853/2021

Helsingfors den 1 oktober 2021

Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (419/2013) bilaga I och II, sådana de lyder i förordning 188/2021, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 31 oktober 2021.

Kommissionens delegerade direktiv 2021/647/EU (32021L0647); EUT L 133 20.4.2021 s.55
Kommissionens delegerade direktiv 2021/884/EU (32021L0884); EUT L 194 2.6.2021 s. 37

Helsingfors den 1 oktober 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Tuulia Toikka

Bilaga I

Användningsändamål och utrustning som kan undantas från kraven i 1 §

Undantag Tillämpningsområde och tillämpningsdatum
1 Kvicksilver i enkelsocklade (kompakta) lysrör, högst följande värden (per brännare):
1.a För allmänna belysningsändamål < 30 W: 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg fick användas per brännare efter den 31 december 2011 och fram till den 31 december 2012; 2,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2012.
1.b För allmänna belysningsändamål ≥ 30 W och < 50 W: 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.c För allmänna belysningsändamål ≥ 50 W och < 150 W: 5 mg
1.d För allmänna belysningsändamål ≥ 150 W: 15 mg
1.e För allmänna belysningsändamål med cirkelform eller fyrkantig form och en rördiameter på ≤ 17 mm Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 7 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
1.f För särskilda ändamål 5 mg
1.g För allmänna belysningsändamål < 30 W med en livslängd som är lika med eller över 20 000 h: 3,5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2017.
2.a Kvicksilver i dubbelsocklade linjära lysrör för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per lampa):
2.a.I Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på < 9 mm (t.ex. T2): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 4 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.II Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på ≥ 9 mm och ≤ 17 mm (t.ex. T5): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.III Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på > 17 mm och ≤ 28 mm (t.ex. T8): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.a.IV Trebandslysrör med normal livslängd och en rördiameter på >28 mm (t.ex. T12): 5 mg Undantaget löpte ut den 31 december 2012. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2012.
2.a.V Trebandslysrör med lång livslängd (≥ 25 000 timmar): 8 mg. Undantaget löpte ut den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.b Kvicksilver i andra lysrör, högst följande värden (per lampa):
2.b.I Linjära halofosfatlampor med en rördiameter på > 28 mm (t.ex. T10 och T12): 10 mg Undantaget löpte ut den 13 april 2012.
2.b.II Icke-linjära halofosfatlampor (alla diametrar): 15 mg Undantaget löpte ut den 13 april 2016.
2.b.III Icke-linjära trebandslysrör med en rördiameter på > 17 mm (t.ex. T9) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
2.b.IV Lampor för andra allmänna och särskilda belysningsändamål (t.ex. induktionslampor) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3 Kvicksilver i kallkatodlysrör och lysrör med extern elektrod (CCFL och EEFL) för särskilda ändamål, högst följande värden (per lampa):
3.a Korta (≤ 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 3,5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.b Medellånga (> 500 mm och ≤ 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 5 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
3.c Långa (> 1 500 mm) Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 13 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.a Kvicksilver i andra lågtrycksurladdningslampor, högst följande värden (per lampa): Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 15 mg per lampa får användas efter den 31 december 2011.
4.b Kvicksilver i högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare) i lampor med förbättrat färggivningsindex, dvs. Ra > 60
4.b.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.b.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c Kvicksilver i andra högtrycksnatriumlampor för allmänna belysningsändamål, högst följande värden (per brännare):
4.c.I P ≤ 155 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 25 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.II 155 W < P ≤ 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 30 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.c.III P > 405 W Ingen begränsning av användningen fram till den 31 december 2011. 40 mg per brännare får användas efter den 31 december 2011.
4.d Kvicksilver i högtryckskvicksilverlampor (HPMV) Undantaget löpte ut den 13 april 2015.
4.e Kvicksilver i metallhalidlampor (MH)
4.f Kvicksilver i andra urladdningslampor för särskilda ändamål som inte uttryckligen nämns i denna bilaga
