837/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

upphävs i undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017) 4 § 2 mom. 4 punkten, 7 och 10 § samt 3 kap., och

ändras 1 §, 2 § 1 och 4 mom., 3 §, 4 § 2 mom. 1 b-punkten, 6, 19 och 20 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när en sökande söker sig till utbildning för yrkesinriktad grundexamen i det riksomfattande ansökningsförfarande som avses i 39 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning (531/2017).

Bestämmelserna i 19 och 20 § i denna förordning tillämpas dessutom vid kontinuerlig ansökan enligt 37 § 2 mom. i lagen om yrkesutbildning, när det är fråga om antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning.

Denna förordning tillämpas inte när sökanden söker sig till sådan utbildning för yrkesinriktade grundexamina som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning och som ordnas på basis av en uppgift att ordna krävande särskilt stöd.

2 §
Ansökningsmål

De studerande antas till yrkesinriktade grundexamina som ingår i den examensstruktur som avses i 6 § i lagen om yrkesutbildning.


Utbildningsanordnaren kan besluta att studerande i samband med ansökningsmålet även kan erbjudas möjlighet att genomgå gymnasieutbildning som avses i gymnasielagen (714/2018) och att avlägga studentexamen som avses i lagen om studentexamen (502/2019).

3 §
Betyg som sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ska använda i ansökan

Sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ska använda avgångsbetyget från den grundläggande utbildningen i ansökan.

4 §
Urvalskriterier

Sökande som har slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen ges poäng enligt följande:

1) för studier, om sökanden


b) under ansökningsåret eller det föregående året har genomgått en utbildning som handleder för examensutbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) och omfattar minst 19 veckor, genomgått en utbildning som riktar sig till läropliktiga som avses i 7 a kap. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) och omfattar minst 17 studerandeveckor eller genomgått en linje som omfattar minst 28 studerandeveckor vid en folkhögskola,


6 §
Antagningspoäng för genomförda studier

Sökanden ges sex antagningspoäng om den sökande har genomfört sådana studier som avses i 4 § 2 mom. 1 a-punkten eller 1 b-punkten.

19 §
Tillämpning av antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

Antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning kan tillämpas oavsett om utbildningen deltar i systemet för gemensam ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen eller inte.

Med avvikelse från 2 kap. tillämpas på antagningen av studerande vad som föreskrivs i 20 § i denna förordning, om sökanden med stöd av ett sådant beslut om särskilt stöd som avses i 17 a § i lagen om grundläggande utbildning har bedrivit studier enligt grunderna för läroplanen enligt en individualiserad lärokurs i matematik och modersmål, och sökanden i avgångsbetyget för den grundläggande utbildningen har en anteckning om detta för de ovan nämnda läroämnena.

20 §
Grunder för antagning som grundar sig på utbildningsanordnarens prövning

Utbildningsanordnaren kan till varje ansökningsmål anta högst 30 procent av de studerande av skäl som hör samman med den studerande som person, oavsett hur många antagningspoäng denna studerande får eller i sådana fall där den sökande är en sådan studerande som avses i 19 § 2 mom. i denna förordning. Sådana ovan nämnda skäl som hör samman med den studerande som person är inlärningssvårigheter, sociala skäl samt avsaknad av skolbetyg eller svårligen jämförbara betyg samt otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Den sökandes utbildningsbehov ska bedömas och beaktas när avvikelser görs från antalet antagningspoäng.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Denna förordning tillämpas på sådana utbildningar för yrkesinriktade grundexamina som börjar den 1 augusti 2022 eller därefter och till vilka ansökan sker genom det riksomfattande ansökningsförfarandet.

Utöver vad som föreskrivs i 4 § 2 mom. 1 punkten ges en sökande som slutfört lärokursen för den grundläggande utbildningen poäng för studierna, om sökanden under ansökningsåret eller det föregående året har genomgått

1) påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen som omfattar minst 1 100 timmar,

2) en utbildning som handleder för yrkesutbildning och omfattar minst 30 kompetenspoäng eller motsvarande tidigare utbildning, eller

3) en utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning och som omfattar minst 25 kurser.

Sökanden ges sex antagningspoäng, om sökanden har slutfört sådana studier som avses i 3 mom. De antagningspoäng som avses i detta moment ges dock inte, om sökanden ges antagningspoäng på de grunder som anges i 4 § 2 mom. 1 punkten.

Helsingfors den 23 september 2021


Li Andersson

Sakkunnig
Anne-Maria Marttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.