771/2021

Helsingfors den 19 augusti 2021

Statsrådets förordning om vissa plastprodukter

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 10 § i avfallslagen (646/2011), sådant det lyder delvis ändrat i lag (714/2021):

1 §
Syfte

I denna förordning föreskrivs om sådana krav på vissa plastprodukter som behövs för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, nedan direktiv (EU) 2019/904, och som kompletterar avfallslagen (646/2011). Kraven gäller förbud mot utsläppande av produkter på marknaden samt märkningskrav.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) plast ett material bestående av en polymer som definieras i artikel 3.5 i den i 6 § 1 a-punkten i kemikalielagen (593/2013) avsedda Reach-förordningen och till vilken tillsatser eller andra ämnen kan ha lagts och som kan användas som huvudsaklig strukturkomponent i slutprodukter, med undantag för naturliga polymerer som inte har modifierats på kemisk väg,

2) oxo-nedbrytbar plast ett plastmaterial som innehåller tillsatser som genom oxidation gör att plastmaterialet fragmenteras till mikrofragment eller bryts ned kemiskt,

3) plastprodukt för engångsbruk en produkt som helt eller delvis består av plast och som inte har utformats eller släppts ut på marknaden för att under sin livscykel återanvändas flera gånger genom att sändas tillbaka till en producent för att återfyllas eller återanvändas i samma syfte som den ursprungligen var avsedd för,

4) utsläppande på marknaden det första tillhandahållandet av en produkt på marknaden i Finland,

5) tillhandahållande på marknaden leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på marknaden i Finland i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis,

6) tobaksprodukt en tobaksprodukt som definieras i den 2 § 1 punkten i tobakslagen (549/2016).

3 §
Förbud mot utsläppande av produkter på marknaden

Följande produkter får inte släppas ut på marknaden:

1) produkter som innehåller oxo-nedbrytbar plast, och

2) sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i bilaga 1 till denna förordning.

4 §
Krav på märkning av produkter

Förpackningen till plastprodukter för engångsbruk som avses i punkterna 1–3 i bilaga 2 till denna förordning och sådana plastprodukter för engångsbruk som avses i punkt 4 i bilaga 2 ska när de släpps ut på marknaden förses med en synlig, outplånlig och lättläst märkning som innehåller följande uppgifter:

1) förekomsten av plast i produkten,

2) de bortskaffandesätt som bör undvikas för produkten i fråga, och

3) den skadliga miljöpåverkan som produkten orsakar i form av nedskräpning eller annat olämpligt bortskaffande av produkten.

De uppgifter som avses i 1 mom. ska läggas fram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/2151 om fastställande av harmoniserade specifikationer för märkning av plastprodukter för engångsbruk som finns förtecknade i del D i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön.

I 9 § i avfallslagen föreskrivs det om de aktörer som ansvarar för att märkningskraven i denna paragraf uppfylls.

De märkningskrav som anges i denna paragraf gäller inte förpackningar med en yta på mindre än 10 cm2.

Märkningskraven i denna paragraf kompletterar de krav på märkning av detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter som anges i tobakslagen eller med stöd av den.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/904/EU (32019L0904); EUT L 155, 12.6.2019, s. 1

Helsingfors den 19 augusti 2021

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Katariina Haavanlammi

Bilaga 1

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av förbud mot utsläppande på marknaden

1) bomullspinnar, utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation eller rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter,

2) bestick (gafflar, knivar, skedar, ätpinnar),

3) tallrikar,

4) sugrör, utom sådana som omfattas av tillämpningsområdet för rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation eller rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter,

5) omrörare för drycker,

6) pinnar som ska fästas vid och bära upp ballonger, utom sådana ballonger för industriell eller annan yrkesmässig användning som inte distribueras till konsumenter, inklusive mekanismerna i sådana pinnar,

7) livsmedelsförpackningar av expanderad polystyren, det vill säga behållare såsom lådor, med eller utan lock, som används för livsmedel som

a) är avsedda att konsumeras direkt på försäljningsstället eller på en annan plats,

b) vanligtvis konsumeras direkt ur behållaren, och

c) är redo att konsumeras utan någon ytterligare beredning, såsom tillagning, kokning eller uppvärmning,

8) dryckesförpackningar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock, och

9) muggar av expanderad polystyren, inklusive korkar och lock.

Dryckesförpackningar samt förpackningar och omslag av ett flexibelt material som innehåller livsmedel betraktas inte som livsmedelsförpackningar enligt 7 punkten ovan.

Bilaga 2

Plastprodukter för engångsbruk som omfattas av märkningskrav

1) sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer,

2) våtservetter, det vill säga servetter som är in dränkta med vätska och avsedda för personlig hygien eller användning i hushåll,

3) tobaksprodukter med filter och filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksprodukter, och

4) muggar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.