4.g Kvicksilver i handgjorda urladdningsrör som används för skyltar, dekorativa, arkitektoniska och specialiserade belysningar och ljuskonstverk, där kvicksilverhalten ska begränsas enligt följande: a) 20 mg per elektrodpar + 0,3 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för utomhusbruk och inomhusbruk med en temperatur under 20 °C, b) 15 mg per elektrodpar + 0,24 mg per rörlängd i cm men högst 80 mg, för allt annat inomhusbruk Undantaget löpte ut den 31 december 2018.
5.a Bly i glaset till katodstrålerör
5.b Bly i glaset till lysrör, högst 0,2 viktprocent
6.a Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning och i galvaniserat stål, högst 0,35 viktprocent Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
6.a.I Bly som legeringselement i stål avsett för bearbetning som innehåller högst 0,35 viktprocent bly och i satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,2 viktprocent bly Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
6.b Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
6.b.I Bly som legeringselement i aluminium, högst 0,4 viktprocent, förutsatt att det härrör från återvinning av blyhaltigt aluminiumskrot Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
6.b.II Bly som legeringselement i aluminium avsett för bearbetning, högst 0,4 viktprocent Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 18 maj 2021.
6.c Kopparlegeringar, högst 4 viktprocent bly Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
7.a Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly), med undantag för tillämpningar som omfattas av undantag 24 i denna bilaga Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
7.b Bly i lödmetall för servrar, datalagringssystem, inklusive sådana som består av sammankopplade diskar, utrustning för nätinfrastruktur för koppling, signalering, överföring och näthantering för telekommunikationer
7.c.I Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly i glas eller annan keramik än dielektrisk keramik i kondensatorer, t.ex. piezoelektroniska anordningar, eller bly i en glas- eller keramikmatris, med undantag för tillämpningar som omfattas av undantag 34 i denna bilaga Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
7.c.II Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på 125 V AC eller 250 V DC eller mer, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 7.c.I och 7.c.IV i denna bilaga Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
7.c.III Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC Undantaget löpte ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013
7.c.IV Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material för kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
8.a Kadmium och dess föreningar i termosäkringar (smältsäkringar) av engångstyp Undantaget löpte ut den 1 januari 2012 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2012
8.b Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
8.b.I Kadmium och dess föreningar i elektriska kontakter för användning i – kretsbrytare, – temperaturreglerdon, – termiska motorskydd (med undantag för hermetiskt förseglade termiska motorskydd), – strömställare för växelström, dimensionerade för minst 6 A vid minst 250 V växelström, eller minst 12 A vid minst 125 V växelström, – strömställare för likström, dimensionerade för minst 20 A vid minst 18 V likström, och – strömställare för försörjningsfrekvens ≥ 200 Hz Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
9 Sexvärt krom som korrosionsskydd för kolstålsystemet i absorptionskylaggregat, högst 0,75 viktprocent i kyllösningen Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
9.a.I Sexvärt krom, högst 0,75 viktprocent, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat (inklusive minibarer) som är avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på < 75 W vid konstanta driftsförhållanden. Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 5 mars 2021.
9.a.II Sexvärt krom, högst 0,75 viktprocent, använt som korrosionsskydd i kyllösningen för kylsystem av kolstål i absorptionskylaggregat – avsedda att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad ineffekt på ≥ 75 W vid konstanta driftsförhållanden, – avsedda att drivas helt och hållet med icke- elektriska värmare. Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
9.b Bly i lagerskålar och bussningar till kompressorer innehållande kylmedel, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
9.b.I Bly i lagerskålar och bussningar till hermetiska skruvkompressorer innehållande kylmedel med en nominell eltillförsel på 9 kW eller mindre, för användning inom uppvärmning, ventilation, luftkonditionering och kylning Får användas i stora hushållsapparater. Undantaget löpte ut den 21 juli 2019.
11.a Bly i ”C-press”-kontaktsystem (press fit) Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
11.b Bly i andra användningar än i ”C-press”-kontaktsystem (press fit) Undantaget löpte ut den 1 januari 2013 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2013
12 Bly som beläggningsmaterial för c-ringar i värmeledande moduler Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
13.a Bly i vitt glas för optiska ändamål Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument samt den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
