839/2021

Helsingfors den 24 september 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och vid utredning av elleveranser

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 75 § i elmarknadslagen (588/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådant informationsutbyte som handeln med el, uppfyllandet av balansansvaret och balansavräkningen förutsätter.

Bestämmelserna om stamnätsinnehavare och innehavare av högspänningsdistributionsnät i denna förordning tillämpas också på en balansansvarig som i sin besittning har ett sådant internt elnät eller en del av ett internt elnät för en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp som har utsetts till mätområde.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) handbok en instruktionsbok om balansansvar och balansavräkning som stamnätsinnehavaren med systemansvar upprätthåller och om vilken det föreskrivs i 1 kap. 2 § i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (767/2021), nedan statsrådets förordning,

2) vardag veckodagar från måndag till fredag med undantag för självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton och andra helgdagar som infaller på en vardag.

Definitionerna i 1 kap. 1 § i statsrådets förordning ska också iakttas vid tillämpningen av denna förordning.

2 kap.

Meddelanden om att en elleverans börjar och att en elleverans upphör

3 §
Meddelanden om att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör

En öppen leverantör ska lämna de meddelanden som avses i 3 kap. 1 § i statsrådets förordning högst 90 och minst 14 dagar innan en öppen kraftleverans börjar eller en öppen kraftleverans upphör. Meddelandena om att en öppen kraftleverans börjar ska lämnas minst 21 dagar innan en leverans inleds, om mätningsapparaturen på eldriftsstället måste bytas ut innan leverans kan börja. Avvikelse från ovan nämnda tider kan göras i syfte att påskynda elleveransen, om elanvändarens eldriftsställe byts på grund av flyttning eller om det på driftsstället i fråga inte finns ett elförsäljningsavtal som är i kraft eller har anmälts att börja.

Elleverantörer och elproducenter ska göra en anmälan som avses i 2 kap. 3 § 4 mom. i statsrådets förordning till den som sköter balansavräkningen för mätområdet minst 22 dagar innan elleverantören påbörjar elleveranserna till ett sådant mätområde till vilket den inte tidigare har levererat el eller innan elproducenten påbörjar inmatningen av el i elnätet i ett sådant mätområde där den inte tidigare har matat in el i elnätet.

4 §
Meddelanden om fasta kraftleveranser och leveranser som görs för att utföra uppgifter som hör till systemansvaret

De meddelanden om fasta kraftleveranser som avses i 3 kap. 2 § i statsrådets förordning samt meddelanden om den systemansvarige stamnätsinnehavarens leveranser för att utföra uppgifter som hör till systemansvaret ska lämnas med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

5 §
Näringsidkarens anmälningsskyldighet när den andra parten i en fast kraftleverans är konsument

Om en part i en fast kraftleverans är en konsument som avses i konsumentskyddslagen (38/1978), är den näringsidkare som är andra part i leveransen skyldig att sörja för att också den anmälningsskyldighet enligt 4 § som ankommer på konsumenten uppfylls.

6 §
Meddelanden om öppna kraftleveranser i distributionsnätet som lämnas av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska lämna eller ge tillgång till meddelanden och uppgifter som avses i 3 kap. 3 § i statsrådets förordning utan dröjsmål efter att ha mottagit dem.

7 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelande till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln om bestridande av giltigheten av ett elförsäljningsavtal

Distributionsnätsinnehavaren ska förmedla ett meddelande som avses i 3 kap. 4 § 1 mom. i statsrådets förordning till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln inom två vardagar från det att denne mottagit elanvändarens meddelande. Till meddelandet ska det fogas en kopia av elanvändarens meddelande.

8 §
Den nya öppna leverantörens meddelande till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln om att en öppen kraftleverans återkallas

Den nya öppna leverantören ska meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln att en öppen kraftleverans återkallas senast följande vardag efter mottagandet av ett meddelande enligt 3 kap. 5 § 1 mom. 1–3 punkten i statsrådets förordning.

3 kap.

Meddelanden i anslutning till balansansvaret och balansavräkningen

9 §
Meddelanden om produktionsplaner för elproduktionen

De meddelanden om produktionsplanerna för elproduktionen som avses i 2 kap. 5 § i statsrådets förordning ska lämnas med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

10 §
Meddelanden och uppgifter i anslutning till balansavräkningen

De meddelanden i anslutning till balansavräkningen som avses i 4 kap. i statsrådets förordning, med undantag för meddelanden enligt 11–13 § i denna förordning, ska lämnas med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

Balansavräkningsenheten ska lämna de uppgifter som avses i 4 kap. 9 § 2 mom. i statsrådets förordning till parterna på elmarknaden och balansavräknarna med iakttagande av de förfaranden och tidtabeller som anges i handboken och den systemansvarige stamnätsinnehavarens villkor för balanstjänster.

11 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden för distributionsnätets balansavräkning till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Distributionsnätsinnehavaren ska i fråga om sitt mätområde meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln de uppgifter som avses i 4 kap. 6 § i statsrådets förordning enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 24 dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Om den mätuppgift som avses i 1 mom. 1 punkten inte finns tillgänglig, ska uppgiften meddelas utifrån distributionsnätsinnehavarens uppskattning inom fem dagar från den tidpunkt som mätuppgiften saknas för.

