767/2021

Helsingfors den 12 augusti 2021

Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av elmarknadslagen (588/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) öppen kraftleverans en elleverans där elleverantören till sin kund levererar all den el som denne behöver samt en elleverans där elleverantören balanserar skillnaden mellan kundens elproduktion och elanskaffning samt elanvändning och elleveranser genom att leverera den saknade elmängden eller ta emot elöverskottet under varje balansavräkningsperiod,

2) fast kraftleverans en elleverans där elleverantören till sin kund levererar exakt den elmängd som på förhand har överenskommits för varje balansavräkningsperiod,

3) balansavräkningsenhet den systemansvarige stamnätsinnehavarens verksamhetsenhet, dotterbolag eller intressebolag som sköter uppgifter i anslutning till den riksomfattande balansavräkningen,

4) balanskraftsenhet den systemansvarige stamnätsinnehavarens verksamhetsenhet eller dotterbolag som sköter uppgifter i anslutning till det riksomfattande balansansvaret,

5) nuvarande öppen leverantör en öppen leverantör som levererar elenergi till ett eldriftsställe före bytet av öppen leverantör,

6) ny öppen leverantör en öppen leverantör som före bytet av öppen leverantör gjort en anmälan om att en ny öppen kraftleverans till ett eldriftsställe påbörjas och som ska överta eller har övertagit den nya öppna kraftleveransen till ett eldriftsställe,

7) mätområde stamnätet, distributionsnät med högspänning, distributionsnät, slutet distributionsnät eller en del av dessa eller ett internt elnät inom en fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som utgör ett eget avräkningsområde vid balansavräkningen,

8) balansavräknare balansavräkningsenheten, den balansansvarige, enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln och nätinnehavaren,

9) timvis mätning mätning av elmängden per varje hel timme och registrering av mätuppgiften i mätapparaturens minne,

10) kvartsvis mätning mätning av elmängden i perioder på 15 minuter och registrering av mätuppgiften i mätapparaturens minne så att den första perioden på 15 minuter under en timme börjar vid ingången av den hela timmen,

11) timmätningsapparatur apparatur eller en kombination av apparater som mäter elförbrukningen eller inmatningen av el i nätet per varje hel timme och registrerar uppgiften i apparaturens minne, så att uppgiften som registrerats kan läsas ur apparaturens minne via ett kommunikationsnät,

12) apparatur för kvartsvis mätning timmätningsapparatur, som har omprogrammerats från timvis mätning till kvartsvis mätning, vars dataöverföringsförbindelse gör det möjligt att dagligen överföra kvartsvisa mätuppgifter från mätapparaturen till nätinnehavarens avläsningssystem, och med vars hjälp mätuppgifter som gäller elförbrukningen och inmatningen i nätet kan bevaras i perioder på 15 minuter i minst 11 dygn,

13) traditionell mätare en analog mätare eller en sådan elektronisk mätare som inte kan sända och ta emot information,

14) gränspunktsmätning mätning av den mängd el som överförs mellan två mätområden,

15) typbelastningskurva en beräkningsmodell med hjälp av vilken en elanvändares timenergi beräknas med tanke på balansavräkningen utgående från en årsenergiuppskattning som distributionsnätsinnehavaren gjort på basis av elförbrukningen under föregående år,

16) jämförelsekurva en timenergiserie som distributionsnätsinnehavaren beräknat för typbelastningskurva och tidszon för energimätning utifrån en årsenergi på 10 000 kilowattimmar,

17) årsenergi elanvändarens uppmätta eller uppskattade elförbrukning under ett år.

2 §
Handbok om balansansvar och balansavräkning

Den systemansvarige stamnätsinnehavaren har till uppgift att upprätthålla en handbok om balansansvar och balansavräkning. Handboken ska finnas på finska och svenska.

3 §
Lokal energisammanslutning

I denna förordning avses med lokal energisammanslutning en juridisk person

1) som producerar, levererar, förbrukar, aggregerar eller lagrar energi eller som tillhandahåller energieffektivitetstjänster, laddningstjänster för elfordon eller andra energitjänster till sina medlemmar eller delägare,

2) som baseras på frivilligt och öppet deltagande,

3) som de facto kontrolleras av sina medlemmar eller delägare,

4) vars medlemmar eller delägare är fysiska personer, kommuner eller andra lokala myndigheter eller små eller medelstora företag,

5) som har som främsta mål att ge sina medlemmar eller delägare eller det närområde där den är verksam miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar, snarare än att generera ekonomisk vinst,

6) för vilken en distributionsnätsinnehavare svarar för elmätningen på medlemmarnas eller delägarnas eldriftsställen,

7) vars medlemmars eller delägares eldriftsställen är belägna inom samma fastighet eller inom en motsvarande fastighetsgrupp och har anslutits till distributionsnätsinnehavarens distributionsnät genom samma anslutning, och

8) vars elproduktionsaggregat och energilagringsanläggning hör till en sådan anslutning som avses i 7 punkten.

