828/2021

Helsingfors den 16 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (826/2021) 3 och 4 § som följer:

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten samt inom området för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Österbotten ska varje kund också utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Österbotten ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna instrueras att sitta på sina platser. Rörelsen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att man anländer till rörelsen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. Bestämmelser om rätten att vägra en person tillträde till rörelsen och att avlägsna en kund finns i 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten eller Norra Österbotten eller inom området för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt och vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av någon annan förplägnadsrörelse belägen i något av de landskap som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

De begränsningar som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också utomhus i förplägnadsrörelser, som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Österbotten.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen och Österbotten ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 23 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 24.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Norra Savolax, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten eller Norra Österbotten eller inom området för Östra Savolax sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 1 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 2.


Denna förordning träder i kraft den 17 september 2021.

Helsingfors den 16 september 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.