidgningen av zonen beaktat de geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorerna samt möjligheterna till övervakning.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (djurhälsolagen) 5 och 9 punkt 1 a)

Komissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 9.2, 9.3 och 9.4

Komissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 artikel 63–65

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (förordning om animaliska biprodukter)

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1–5, 26, 28–29 och 100 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 4 oktober 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 0295 205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi)

BILAGOR

1) Karta över den smittade zonen

2) Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionalförvaltningsverken

Janakkala, Riihimäki, Tavastehus och Hausjärvi kommuner

Kommunalveterinärer inom den smittade zonen

Finlands viltcentral

Finlands jägarförbund

Naturresursinstitutet

Djurhållningsplatser för fjäderfä och fåglar i fångenskap inom den smittade zonen

Bilaga 1: Karta över den smittade zonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter
Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.