820/2021

Helsingfors den 9.9.2021

Statsrådets förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning åren 2021–2026

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), av dem den sistnämnda bestämmelsen sådan den lyder i lag 689/2001:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som åren 2021–2026 betalas för beredning, planering och genomförande av ändringar i informationshanteringen, informationsförvaltningen och informationssystemen vid genomförandet av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet.

2 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas välfärdsområden, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen som avses i 4 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021) samt samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som avses i 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989).

3 §
Användning av understöd

Understödet beviljas inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten som specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001).

Understödstagarna får använda understödet för sådana nödvändiga kostnader för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet som föranleds av

1) planering och konsekvensbedömning av ändringarna i informationshanteringen samt de informations- och kommunikationstekniska tjänsterna och sätten att ordna dem,

2) ordnande av informationshantering och IKT-tjänsteproduktion,

3) planering, upphandling, genomförande och ibruktagande av informations- och kommunikationstekniska lösningar inom ekonomi- och personalförvaltningen och den övriga förvaltningen,

4) planering, upphandling, genomförande och ibruktagande av grundläggande informationstekniska lösningar med koppling till inledandet av förvaltningsverksamheten och verksamhetens kontinuitet,

5) ibruktagande av eller anslutning till sådana stödtjänster för e-tjänster som avses i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) till den del kostnaderna föranleds av ikraftträdandet av lagstiftning om reformen,

6) samordning av sådan informationshanteringspraxis som avses i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) till den del kostnaderna föranleds av ikraftträdandet av lagstiftning om reformen,

7) ändring och inrättande av de abonnemang och tjänster som avses i lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) till den del kostnaderna föranleds av ikraftträdandet av lagstiftning om reformen,

8) samordning av systemen för behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården samt ibruktagande av den samordnade helheten,

9) ibruktagande av eller anslutning till sådana riksomfattande informationssystemtjänster som avses i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) till den del kostnaderna föranleds av ikraftträdandet av lagstiftning om reformen,

10) samordning av e-tjänstlösningar och nättjänster inom social- och hälsovården och räddningsväsendet samt ibruktagande av den samordnade helheten,

11) samordning av uppföljning, bedömning och informationsledning inom social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster och ibruktagande av den samordnade helheten samt för andra kostnader som föranleds av fullgörandet av nya skyldigheter som hänför sig till dessa tjänster,

12) uppfyllande av informationssäkerhetskrav inom social- och hälsovårdens och räddningsväsendets digitala lösningar och informationshantering,

13) elektronisk arkivering av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården till den del de uppgifter som ska arkiveras har uppkommit innan de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i 14 § i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården togs i bruk och innan de tidsfrister som föreskrivs i den förordning som utfärdats med stöd av 14 a § 3 mom. och 15 § 3 mom. i den lagen löper ut,

14) arkivering av sådana uppgifter som uppkommit vid ordnandet eller produktionen av social- eller hälsovårdstjänster och omfattas av arkiveringsskyldigheten, och som med stöd av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården inte arkiveras i de riksomfattande informationssystemtjänsterna,

15) ändringar i räddningsväsendets informationshantering och informationssystem,

16) sådana andra ändringar i informationsförvaltningen, informationshanteringen och informationssystemen som krävs för att verksamheten ska kunna inledas och ansvaret för att ordna och producera tjänsterna ska kunna överföras utan störningar.

Vid genomförandet av de uppgifter som avses i 2 mom. kan understödstagarna utnyttja de lagstadgade gemensamma informationssystemtjänsterna. Statsbidragsmyndigheten kan dessutom hänvisa understödstagarna till att anlita tjänster som är gemensamma eller utvecklas gemensamt inom den offentliga förvaltningen samt till att delta i samarbetet kring utvecklingen av dem.

Understödet beviljas på basis av ansökningar om statsunderstöd enligt 7 § och de projektplaner som anknyter till dem.

Understödet får inte användas för ändamål för vilka det beviljas i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsett statligt stöd.

4 §
Godtagbara kostnader

Kostnader som berättigar till statsunderstöd är med hänsyn till användningen av understödet behövliga och skäliga

1) personalkostnader,

2) resekostnader,

3) hyror för lokaler, anordningar och utrustning,

4) kostnader för forskning, expertis och konsultation som skaffats från externa källor samt kostnader för motsvarande sakkunnigtjänster,

5) kostnader för material, tillbehör och motsvarande produkter samt andra verksamhetskostnader.

Som kostnader godkänns också sådana nödvändiga utgifter med lång verkningstid som krävs för användningsändamålen enligt 3 § samt förvärv av sådana aktier och andelar som krävs för användningsändamålen enligt den paragrafen.

Kostnaderna ska grunda sig på de faktiska utgifterna i bokföringen. Projekten ska ha en separat projektbokföring.

5 §
Statsunderstödets belopp

Statsunderstöd beviljas, inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten, till ett belopp som motsvarar de kostnader som berättigar till statsunderstöd, och för beviljande och utbetalning av understödet krävs det inte att statsunderstödstagaren deltar i finansieringen.

6 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet vid statsunderstöd enligt denna förordning är social- och hälsovårdsministeriet.

Regionförvaltningsverket sköter i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar de uppgifter som anknyter till utbetalningen av de understöd som ministeriet beviljat.

7 §
Ansökan om understöd

Ansökan om statsunderstöd ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som statsbidragsmyndigheten meddelar separat.

Av ansökan ska följande framgå:

1) projektets mål, vilka åtgärder som planerats för att målen ska uppnås och de resultat som eftersträvas,

2) tidsplanen för genomförandet av projektet samt hur genomförandet organiseras,

3) kostnaderna specificerade enligt 4 §,

4) projektets förhållande till målområdets övriga centrala projekt och andra statsunderstöd.

En projektplan ska bifogas till ansökan.

8 §
Redogörelse

Statsunderstödstagaren ska på det sätt som statsbidragsmyndigheten meddelat utarbeta en redogörelse för de resultat som uppnåtts med statsunderstödet och det genomslag som uppnåtts med projektet samt för genomförandet av och kostnaderna för projektet. Till redogörelsen ska det fogas en revisors utlåtande om användningen av understödet. Redogörelsen ska lämnas inom den i statsunderstödsbeslutet angivna tidsfristen från det att projektet avslutades.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 september 2021 och gäller till och med den 31 december 2026.

Till statsunderstöd berättigar sådana godtagbara kostnader enligt 4 § som har uppkommit tidigast den 1 juli 2021.

Helsingfors den 9.9.2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Ville-Veikko Ahonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.