817/2021

Helsingfors den 6 september 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning (947/2010) 4 och 7 §, sådana de lyder i förordning 759/2019, samt

fogas till förordningen en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom förordning 759/2019, som följer:

4 §
Föredragning av ärenden för Brandskyddsfondens styrelse

Brandskyddsfondens styrelse avgör ärenden efter föredragning.

Ärenden som avses i 10 § 4 mom. i lagen om brandskyddsfonden kan föredras av den som hör till Brandskyddsfondens personal.

6 §
Sakgranskning

Den som hör till Brandskyddsfondens personal svarar för sakgranskningen av utbetalningar av understöd enligt 3 kap. i lagen om brandskyddsfonden och av utbetalningar på basis av ansökningar om finansiering som gjorts av statliga ämbetsverk och inrättningar. Dessutom svarar den som hör till Brandskyddsfondens personal för sakgranskningen av fakturor för produkter, prestationer och tjänster.

Samma person får inte sköta både sakgranskningen och godkännandet av en faktura.

7 §
Särskilda bestämmelser

Ordföranden eller vice ordföranden för Brandskyddsfondens styrelse godkänner en utgift som är större än en sådan utgift som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten.

Om styrelsens ordförande och vice ordförande på grund av jäv eller förhinder inte kan godkänna någon av Brandskyddsfondens utgifter, godkänns utgiften av en tjänsteman som förordnas av inrikesministeriets räddningsavdelning.

Styrelsens ordförande eller vice ordförande kan av särskilda skäl överta behandlingen av ett sådant ärende som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 2021.

Helsingfors den 6 september 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Lagstiftningsråd
Annika Parsons

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.