13.b Kadmium och bly i filterglas och glas som används för reflektansstandarder Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriellaövervaknings- och kontrollinstrument samt den 22 juli 2019 för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
13.b.I Bly i jonfärgade optiska filterglastyper Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
13.b.II Kadmium i färgskiftande optiska filterglastyper, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 39 i denna bilaga Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
13.b.III Kadmium och bly i glasyr som används för reflektansstandarder Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
14 Bly i lödmetall med fler än två delar för kopplingen mellan stiften och mikroprocessor- stacken, med en blyhalt över 80 viktprocent, men under 85 viktprocent Undantaget löpte ut den 1 januari 2011 och därefter tillåts användning i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2011
15 Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
15.a Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där minst ett av följande kriterier är uppfyllt: – en halvledartekniknod på minst 90 nm, – en enda skiva på minst 300 mm2 någon av halvledartekniknoderna, – staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm2, eller kiselmellanlägg på minst 300 mm2 Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
16 Bly i rörlampor med silikatbelagda rör Undantaget löpte ut den 1 september 2013
17 Blyhalogenid som lysämne i högintensiva urladdningslampor (HID-lampor) för reprografi
18.a Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) som används i speciallampor som används för ljuskopiering, reprografi, litografi, insektsfällor, fotokemiska processer och härdning och som innehåller lysämnen såsom SMS ((Sr,Ba) 2 MgSi 2 O 7 :Pb) Undantaget löpte ut den 1 januari 2011
18.b Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används som sollampor och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb) Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
18.b.I Bly som aktivator i lysämnen (1 viktprocent bly eller mindre) i urladdningslampor som används i medicinteknisk ljusterapiutrustning och som innehåller lysämnen såsom BSP (BaSi2O5:Pb), med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 34 i bilaga II Får användas i belysningsutrustning och i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
19 Bly i PbBiSn-Hg och PbInSn-Hg i specifika sammansättningar som huvudlegering och med PbSn-Hg som tillsatslegering i mycket kompakta energisparlampor (ESL) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
20 Blyoxid i glas mellan framför- och bakomliggande substrat av platta fluorescerande lampor i bildskärmar med flytande kristaller (LCD) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
21 Bly och kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas Får användas i elektriska och elektroniska produkter för hälso- och sjukvård, övervaknings- och kontrollinstrument samt i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med den 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument.
21.a Kadmium i färgtryckt glas för att tillhandahålla filterfunktioner, för användning som beståndsdel i belysningsapplikationer som installerats i bildskärmar och kontrollpaneler för elektrisk och elektronisk utrustning, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 21.b eller 39 i denna bilaga Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
21.b Kadmium i tryckfärg för applicering av emalj på borosilikatglas och kalksodasilikatglas, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 21.a eller 39 i denna bilaga Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
21.c Bly i bläck för applicering av emalj på andra glas än borosilikatglas Får användas i stora och små hushållsapparater, IT- och telekommunikationsutrustning, konsumentelektronik, belysningsutrustning, elektriska och elektroniska verktyg, leksaker, sport- och fritidsprodukter samt automater. Undantaget löper ut den 21 juli 2021.
23 Bly i pläteringsskikt på fine-pitch-komponenter utom kontaktdon med högst 0,65 mm och mindre bendelning Användningen tillåts i reservdelar till elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på marknaden före den 24 september 2010
24 Bly i lödmetall för lödning av genompläterade hål i skivformade och plana keramiska flerlagerkondensatorer Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
25 Blyoxid i SED-skärmar, särskilt i fritta i försegling (”seal frit” och ”frit ring”)
26 Blyoxid i glashöljet till lampor av typen ”Blacklight blue” (BLB) Undantaget löpte ut den 1 juni 2011
27 Blylegeringar som lödmetall för drivsystem i högeffektshögtalare (avsedda att användas i flera timmar vid ljudnivåer på 125 dB SPL och högre) Undantaget löpte ut den 24 september 2010
29 Bly bundet i kristallglas enligt definitionen i bilaga I (kategorierna 1, 2, 3 och 4) till rådets direktiv 69/493/EEG(1) Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
