815/2021

Helsingfors den 31 augusti 2021

Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 120 a § 3 mom. i kommunallagen (410/2015), sådant det lyder i lag 419/2021:

1 §
Tillämpningsområde

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som ska tillämpas när i 120 a § i kommunallagen (410/2015) avsedda ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022 lämnas till kommunernas informationsresurs för ekonomisk information, som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten i lagen om statskontoret (305/1991).

2 §
Kodsystem som ska iakttas vid lämnandet av ekonomiska uppgifter

Kommunerna ska vid lämnandet av ekonomiska uppgifter i tillämpliga delar iaktta kodsystemen för standardiserad ekonomisk rapportering, sådana de har offentliggjorts den 27 augusti 2021 i webbtjänsten Kodlistor, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webbadressen koodistot.suomi.fi/registry;registryCode=sbr-fi-code-lists.

3 §
Tekniska beskrivningar som tillämpas

Kommunerna ska vid lämnandet av ekonomiska uppgifter i tillämpliga delar iaktta de krav som anges i de tekniska beskrivningarna för standardiserad ekonomisk rapportering, sådana de har offentliggjorts den 27 augusti 2021 i webbtjänsten Avoin data för oppen data, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webbadressen https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/0883eac6-b107-4510-81f8-87d9907ead9e?inner_span=True.

4 §
Rapporteringshelheter som tillämpas

Det informationsinnehåll som ska lämnas i enlighet med denna förordning har delats in i de rapporteringshelheter som anges i 2 mom. Med rapporteringshelhet avses en sådan del av helheten av ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden som kommunen är skyldig att lämna.

Kommunen ska till kommunernas informationsresurs för ekonomisk information lämna de uppgifter som hör till följande rapporteringshelheter, till den del uppgifterna har angetts som obligatoriska i specifikationerna av rapporteringshelheterna:

1) Dottersamfund, intressesamfund, affärsverk och balansenheter,

2) Kommunens och samkommunens externa finansieringsanalys,

3) Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognos,

4) Kommunens och samkommunens bokslutsuppgifter enligt serviceklass (driftsekonomi, investeringar),

5) Kommunens och samkommunens bokslutsprognos,

6) Kommunkoncernernas ekonomirapportering,

7) Budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner,

8) Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering,

9) Uppgifter om ekonomin och verksamheten i anslutning till förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning,

10) Kommunens och samkommunens övriga ekonomiuppgifter som kompletterar bokslutsuppgifterna per kalenderår,

11) Utfallsrapportering från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen,

12) Bokslutsprognos från kommunens och samkommunens affärsverk och balansenheten för vattenförsörjningen.

Rapporteringshelheterna och specifikationerna av deras obligatoriska karaktär iakttas sådana de har offentliggjorts den 27 augusti 2021 i webbtjänsten Avoin data, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på webbadressen https:// www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia/resource/e19aa391-0e10-4338-9eeb-10830bc98a41?inner_span=True.

Bestämmelser om de tidsfrister som ska iakttas vid lämnandet av uppgifter finns i 3 § i statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi (524/2020).

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 31 augusti 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.