En lokal energisammanslutning ska med tanke på utredningen av elleveranserna registrera sig hos den distributionsnätsinnehavare som svarar för den lokala energisammanslutningens elmätningar. Med tanke på utredningen och mätningen av elleveranserna har den lokala energisammanslutningen till uppgift att till distributionsnätsinnehavaren anmäla vilka eldriftsställen som hör till den lokala energisammanslutningen, enligt vilka andelar elproduktionen och uttaget av el ur energilagringsanläggningen fördelar sig mellan eldriftsställena samt ändringar i dessa uppgifter. Dessutom har energisammanslutningen till uppgift att anmäla om den mängd el som matats in i distributionsnätet för överföring ska fördelas på varje eldriftsställe som hör till energisammanslutningen i enlighet med eldriftsställets andel eller i sin helhet till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller energilagringsanläggningen finns. Ett eldriftsställe kan anmälas tillhöra endast en sådan lokal energisammanslutning eller endast en sådan i 4 § avsedd grupp av aktiva kunder åt gången på vilken krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod tillämpas.

4 §
Aktiva kunder

Med tanke på utredningen av elleveranser kan slutförbrukare bilda en grupp av aktiva kunder om

1) de tillsammans producerar eller lagrar el eller deltar i flexibilitets- eller energieffektivitetssystem,

2) den verksamhet som avses i 1 punkten inte utgör slutförbrukarnas huvudsakliga kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet,

3) distributionsnätsinnehavaren svarar för elmätningen på slutförbrukarnas eldriftsställen,

4) slutförbrukarnas eldriftsställen är belägna inom samma fastighet eller inom en motsvarande fastighetsgrupp och har anslutits till distributionsnätsinnehavarens distributionsnät genom samma anslutning, och

5) slutförbrukarnas elproduktionsaggregat och energilagringsanläggning hör till den anslutning som avses i 4 punkten.

Med tanke på utredningen av elleveranserna ska en grupp av aktiva kunder registrera sig hos den distributionsnätsinnehavare som svarar för gruppens elmätningar. Gruppen av aktiva kunder har till uppgift att till distributionsnätsinnehavaren anmäla de eldriftsställen som hör till gruppen, enligt vilka andelar elproduktionen och uttagningen av el ur energilagringsanläggningen fördelar sig mellan eldriftsställena samt ändringar i dessa uppgifter. Dessutom har gruppen av aktiva kunder till uppgift att till distributionsnätsinnehavaren anmäla om den mängd el som matats in i distributionsnätet för överföring ska fördelas på varje eldriftsställe som hör till gruppen i enlighet med eldriftsställets andel eller i sin helhet till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller energilagringsanläggningen finns. Ett eldriftsställe kan anmälas tillhöra endast en sådan grupp av aktiva kunder eller endast en sådan i 3 § avsedd lokal energisammanslutning åt gången på vilken krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod tillämpas.

Vad som i denna förordning föreskrivs om grupper av aktiva kunder tillämpas också på enskilda slutförbrukare som producerar eller lagrar el eller som deltar i flexibilitets- eller energieffektivitetssystem och vars produktionsaggregat eller energilagringsanläggning har försetts med en egen mätapparatur som tillhör distributionsnätsinnehavaren, om de villkor som anges i 1 mom. 2–5 punkten uppfylls.

2 kap.

Balansansvar

1 §
Allmänna bestämmelser om balansansvar

En part på elmarknaden ska ha en öppen leverantör med tanke på partens elproduktion och elanskaffning samt elförbrukning och elleverans.

En öppen leverantör ska för sin öppna kraftleverans till en part på elmarknaden utse en balansansvarig, vilken genom förmedling av leverantörens öppna kraftleverans eller en obruten kedja av öppna kraftleveranser, som sträcker sig till denna part, balanserar partens elproduktion och elanskaffning samt elförbrukning och elleveranser vilka baserar sig på den ifrågavarande öppna kraftleveransen. Den balansansvarige ska på begäran till balansavräkningsenheten meddela kedjan av öppna kraftleveranser för de elmarknadsparters del vilkas balansavräkning denne sköter.