30 Kadmiumlegeringar som elektromekanisk lödmetall i elektriska ledare som används direkt på röstspolen i omvandlare i högtalare med stor effekt och ljudeffektnivåer på 100 dB (A) eller mer
31 Bly i lödmetall i kvicksilverfria flata lysrör (som exempelvis används för bildskärmar med flytande kristaller eller design- och industribelysning)
32 Blyoxid i glasfritta för montering av glasskivor för argon- och kryptonlaserrör Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
33 Bly i lödmetall för lödning av tunna koppartrådar med diametern 100 μm eller mindre i krafttransformatorer
34 Bly i metallkeramikbaserade trimpotentiometrar Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
36 Kvicksilver som sputtringsinhibitor i plasmaskärmar för likström som innehåller högst 30 mg per skärm Undantaget löpte ut den 1 juli 2010
37 Bly i pläteringsskikt för högspänningsdioder med en kropp av zinkboratglas Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument och för elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet, – den 21 juli 2021 för all annan utrustning.
38 Kadmium och kadmiumoxid i tjockfilmspasta som används på aluminiumbunden berylliumoxid
39.a Kadmiumselenid i nanokristallina kvantprickar av halvledarmaterial för transformering av displaybelysning (< 0,2 μg Cd per mm2 displayyta) Undantaget löpte ut den 31 oktober 2019
40 Kadmium i fotoresistorer för analoga optokopplare i professionell audioutrustning Undantaget löpte ut den 31 december 2013
41 Bly i lödmetall och ytbeläggningar för elektriska och elektroniska komponenters anslutningar och ytbeläggningar för mönsterkort som används i tändningsmoduler och andra elektriska och elektroniska system för kontroll av förbränningsmotorer, vilka av tekniska skäl måste monteras direkt på eller i handhållna förbränningsmotorers vevhus eller cylinder (klasserna SH:1, SH:2 och SH:3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/68/EG(2)) Får användas i all elektrisk och elektronisk utrustning. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: – den 21 juli 2023 för produkter för hälso- och sjukvård avsedda för in vitro-diagnostik, – den 21 juli 2024 för industriella övervaknings- och kontrollinstrument, – den 21 juli 2021 för övriga produkter för hälso- och sjukvård samt för övriga övervaknings- och kontrollinstrument. – den 31 mars 2022 för all annan utrustning.
42 Bly i lager och bussningar i förbränningsmotorer som drivs med dieselbränsle eller gasformigt bränsle, i utrustning avsedd för yrkesmässig användning utanför vägnätet, – med en total slagvolym på ≥ 15 liter, eller – med en total slagvolym på < 15 liter och när motorn har utformats för att arbeta i användningar där tiden mellan startsignal och full belastning måste vara mindre än tio sekunder, eller regelbundet underhåll vanligtvis sker i en svår eller smutsig utomhusmiljö, som gruvdrift, byggarbete och jordbruk, med undantag för tillämpningar som omfattas av punkt 6.c i denna bilaga Får användas i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löpte ut den 21 juli 2024.
43 Bis(2-etylhexyl)ftalat i gummikomponenter i motorsystem som är utformade för användning i utrustning som inte är avsedd enbart för konsumentbruk, förutsatt att inget mjukgjort material kommer i kontakt med människors slemhinnor eller i långvarig kontakt med människors hud och att koncentrationen av bis(2-etylhexyl)ftalat inte överstiger (a) 30 viktprocent av gummit förpackningsbeläggningar,packningar av massivt gummi ellergummikomponenter som ingår i sammansatta enheter av minst tre komponenter som använder elektrisk, mekanisk eller hydraulisk energi för att utföra arbete och som är fästa på motorn. (b) 10 viktprocent av gummit för komponenter som innehåller gummi och som inte avses i punkt a. Vid tillämpningen av denna post avses med ”långvarig kontakt med människors hud” kontinuerlig kontakt med en varaktighet på mer än 10 minuter eller intermittent kontakt under en 30-minutersperiod, per dag. Får användas i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet.Undantaget löper ut den 21 juli 2024.
44 Bly i lödmetall för sensorer, styrdon och motorstyrenheter i förbränningsmotorer som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628(3), som är monterade i utrustning som används vid fasta positioner under drift och som är utformad för yrkesmässiga användare, men som även används av icke-yrkesmässiga användare Får användas i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut den 21 juli 2024.
45 Blydiazid, blystyfnat, blypikramat, orangemönja (blytetraoxid), blydioxid i elektriska och elektroniska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk och bariumkromat i pyrotekniska fördröjningssatser med lång brinntid i elektriska initiatorer för sprängämnen för civilt (yrkesmässigt) bruk Får användas i elektrisk och elektronisk utrustning som från och med 22 juli 2019 omfattas av tillämpningsområdet för RoHS-direktivet. Undantaget löper ut den 20 april 2026.

