829/2021

Helsingfors den 16 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av 14 och 18 § i förordningen om grundläggande utbildning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998) 14 § 1 mom. och 18 §,

av dem 18 § sådan den lyder i förordning 560/2003, som följer:

14 §
Bedömning i vissa fall

I sådan undervisning på främmande språk som avses i 10 § 4 mom. i lagen om grundläggande utbildning, i undervisning utomlands och i grundläggande utbildning för vuxna kan enligt vad Utbildningsstyrelsen bestämmer avvikelse göras från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel.


18 §
Rektors och lärares beslutanderätt i vissa situationer

Beslut om att i enlighet med 36 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning ge kvarsittning, att i enlighet med 2 mom. i den paragrafen uppmana en elev att lämna klassrummet eller något annat rum där undervisningen ges eller att i enlighet med 4 mom. i den paragrafen ålägga en elev att utföra uppgifter efter skoldagens slut fattas av en lärare vid skolan eller skolans rektor. Beslut om att i enlighet med 2 mom. i den paragrafen uppmana en elev att lämna en skoltillställning fattas av skolans rektor eller en lärare vid skolan. Beslut om att i enlighet med 3 mom. i den paragrafen förvägra en elev undervisning fattas av skolans rektor.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 16 september 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Kirsi Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.