782/2021

Helsingfors den 26 augusti 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 7 a §, sådan den lyder i förordningarna 761/2016 och 816/2018, och

ändras 5 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, 9 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 12 §, sådana de lyder i förordning 761/2016, som följer:

5 §
Restid

Arvode betalas inte för restid om resan är kortare än 20 kilometer i en riktning.


8 §
Höjning av arvodet

Biträdets arvode höjs med högst 20 procent om ett eller flera av de följande villkoren uppfylls:


9 §
Sänkning av arvodet

Också arvode som avses i 7 § kan sänkas.

11 §
Ersättning för kostnader

Ersättning betalas för resekostnader, post-, telefon- och kopieringsutgifter som är större än normalt samt andra direkta kostnader. Ersättning för resekostnader betalas dock endast om det enligt denna förordning ska betalas arvode för restiden till biträdet.


12 §
Utredning om begärda arvoden och kostnadsersättningar

Den utredning om vidtagna åtgärder och biträdets kostnader som avses i 17 § i rättshjälpslagen ska lämnas in via justitieförvaltningens elektroniska tjänster.

Av utredningen ska framgå

1) ärendenumret för rättshjälpsärendet,

2) identifieringsuppgifterna för ärendet,

3) grunden för höjning av arvodet enligt 8 §,

4) huruvida biträdet begär arvode enligt 7 §,

5) huruvida en partiellt ersättningsskyldig rättshjälpstagare har godkänt biträdets faktura,

6) huruvida biträdet har haft flera huvudmän i ärendet,

7) den tid som använts för biträdande vid förundersökning per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 §,

8) förberedande åtgärder och den tid som använts för dessa per dag, om inte begäran avser arvode enligt 7 §,

9) åtgärder efter ett domstolsbeslut och den tid som ska användas för dessa, om inte begäran avser arvode enligt 7 §,

10) restid per dag,

11) begärda kostnadsersättningar specificerade enligt kostnadsslag.

De begärda arvodena och kostnadsersättningarna ska anges utan mervärdesskatt.

När domstolen bestämmer arvodet gör den en anteckning om hur lång tid som gått åt för förhandlingen vid sammanträde, om inte begäran avser arvode enligt 7 §.

Om biträdet biträder flera huvudmän i samma ärende, ska det upprättas en separat utredning för varje huvudman.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om inlämnande av utredningar via justitieförvaltningens elektroniska tjänster tillämpas inte på ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen om det är fråga om tagande i förvar.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

På arvoden till privata biträden i ärenden som gäller internationellt skydd tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning, om yrkandet på arvoden framställts före den 1 augusti 2021.

Helsingfors den 26 augusti 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Päivi Tiainen-Hyrkäs

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.