Bilaga II

Särskilda användningsändamål för produkter och utrustning för hälso- och sjukvård och för övervaknings- och kontrollinstrument som kan undantas från kraven i 1 §

Utrustning som utnyttjar eller detekterar joniserande strålning

Undantag Tillämpningsdatum
1 Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för joniserande strålning
Sensorer, detektorer och elektroder
1.a Bly och kadmium i jonselektiva elektroder inklusive glas på pH-elektroder
1.b Blyanoder i elektrokemiska syresensorer
1.c Bly, kadmium och kvicksilver i detektorer för infrarött ljus
1.d Kvicksilver i referenselektroder: kvicksilverklorid med låg kloridhalt, kvicksilversulfat och kvicksilveroxid
2 Blylager i röntgenrör
3 Bly i enheter som förstärker elektromagnetisk strålning: mikrokanalplatta och kapillärplatta
4 Bly i glasfritta i röntgenrör och bildförstärkare och bly i bindemedel av glasfritta för montering av gaslasrar och för vakuumrör som konverterar elektromagnetisk strålning till elektroner
5 Bly i avskärmning mot joniserande strålning
6 Bly i röntgentestföremål
7 Röntgendiffraktionskristaller i blystearat
8 Radioaktiv kadmiumisotopkälla för bärbara röntgenfluorescensspektrometrar

