826/2021

Helsingfors den 14 september 2021

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådan paragrafen lyder i lag 447/2021:

1 §
Tillämpningsområde och allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om skyldigheterna för sådana utövare av förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 2 mom. 6 punkten i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland och om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Det som föreskrivs i 3 § gäller inte sådana personalrestauranger som avses i 1 § 3 mom. i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och i motsvarande lagstiftning i landskapet Åland.

Bestämmelser om definitionen av alkoholdryck finns i 3 § 1 mom. 2 punkten i alkohollagen (1102/2017).

2 §
Allmänna skyldigheter

En utövare av förplägnadsverksamhet ska på ett synligt sätt informera anländande kunder om att personer som har symtom som kan vara ett tecken på coronavirusinfektion inte får besöka förplägnadsrörelsen.

I förplägnadsrörelsen ska det ses till att

1) kunderna på ett synligt sätt ges möjlighet att tvätta eller desinficera händerna vid ankomsten till rörelsen,

2) inredning, kärl, bestick samt andra ytor och lösa föremål som kunderna kommer i kontakt med hålls rena så att de inte medför risk för spridning av en smittsam sjukdom,

3) kunderna får synliga instruktioner om rengöring av händerna, upprätthållande av tillräckliga avstånd och övriga rutiner som ska följas i rörelsen för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Kajanaland ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta. I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Österbotten och Österbotten ska varje kund också utomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

Förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Österbotten och Österbotten ska ordna sin verksamhet inomhus så att kunderna instrueras att sitta på sina platser. Rörelsen ska utarbeta och ge kunderna anvisningar om hur det är tillåtet att röra sig inomhus i samband med att man anländer till rörelsen eller avlägsnar sig därifrån, besöker rökrum eller toalett- och tvättrum samt hämtar mat och dryck. Bestämmelser om rätten att vägra en person tillträde till rörelsen och att avlägsna en kund finns i 5 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet.

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten eller Kajanaland och vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av någon annan förplägnadsrörelse belägen i något av de landskap som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

De begränsningar som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också utomhus i förplägnadsrörelser, som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Österbotten och Österbotten.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Birkaland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Österbotten och Österbotten ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 23 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 24.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Satakunta, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Södra Savolax, Norra Savolax, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten eller Kajanaland ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 1 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 2.

5 §
Plan

Den plan som avses i 58 a § 6 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar ska innehålla

1) en beskrivning av de rutiner som det i rörelsen har beslutats att ska följas för att fullgöra de skyldigheter som avses i 2 §,

2) en beskrivning av rörelsens utrymmen inomhus och utomhus samt en beskrivning av de åtgärder och de instruktioner till personalen som syftar till att genomföra de andra än i 1 punkten avsedda skyldigheter som anges i 58 a § i lagen om smittsamma sjukdomar och övervakningen av dem i rörelsens utrymmen inomhus och utomhus,

3) uppgift om den person som svarar för att planen iakttas i rörelsen.

Uppgift om vem som är den person som avses i 1 mom. 3 punkten ska på begäran ges till kunden.

Planen anses vara framlagd för kunderna, om ett sammandrag av planen finns framlagd för kunderna när de anländer till förplägnadsrörelsen och det i sammandraget nämns att kunderna har rätt att på begäran få bekanta sig med planen. Planen får slås ihop med de planer för egenkontroll som avses i livsmedelslagen, alkohollagen och tobakslagen (549/2016).

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2021 och gäller till och med den 31 oktober 2021.

Helsingfors den 14 september 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.