810/2021

Helsingfors den 2 september 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 1 § i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015) ett nytt 5 mom. och till förordningen nya 2 a och 2 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vad som i denna förordning föreskrivs om understöd gäller även understöd som beviljas som statligt stöd, om inte något annat följer av Europeiska unionens regler om statligt stöd som ska tillämpas. Bestämmelser om Europeiska unionens regler om statligt stöd som ska tillämpas på understöd som beviljas som statligt stöd och om de villkor som följer av reglerna finns i 2 a och 2 b §.

2 a §
Rättslig grund för understöd som beviljas som statligt stöd

När statsunderstöd beviljas som statligt stöd ska understödet följa Europeiska unionens regler för statligt stöd.

Den rättsliga grunden för understöd som beviljas som statligt stöd ska vara

1) kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen,

2) kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, nedan gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,

3) kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, nedan den allmänna de minimis -förordningen.

Med stöd av den allmänna gruppundantagsförordningen kan statsunderstöd beviljas för sådana stödformer som är förenliga med artikel 25 eller 36 i den förordningen och med stöd av gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn kan statsunderstöd beviljas för sådana stödformer som är förenliga med artikel 14, 22 eller 39 i den förordningen.

2 b §
Villkor för understöd som beviljas som statligt stöd

När den rättsliga grunden för understödet är den allmänna gruppundantagsförordningen eller gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn

1) får understöd inte beviljas ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller i artikel 2.14 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn,

2) får understöd inte beviljas och beviljat understöd inte betalas ut, om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001),

3) ska det understöd som beviljas ha en sådan stimulanseffekt som avses i artikel 6 i den allmänna gruppundantagsförordningen eller i artikel 6 i gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn, och

4) ska understödet uppfylla de övriga allmänna förutsättningar som föreskrivs i den Europeiska unionens förordning som utgör den rättsliga grunden, och de särskilda förutsättningar som föreskrivs för stödformen i fråga.

När den rättsliga grunden för statsunderstödet är den allmänna de minimis -förordningen ska understödet uppfylla de villkor som anges i den förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 13 september 2021.

Helsingfors den 2 september 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Vilja Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.