Övrigt

Undantag Tillämpningsdatum
9 Kadmium i helium-kadmium-lasrar
10 Bly och kadmium i lampor för atomabsorptionsspektrometri
11 Bly i legeringar som en supraledare och värmeledare vid MRT
12 Bly och kadmium i metallbindningar som skapar supraledande magnetiska kretsar i MRT-detektorer, SQUID- detektorer, NMR-detektorer (kärnmagnetisk resonans) eller FTMS-detektorer (Fourier Transform Mass Spectrometer) Undantaget löper ut den 30 juni 2021
13 Bly i motvikter
14 Bly i monokristallina piezoelektriska material för ultraljudssensorer
15 Bly i lödpunkter som bindemedel för ultraljudssensorer
16 Kvicksilver i kapacitans- och förlustmätningskretsar med mycket hög noggrannhet och i högfrekventa RF-switchar och reläer i övervaknings- och kontrollinstrument som inte överskrider 20 mg kvicksilver per switch eller relä
17 Bly i lödpunkter i bärbara defibrillatorer
18 Bly i lödpunkter i högpresterande moduler för infrarödavbildning för detektion i området 8–14 μm
19 Bly i bildskärmar med flytande kristaller på kisel (LCoS)
20 Kadmium i röntgenmätningsfilter
21 Kadmium i fosforbeläggningar i bildförstärkare för röntgenbilder till och med den 31 december 2019 och i reservdelar till röntgensystem som släpptes ut på EU-marknaden före den 1 januari 2020
22 Blyacetatmarkör för användning i stereotaktiska huvudramar för användning med CT och MRT samt i positioneringssystem för gammastrål- och partikelterapiutrustning Undantaget löper ut den 30 juni 2021
23 Bly som legeringsämne för lager och slitytor i medicinsk utrustning som utsätts för joniserande strålning Undantaget löper ut den 30 juni 2021
24 Bly som möjliggör vakuumtäta anslutningar mellan aluminium och stål i bildförstärkare för röntgenbilder Undantaget löpte ut den 31 december 2019
25 Bly i ytbeläggningar i anslutningssystem som kräver icke-magnetiska anslutningsdon som används varaktigt vid temperaturer under -20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden Undantaget löper ut den 30 juni 2021
26 Bly i följande tillämpningar som används varaktigt vid temperaturer under -20 °C under normala drifts- och lagringsförhållanden: a) lödmetall på mönsterkort, b) beläggningar på elektriska och elektroniska komponenter och beläggningar på mönsterkort, c) lödmetall för anslutande ledningar och kablar, d) lödpunkter som förbinder omvandlare och sensorerv Bly i lödmetall i elektriska anslutningar till temperaturmätarsensorer i anordningar avsedda att periodvis användas vid temperaturer under -150 °C Undantaget löper ut den 30 juni 2021
27 Bly i – lödmetall, – beläggning på anslutningar i elektriska och elektroniska komponenter och kretskort, – anslutningar för elektriska ledningar, avskärmningar och kapslade kontaktdon, som används i a) magnetiska fält inom en sfär med 1 m radie runt magnetens isocenter i medicinsk MRT-utrustning, inklusive patientmonitorer utformade för att användas inom detta område, eller b) magnetiska fält inom 1 m avstånd från ytterytorna på cyklotronmagneter, magneter för stråltransport och kontroll av strålriktning för partikelterapi Undantaget löper ut den 30 juni 2020
28 Bly i lödmetall för montering av digitala arraydetektorer av kadmiumtellurid och kadmiumzinktellurid på kretskort Undantaget löpte ut den 31 december 2017
29 Bly i legeringar, som en supraledare eller värmeledare, använt i kryokylares kylhuvuden och/eller i kryokylda kylsonder och/eller i kryokylda system för ekvipotentialförbindning, i medicintekniska produkter (kategori 8) och/eller i industriella övervaknings- och kontrollinstrument Undantaget löper ut den 30 juni 2021
30 Sexvärt krom i alkalispridare som används vid tillverkning av fotokatoder i bildförstärkare för röntgenbilder till och med den 31 december 2019, och i reservdelar till röntgensystem som släpptes ut på EU-marknaden före den 1 januari 2020
31 Bly, kadmium och sexvärt krom i återanvända reservdelar som återvunnits från medicintekniska produkter som släpptes ut på marknaden före den 22 juli 2014 och som används i medicintekniska produkter (kategori 8) som släpps ut på marknaden före den 22 juli 2021, förutsatt att återanvändningen görs i sådana slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts Undantaget löper ut den 21 juli 2021
31.a Bly, kadmium, sexvärt krom och polybromerade difenyletrar (PBDE) i reservdelar som återvunnits från och används för reparation eller renovering av medicintekniska produkter, inklusive medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, eller elektronmikroskop och deras tillbehör, förutsatt att återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan som kan underkastas granskning, och att konsumenten får reda på att delar har återanvänts. Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: a) den 21 juli 2021 för användning i medicintekniska produkter andra än medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik b) den 21 juli 2023 för användning i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik c) den 21 juli 2024 för användning i elektronmikroskop och deras tillbehör