Nätinnehavaren får avbryta elöverföringen och eldistributionen för en part på elmarknaden, om parten inte har någon öppen leverantör eller om partens öppna leverantör inte har någon balansansvarig. Distributionsnätsinnehavaren får dock inte avbryta eldistributionen till en elanvändare under den tid då el levereras till elanvändaren enligt 102 § i elmarknadslagen (588/2013).

2 §
Ordnande av balansansvar vid ett eldriftsställe

Elanvändaren ska ha en öppen leverantör med tanke på elförbrukningen vid vart och ett av sina eldriftsställen som anslutits till elnätet.

En elproducent som matar in el i elnätet i överföringssyfte ska ha en öppen leverantör med tanke på elproduktionen och förbrukningen av el vid vart och ett av sina eldriftsställen. Ett andelskraftverks produktionsandelar levereras oberoende av detta till andelsinnehavarna som öppna kraftleveranser enligt det på förhand meddelade fördelningsförhållandet, om andelsinnehavaren har gjort en anmälan om detta till balanskraftsenheten.

En part på elmarknaden kan ha olika öppna leverantörer med tanke på elanvändningen och elproduktionen vid sitt eldriftsställe.

3 §
Kompletterande bestämmelser om elleverantörens och elproducentens balansansvar

En elleverantör ska med tanke på elleveranserna och elförbrukningen i anslutning därtill ha en balansansvarig för varje mätområde till vilket elleverantören levererar el.

En elproducent som producerar el för att matas in i elnätet i överföringssyfte och vars kraftverk med ett eller flera elproduktionsaggregat har en nominell effekt på minst en megavoltampere, ska för elproduktionen och elförbrukningen i anslutning därtill ha en balansansvarig för vart och ett av de mätområden inom vilka elproducenten verkar.

En elleverantör och elproducent kan dock oberoende av vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ha olika balansansvariga för olika mätområden.

För ordnande av balansansvar och balansavräkning ska elleverantörer och i 2 mom. avsedda elproducenter, innan de inleder elleveranserna till sina kunder, registrera sig hos en balansavräkningsenhet. Elleverantörer och i 2 mom. avsedda elproducenter ska dessutom göra en anmälan om ordnande av balansansvar och balansavräkning till den som sköter balansavräkningen för mätområdet innan de påbörjar elleveranserna till ett sådant mätområde till vilket de inte tidigare har levererat el eller innan de påbörjar inmatningen av el i elnätet i ett sådant mätområde där de inte tidigare har matat in el i elnätet i överföringssyfte.

4 §
Kompletterande bestämmelser om distributionsnätsinnehavares balansansvar

En distributionsnätsinnehavare ska ha en öppen leverantör med tanke på den öppna leveransen av förlustel och elsvinn inom vart och ett av sina mätområden. Distributionsnätsinnehavaren ska dessutom ha en öppen leverantör för öppen leverans av den balansavvikelse som uppstått vid balansavräkningen inom ett mätområde.

5 §
Produktionsplanerna för elproduktion och informationen om dem

För varje elproduktionsanläggning med en nominell effekt på minst en megavoltampere ska det göras upp en produktionsplan med tanke på elproduktionen under varje balansavräkningsperiod. Den balansansvarige ska ombesörja uppgörandet av produktionsplaner och informationen om dessa till balanskraftenheten i fråga om den elproduktion som omfattas av dennes elbalans.

6 §
Förfaranden

Vid uppfyllandet av balansansvar och informationsutbytet i samband med det ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av handboken om balansansvar och balansavräkning följas, om inte något annat föreskrivs i elmarknadslagen eller med stöd av den.

3 kap.

Inledning och upphörande av en leverans

1 §
Meddelanden om en öppen kraftleverans

En öppen leverantör är skyldig att meddela den som sköter balansavräkningen för den andra parten i leveransen att en öppen kraftleverans börjar eller att en öppen kraftleverans upphör. Meddelandet ska dessutom lämnas till en sådan nätinnehavare för en part som anslutit sig till elnätet, som inte sköter partens balansavräkning och vars elnäts balansavräkning inte ordnas av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Om den öppna leverantören inte tidigare haft någon leverans till mätområdet i fråga, ska ett meddelande lämnas också till den som sköter den öppna leverantörens egen balansavräkning. Meddelandet ska innehålla en specifikation av det objekt till vilket el levereras, den öppna leverantörens avtalsbeteckning samt tidpunkten för inledande och upphörande av leverans. Om meddelandet lämnas till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska meddelandet dessutom innehålla uppgifter för identifiering av kunden.

