848/2021

Helsingfors den 30 september 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021 (1124/2020) 3 § och bilagan till förordningen, av dem bilagan sådan den lyder i förordning 511/2021, som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en avgift till ett lägre belopp än själv-kostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka Migrationsverket av sociala och humanitära skäl eller av skäl som hänför sig till internationella avtal tar ut en fast behandlingsavgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den avgiftstabell som utgör bilaga till denna förordning är prestationer som gäller

1) svar på förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus,

2) annat första uppehållstillstånd än det som avses i 2 §,

3) nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd, om den sökande är minderårig eller studerande,

4) uppehållstillståndskort,

5) ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas,

6) ansökan om återkallande av inreseförbud,

7) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG, nedan direktivet om fri rörlighet, avsedd registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen och därmed jämförbara personer,

8) i direktivet om fri rörlighet (2004/38/EG) avsett intyg om permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen,

9) i direktivet om fri rörlighet (2004/38/EG) avsett uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem till en medborgare i Europeiska unionen,

10) intyg som utfärdas på begäran,

11) fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens klandervärda förfarande,

12) uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem som intyg om uppehållsrätt enligt avtalet om utträde (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01),

13) uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade kungariket eller hans eller hennes familjemedlem som intyg om permanent uppehållsrätt enligt avtalet om utträde (EUT 12.11.2019, 2019/C 384 I/01), samt

14) intyg över rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 30 september 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Specialsakkunnig
Iikka Saunamäki

Bilaga

MIGRATIONSVERKETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift
AVGIFTER FÖR PRESTATIONER AV SAMMA SLAG SOM ANDRA MYNDIGHETERS PRESTATIONER
Ärenden som gäller
– främlingspass eller resedokument för flykting, beviljande 52 €
– främlingspass eller resedokument för flykting, avslag 52 €
– visum 80 €
– visum, sänkt avgift 40 €
– visum, förlängning av giltighetstid 30 €
AVGIFTER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
– förvärv av eller befrielse från finskt medborgarskap på ansökan 590 €
– förvärv av finskt medborgarskap på ansökan, elektronisk ansökan 460 €
– medborgarskapsanmälan 200 €
– medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan 150 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig 100 €
– medborgarskapsanmälan, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 80 €
– första uppehållstillstånd för arbete 690 €
– första uppehållstillstånd för arbete, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för arbete, inte prövning av tillgången på arbetskraft 610 €
– första uppehållstillstånd för arbete,
inte prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan 410 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet 690 €
– första uppehållstillstånd för företagsverksamhet, elektronisk ansökan 490 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare 480 €
– första uppehållstillstånd för tillväxtföretagare, elektronisk ansökan 350 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd) 330 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), elektronisk ansökan 260 €
– permanent uppehållstillstånd 190 €
– permanent uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 150 €
– säsongsarbetsintyg 175 €
– säsongsarbetsintyg, elektronisk ansökan 75 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för
säsongsarbete 165 €
– intyg om utvidgad rätt att arbeta som hänför sig till ett tillstånd för
säsongsarbete, elektronisk ansökan 65 €
– den underrättelse som gäller rörlighet för forskare, forskares
familjemedlemmar och studerande inom Europeiska unionen 100 €
– nytt främlingspass eller resedokument för flykting utfärdat i stället för
ett dokument som har förkommit 140 €
– tolkning 180 €
– avgift för icke avbokad och outnyttjad tidsbeställning 50 €
AVGIFTER SOM ÄR LÄGRE ÄN SJÄLVKOSTNADSVÄRDET
Ärenden som gäller
– förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapsstatus 100 €
– första uppehållstillstånd 520 €
– första uppehållstillstånd, elektronisk ansökan 470 €
– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig 270 €
– första uppehållstillstånd, sökanden är minderårig, elektronisk ansökan 240 €
– första uppehållstillstånd för studier 450 €
– första uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan 350 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är
studerande eller minderårig 250 €
– nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd (fortsatt tillstånd), sökanden är
studerande eller minderårig, elektronisk ansökan 180 €
– fortsatt tillstånd på grund av arbetsgivarens klandervärda förfarande 180 €
– förnyande av uppehållstillståndskort 80 €
– uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade
kungariket eller hans eller hennes familjemedlem för uppehållsrätt
enligt avtalet om utträde 49 €
– uppehållstillståndskort som beviljas en medborgare i Förenade
kungariket eller hans eller hennes familjemedlem för permanent
uppehållsrätt enligt avtalet om utträde 49 €
– uppehållstillståndskort utfärdat i stället för ett dokument som har förkommit 120 €
– ansökan om att uppehållstillstånd inte återkallas 100 €
– ansökan om återkallande av inreseförbud 100 €
– registrering av uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen
och därmed jämförbara personer 49 €
– intyg om permanent uppehållsrätt för medborgare i Europeiska unionen 49 €
– uppehållskort eller permanent uppehållskort för en familjemedlem
till en medborgare i Europeiska unionen 49 €
– förnyande av uppehållskort 49 €
– intyg som utfärdas på begäran 50 €
– intyg över rätten att arbeta med stöd av uppehållstillstånd 65 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.