32 Bly i lödfogar på kretskort i detektorer och enheter för datafångst för PET-kameror som är inbyggda i utrustning för magnetisk resonanstomografi Undantaget löpte ut den 31 december 2019
33 Bly i lödfogar på monterade kretskort som används i andra mobila medicintekniska produkter i klasserna IIa och IIb enligt direktiv 93/42/EEG än bärbara hjärtstartare Undantaget löpte ut den 30 juni 2016 för klass IIa och löper ut den 31 december 2020 för klass IIb
34 Bly som aktivator i lysämnen i urladdningslampor som används för extrakorporeala fotofereslampor som innehåller BSP (BaSi 2 O 5 :Pb)-fosfor Undantaget löper ut den 22 juli 2021
35 Kvicksilver i kallkatodlysrör för bakgrundsbelysta bildskärmar med flytande kristaller, inte överskridande 5 mg per lampa, som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släpptes ut på EU-marknaden före den 22 juli 2017 Undantaget löper ut den 21 juli 2024
36 Bly använt i andra system än 'C-press'-kontaktsystem (press fit) för industriella övervaknings- och kontrollinstrument Undantaget löper ut den 31 december 2020. Får användas efter detta datum i reservdelar till industriella övervaknings- och kontrollinstrument som har släppts ut på marknaden före den 1 januari 2021
37 Bly i platinerade platinaelektroder som används för mätningar av ledningsförmåga när minst ett av följande villkor är tillämpligt: a) Breda mätningar där räckvidden av ledningsförmågan täcker mer än en storleksordning (t.ex. räckvidd mellan 0,1 mS/m och 5 mS/m) i laboratorieanvändningar för mätning av okända koncentrationer b) Mätningar av lösningar där det krävs en mätnoggrannhet på ± 1 % av provintervallet och en hög korrosionsbeständighet hos elektroden för något av följande: i) lösningar med surhetsgraden < pH 1, ii) lösningar med alkalitetsgraden > pH 13, iii) korrosionslösningar som innehåller halogengas c) Mätningar av ledningsförmåga på över 100 mS/m som måste genomföras med bärbara instrument Undantaget löper ut den 31 december 2025.
38 Bly i lödmetall för anslutning av staplade skivelement (stacked die elements) för stora ytor som har mer än 500 förbindelser per anslutning som används i röntgendetektorer i datortomografi- och röntgensystem Undantaget löpte ut den 31 december 2019. Får användas efter det datumet i reservdelar för datortomografi- och röntgensystem som släpptes ut på marknaden före den 1 januari 2020
39 Bly i mikrokanalplattor som används i utrustning där minst en av följande egenskaper är uppfyllda: a) en kompakt storlek av detektorn för elektroner eller joner, där utrymmet för detektorn är begränsat till högst 3 mm/mikrokanalplatta (detektortjocklek + utrymme för installation av mikrokanalplatta), högst 6 mm sammanlagt, och en alternativ konstruktion som ger mer utrymme för detektorn är vetenskapligt och tekniskt ogenomförbart b) en tvådimensionell rumslig upplösning för att upptäcka elektroner eller joner, om minst ett av följande villkor är uppfyllt: i) en svarstid kortare än 25 ns, ii) ett provdetekteringsområde större än 149 mm2, iii) en multiplikationsfaktor större än 1,3 × 103 c) en svarstid kortare än 5 ns för att upptäcka elektroner eller joner d) ett provdetekteringsområde större än 314 mm2 för att upptäcka elektroner eller joner e) en multiplikationsfaktor större än 4,0 × 107 Undantaget löper ut enligt följande tidtabell: a) den 21 juli 2021 för medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument, b) den 21 juli 2023 för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, c) och den 21 juli 2024 för industriella produkter och övervaknings- och kontrollinstrument
40 Bly i dielektrisk keramik i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC i industriella övervaknings- och kontrollinstrument Undantaget löper ut den 31 december 2020. Får användas efter detta datum i reservdelar till industriella övervaknings- och kontrollinstrument som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2021
41 Bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid (PVC) som utgör grundmaterialet i amperometriska, potentiometriska och konduktometriska elektrokemiska sensorer som används i medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik för analys av blod och andra kroppsvätskor och gaser i kroppen Undantaget löper ut den 31 mars 2022
42 Kvicksilver i elektriska roterande kontaktdon i system för intravaskulär ultraljudsavbildning som klarar högfrekventa driftslägen (> 50 MHz) Undantaget löper ut den 30 juni 2026.
43 Kadmiumanoder i Herschceller för syresensorer som används i industriella övervaknings- och kontrollinstrument där känslighet under 10 miljondelar krävs Undantaget löper ut den 15 juli 2023
44 Kadmium i strålningståliga videokamerarör avsedda för kameror som har en centerupplösning på mer än 450 TV-rader och som används i miljöer med exponering för joniserande strålning på över 100 Gy/h och med en total dos på mer än 100 kGy Undantaget löper ut den 31 mars 2027.Får användas i övervaknings- och kontrollinstrument.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.