2 §
Meddelanden om en fast kraftleverans

En part i en fast kraftleverans är skyldig att vid inledningen av ett nytt leveransförhållande till sin balansansvarige meddela de uppgifter som behövs för identifiering av leveransförhållandet.

En part i en fast kraftleverans är skyldig att innan en leverans börjar meddela sin balansansvarige en partsvis specificerad summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat samt sin öppna leverantör en summauppgift om de fasta kraftleveranser som parten har skaffat och levererat.

Den balansansvarige är skyldig att till balansavräkningsenheten meddela en partsvis specificerad summauppgift om den balansansvariges fasta kraftleveranser som ingår i dennes elbalans och som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga.

3 §
Meddelanden av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln som gäller öppna kraftleveranser i distributionsnätet

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska efter att ha tagit emot ett i 1 § avsett meddelande om att en ny öppen kraftleverans inleds lämna en bekräftelse till den nya öppna leverantören på att leveransen börjar samt meddela den nuvarande öppna leverantören för den part som anslutit sig till distributionsnätet att leveransen upphör. Dessutom ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln meddela partens distributionsnätsinnehavare om en ny öppen kraftleverans.

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska efter att ha tagit emot ett i 1 § avsett meddelande om att den nuvarande öppna kraftleveransen upphör lämna en bekräftelse till den nuvarande öppna leverantören på att leveransen upphör samt meddela partens distributionsnätsinnehavare att den nuvarande öppna kraftleveransen upphör.

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska i stället för den bekräftelse som avses i 1 mom. lämna den nya öppna leverantören ett meddelande om att dennes leverans inte kan inledas i distributionsnätet eller att dennes redan inledda öppna kraftleverans inte kan fortsätta, om

1) partens och den nuvarande öppna leverantörens gällande tidsbundna elförsäljningsavtal eller uppsägningstiden för ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal löper ut senare än den meddelade tidpunkten för inledande av en ny leverans, eller om

2) distributionsnätsinnehavaren har lämnat ett meddelande enligt 4 § 1 mom. till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln.

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska innan leveransen inleds ge den nya öppna leverantören tillgång till uppgifter om säkringsstorlek, mätmetod samt uppskattning av årsenergin för driftstället för en part som anslutit sig till distributionsnätet.

4 §
Distributionsnätsinnehavarens meddelanden som gäller öppna kraftleveranser i distributionsnätet till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln om den elanvändare som antecknats som andra part för en öppen kraftleverans som ska inledas eller som redan inletts skriftligen meddelat distributionsnätsinnehavaren att han eller hon bestridit giltigheten av elförsäljningsavtalet i fråga och meddelat detta separat till den nya öppna leverantören.

Distributionsnätsinnehavaren är skyldig att meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln uppgifter om säkringsstorlek, mätmetod samt uppskattning av årsenergin för eldriftsstället för en part som anslutit sig till dennes distributionsnät.

5 §
Kompletterande skyldigheter för en ny öppen leverantör i distributionsnätet

En ny öppen leverantör ska med tanke på balansavräkningen lämna enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ett meddelande om att en öppen kraftleverans återkallats, när

1) det elförsäljningsavtal som utgjorde grunden för den nya öppna kraftleveransen upphävts på basis av att avtalsparten använt sig av sin rätt enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (38/1978) att frånträda elförsäljningsavtalet,

2) den elanvändare som antecknats som andra part till en ny öppen kraftleverans meddelat den nya öppna leverantören att han eller hon bestrider giltigheten av elförsäljningsavtalet i fråga,

3) enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln har förmedlat ett meddelande till den nya öppna leverantören i en situation som avses i 3 § 3 mom. 2 punkten.

Försummelse av meddelandet av en ny öppen leverantör i en situation som avses i 1 mom. förhindrar inte vidtagandet av sådana åtgärder som återkallandet av den öppna kraftleveransen förutsätter.

