854/2021

Helsingfors den 1 oktober 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 3 § i lagen av om koncessionsavgift för arbetspensionsförsäkringsbolag (523/2008), av dem i 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) beslut om koncession för arbetspensionsförsäkringsbolag:

a) beslut om beviljande av en ny koncession 6 000 euro,

b) beslut om ändring av en gällande koncession 4 000 euro,

2) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen 1 000 euro,

3) i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 213 § 4 moment och i lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016) 4 § 2 moment nämnda beslut 1 000 euro,

4) i lagen om Trafikförsäkringscentralen 19 § nämnda fastställandet av stadgar och i lagen om Patientsförsäkringscentralen (949/2019) nämnda fastställandet av stadgar gällande beslut 1 000 euro och beslut gällande ändrande av stadgar 500 euro,

5) beslut om fastställande av grunderna för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 1 000 euro,

6) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 500 euro,

7) andra tillstånd och beslut som ministeriet meddelar på begäran av Finansinspektionens tillsynsobjekt 1 000 euro,

8) del av examen som tillhör försäkringsmäklarexamen 200 euro,

9) intyg som bekräftar försäkringsmatematikers befogenhet 750 euro.

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:

1) övriga undantagslov som nämns i författningar 400 euro,

2) avgifter som bestäms från fall till fall, som till exempel konstaterande av ett sakkunnigorgans kompetens. De avgifter som bestäms från fall till fall baserar sig på den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 70 euro för prestationer som avdelningen för arbete och jämställdhet producerar.

Dessutom uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde när arbetarskyddsmyndigheten har till uppgift att konstatera ett sakkunnigorgans kompetens.

Beslut fattas separat om i vilka fall prestationer är avgiftsbelagda till social- och hälsovårdsministeriet anknutna läkemedelsprisnämnden och gentekniknämnden samt den medicinska forskningsetiska sektionen vid riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) användning av ministeriets anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

5) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet samt elektroniska dataprodukter,

6) fotostatkopior och andra avskrifter,

7) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet, samt

8) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Prissättning av prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Om avgifter som uppbärs för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag beslutar social- och hälsovårdsministeriet med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 december 2024.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer (755/2018).

Helsingfors den 1 oktober 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Ekonomiplaneringschef
Tomas Forsström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.