12 §
Meddelanden av stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät om utredda leveranser

Stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät ska meddela balansavräkningsenheten de uppgifter som avses i 4 kap. 5 § 3 mom. i statsrådets förordning enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät ska meddela de parter inom sitt mätområde för vilka balansavräkning ska utföras deras leveranser inom mätområdet som omfattas av timvis och kvartsvis mätning och som räknats fram i samband med balansavräkningen per eldriftställe eller per mätning enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den elfte dagen efter leveransdagen.

Om den mätuppgift som avses i 2 mom. inte finns tillgänglig, ska uppgiften om leveranser meddelas utifrån nätinnehavarens uppskattning inom fem dagar från den tidpunkt som mätuppgiften saknas för.

Stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät ska i fråga om sitt mätområde meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln mätuppgifter om de gränspunktmätningar som de svarar för i förhållande till distributionsnätens mätområden med iakttagande av de tidsfrister som anges i 11 § 1 mom.

13 §
Meddelanden av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln om utredda leveranser

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska meddela de uppgifter som avses i 4 kap. 8 § 3 mom. i statsrådets förordning till balansavräkningsenheten, de uppgifter som avses i 4 mom. i den paragrafen till distributionsnätsinnehavaren i fråga om dennes mätområde, de uppgifter som avses i 5 mom. i den paragrafen till varje part för vilka balansavräkning ska utföras och de uppgifter som avses i 6 mom. i den paragrafen till detaljförsäljare inom mätområdet för distributionsnätet enligt följande:

1) preliminära uppgifter om leveranserna före klockan 11 den andra dagen efter leveransdagen,

2) slutliga uppgifter om leveranserna före klockan 24 den tolfte dagen efter leveransdagen.

14 §
Tid som ska tillämpas vid informationsutbytet i anslutning till balansansvar och balansavräkning

Vid det informationsutbyte som avses i 10 § ska den tid som används inom den centraleuropeiska tidszonen samt den gemensamma kalendern för det nordiska balansavräkningsområdet tillämpas. Balansavräkningsenheten ska för varje kalenderår publicera en gemensam kalender för det nordiska balansavräkningsområdet senast tre månader före ingången av kalenderåret.

Vid det informationsutbyte som avses i 11–13 § ska den tid som används inom Finlands tidszon samt den gemensamma kalendern för det nordiska balansavräkningsområdet tillämpas.

15 §
Uppgifter för distributionsnätsinnehavaren och enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln vid behandlingen av anmälningar från den lokala energisammanslutningen och aktiva kunder

Distributionsnätsinnehavaren har till uppgift att för utredning och mätning av elleveranser registrera lokala energisammanslutningar som avses i 1 kap. 3 § i statsrådets förordning och grupper av aktiva kunder som avses i 4 § i det kapitlet inom 14 dagar från att ha mottagit en anmälan enligt det kapitlets 3 § 2 mom. eller 4 § 2 mom. samt att uppdatera uppgifter om den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder inom 14 dagar från att ha mottagit en ändringsanmälan som gäller uppgifterna.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela de uppgifter som avses i 1 mom. till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln med tanke på krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod enligt 4 kap. 3 § i statsrådets förordning. Distributionsnätsinnehavaren ska lämna meddelandet senast 7 dagar och tidigast 90 dagar innan krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod inleds.

Krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod ska inledas och behövliga ändringar göras i den inom 14 dagar från att de uppgifter som avses i 1 mom. har mottagits, med undantag för situationer där den lokala energisammanslutningen eller en grupp av aktiva kunder lämnar uppgifterna till distributionsnätsinnehavaren mer än 14 dagar före krediteringsberäkningen är avsedd att inledas.

16 §
Tidsfrist för att genomföra nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska på eldriftsstället genomföra en nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod enligt 4 kap. 2 § i statsrådets förordning inom ett dygn från att distributionsnätsinnehavaren har meddelat eldriftsställets uppgifter till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Distributionsnätsinnehavaren kan lämna meddelandet även på förhand, dock högst 30 dagar före nettoberäkningen inleds.

4 kap.

Förfaranden

17 §
Säkerställande av kompatibiliteten hos meddelandena

Parterna på elmarknaden och balansavräknarna är skyldiga att innan sådant informationsutbyte som handeln med el, uppfyllandet av balansansvaret och balansavräkningen förutsätter inleds säkerställa att deras meddelanden uppfyller de krav som ställs i denna förordning och att deras informationssystem är kapabla att ta emot sådana meddelanden som uppfyller kraven.

18 §
Förfaranden vid användning av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln

När parterna på elmarknaden och balansavräknarna använder centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln är de skyldiga att vid informationsutbyte och i balansavräkningen använda GLN-lokaliseringsnummer som identifiering av parter, GSRN-affärsrelationsnummer som identifiering av eldriftsställen och mätpunkter och EIC-koder som identifiering av mätområden samt att i övrigt säkerställa att deras meddelanden uppfyller kraven i det av Energimyndigheten fastställda serviceavtalet för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln och att deras informationssystem är kapabla att ta emot meddelanden som uppfyller kraven i serviceavtalet.

5 kap.

Ikraftträdande

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2022. Bestämmelserna i 15 § 2 mom. och 16 § tillämpas dock först från och med den 1 januari 2023.

Genom denna förordning upphävs arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och elleveranser (273/2016).

Helsingfors den 24 september 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Kanerva Sunila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.