838/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 22 § 2 och 3 mom. i gymnasielagen (714/2018):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när en sökande söker sig till gymnasieutbildning i det riksomfattande ansökningsförfarande som avses i 19 § 2 mom. i gymnasielagen (714/2018). Denna förordning tillämpas också när sökanden vid kontinuerlig ansökan som avses i 19 § 3 mom. ansöker om avläggande av lärokursen för unga enligt 10 § i gymnasielagen.

2 §
Ansökningsmål

Studerande antas för att avlägga lärokursen enligt 10 § i gymnasielagen.

Studerande kan också antas för att avlägga

1) studier med betoning på en särskild utbildningsuppgift enligt 6 § i gymnasielagen, eller

2) studier som utbildningsanordnaren erbjuder i enlighet med 12 § 2 mom. i statsrådets förordning om gymnasieutbildning (810/2018).

Utbildningsanordnaren kan besluta att studerande i samband med ansökningsmål även kan erbjudas möjlighet att genomföra yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

3 §
Urvalskriterier

Om det finns fler sökande till utbildningen än det finns studieplatser att fylla, antas de studerande till gymnasiet i den ordning som anges av det aritmetiska medeltalet av vitsorden i modersmål och litteratur, det andra inhemska språket, främmande språk, religion eller livsåskådningskunskap, historia, samhällslära, matematik, fysik, kemi, biologi, hälsokunskap och geografi på avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998). De separata vitsorden för valfria ämnen beaktas inte vid beräkningen av medeltalet, med undantag för de valbara vitsorden för A2- och B2-språken. Medeltalet ska beräknas med två decimalers noggrannhet. Om en sökande efter att ha fått avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen har höjt vitsorden, beaktas de höjda vitsorden, om det finns ett av utbildningsanordnaren utfärdat betyg över dem.

Vid antagningen av studerande till de ansökningsmål som avses i 2 § 2 mom., kan man då medeltalet enligt 1 mom. beräknas beakta vitsorden i de läroämnen som betonas i undervisningen så som utbildningsanordnaren beslutar.

Om flera sökande har samma medeltal rangordnas de sökande enligt följande kriterier:

1) prioritetsordning för ansökningsönskemålen,

2) det aritmetiska medeltalet för de läroämnen som avses i 1 mom. samt för vitsorden i gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, musik och bildkonst.

4 §
Tillämpnings inriktning av urvalskriterierna

Om samma utbildningsanordnare har flera läroanstalter, tillämpas de grunder som nämns i 3 § separat för varje läroanstalt.

Antagningen till finsk och svensk utbildning sker separat.

5 §
Fastställande av gränsen för det lägsta godkända medeltalet

För att säkerställa att den sökande har tillräckliga förutsättningar för att genomgå gymnasieutbildningen, kan utbildningsanordnaren fastställa en gräns för det lägsta godkända medeltalet med vilket sökanden kan antas som studerande.

6 §
Antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

Utbildningsanordnaren kan anta en del av de studerande bland sökande som inte har avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning. Bestämmelser om grunderna för antagning av studerande finns i 21 § i gymnasielagen. Om sökanden har genomgått en sådan utländsk utbildning som avses i 21 § 1 mom. i gymnasielagen och som i ifrågavarande land ger behörighet för studier som motsvarar gymnasieutbildningen, ska utbildningsanordnaren bedöma sökandens kunskaper i undervisningsspråket och övriga förutsättningar att klara av sina gymnasiestudier. En sökande kan inte antas som studerande, om han eller hon inte har tillräckliga färdigheter att använda och förstå ansökningsmålets undervisningsspråk i tal och skrift.

Med avvikelse från 3 § i denna förordning tillämpas på antagningen av studerande vad som föreskrivs i 1 mom., om sökanden på basis av ett sådant beslut om särskilt stöd som avses i 17 a § i lagen om grundläggande utbildning har bedrivit studier enligt grunderna för läroplanen enligt en individualiserad lärokurs i matematik och modersmål, och sökanden på avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen har en anteckning om detta för de ovan nämnda läroämnena.

7 §
Anordnande av inträdes- eller lämplighetsprov

Om utbildningsanordnaren ordnar ett inträdes- eller lämplighetsprov ska alla sökanden som sökt till ansökningsmålet kallas till provet. En sökande som inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprovet kan inte antas som studerande. Utbildningsanordnaren ska informera sökandena på förhand om vilka delar inträdes- eller lämplighetsprovet består av och hur de olika delarna poängsätts.

8 §
Beaktande av tilläggsprestationer

En utbildningsanordnare kan också beakta den sökandes övriga utbildning, fritidsaktiviteter eller andra tilläggsprestationer.

9 §
Antagningspoäng för inträdes- och lämplighetsprov samt tilläggsprestationer

Sammanlagt 0–10 antagningspoäng kan ges för inträdes- och lämplighetsprov samt för de tilläggsprestationer som avses i 8 §. Utbildningsanordnaren kan fastställa en gräns för det lägsta godkända antal för poäng som krävs för inträdes- och lämplighetsprov samt för tilläggsprestationer och med vilken sökanden kan antas som studerande.

10 §
Antagningskriterier för utbildning som leder till International Baccalaeureate-examen

Denna förordning tillämpas också vid antagning av studerande till studier som leder till International Baccalaeureate-examen.

Utbildningsanordnaren kan utreda om de sökande behärskar undervisningsspråket tillräckligt väl. Om utbildningsanordnaren bedömer att sökandens språkkunskaper inte räcker till för att klara studierna, kan sökanden inte antas till utbildningen.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs undervisningsministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen (856/2006).

Denna förordning tillämpas på utbildning som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter. På utbildning som inleds före nämnda tidpunkt tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

Helsingfors den 23 september 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Sakkunnig
Anne-Maria Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.