Den nya öppna leverantören ska efter att ha mottagit bekräftelsen enligt 3 § 1 mom. kontrollera att uppgifterna om avtalsförhållandet i bekräftelsen stämmer överens med det elförsäljningsavtal som leverantören anmält till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Den nya öppna leverantören ska med det snaraste klara upp och rätta till eventuella oklarheter kring ingåendet av avtal och inledandet av en öppen kraftleverans.

4 kap.

Balansavräkning

1 §
Balansavräkningens syfte och den metod som den baserar sig på

Syftet med balansavräkningen är att utreda elleveranser som genomförts under varje balansavräkningsperiod, så att som slutresultat av avräkningen för var och en av de elmarknadsparter för vilka balansavräkning ska utföras skapas elbalanser på basis av deras elförbrukning, elleveranser, elproduktion och elanskaffning samt beräknas balansavvikelser under ifrågavarande balansavräkningsperiod. Med tanke på de öppna kraftleveranserna till distributionsnätsinnehavaren skapas en separat elbalans för både förlusten och svinnet inom mätområdet och för mätområdets balansavvikelse.

Balansavräkningsperioden är 15 minuter. En hel timme omfattar fyra balansavräkningsperioder av vilka den första börjar vid ingången av heltimmen i fråga.

Balansavräkningen ska basera sig på timvis mätning eller kvartsvis mätning. I fråga om minuthandeln med el kan det dock i fråga om distributionsnätet tillämpas en kombination av mätning som baserar sig på en traditionell mätare och en typbelastningskurva.

Vid balansavräkningen och informationsutbytet i samband med det ska de förfaranden som anges i den gällande versionen av handboken om balansansvar och balansavräkning följas, om inte något annat föreskrivs i elmarknadslagen eller med stöd av den.

2 §
Nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod i distributionsnätet

Vid ett eldriftsställe som anslutits till distributionsnätet ska den mängd el som under varje balansavräkningsperiod tas ut ur och matas in i distributionsnätet och som mätts med samma mätapparatur som tillhör nätinnehavaren räknas ihop vid en balansavräkning, om den el som producerats på eldriftsstället har genererats med ett elproduktionsaggregat med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere (nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod). Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska genomföras så att det värde som utnyttjas i balansavräkningen per balansavräkningsperiod bildas av den hopräknade mängden el som ett eldriftsställe tar ut från distributionsnätet och matar in i distributionsnätet under balansavräkningsperioden i fråga. Vid balansavräkningen ska separata tidsserier definieras för mätning av elförbrukningen och elproduktionen på eldriftsstället, så att det erhållna värdet registreras som ett mätvärde för den aktuella balansavräkningsperioden i antingen tidsserien för elförbrukning eller tidsserien för elproduktion.

Det i 1 mom. avsedda värde som utnyttjas i balansavräkningen ska användas vid faktureringen.

3 §
Behandling av mätuppgifter för lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder vid balansavräkningen

Den el som matas in i distributionsnätsinnehavarens distributionsnät från ett elproduktionsaggregat eller ett kraftverk bestående av flera elproduktionsaggregat eller en energilagringsanläggning som tillhör en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder och som mätts med nätinnehavarens mätapparatur ska vid balansavräkningen fördelas på de olika eldriftsställena inom den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder i enlighet med de andelar som energisammanslutningen eller gruppen meddelat, om den nominella effekten för det elproduktionsaggregat, det kraftverk eller den energilagringsanläggning som tillhör den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder är mindre än en megavoltampere. Fördelningen ska göras så att den mängd el som tagits ut från distributionsnätet på eldriftsstället som tillhör en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder och eldriftsställets andel av mängden el som matats in i distributionsnätet, enligt uppgift från den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder, räknas ihop under varje balansavräkningsperiod (krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod). Om den mängd el som en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder matar in i distributionsnätet mäts med hjälp av mätapparaturen på ett eldriftsställe där el också tas ut från distributionsnätet ska vid balansavräkningen den del av mängden el som matats in i distributionsnätet och som enligt mätningarna inte har använts på eldriftsstället i fråga under balansavräkningsperioden fördelas mellan de övriga eldriftsställen som hör till den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder.

Om ett eldriftsställes andel av den mängd el som en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder matat in i distributionsnätet under balansavräkningsperioden överskrider den mängd el som på eldriftsstället tagits ut från distributionsnätet under balansavräkningsperioden ska den överstigande delen matas in i distributionsnätet för överföring där. Den lokala energisammanslutningen eller gruppen av aktiva kunder bestämmer om den mängd el som matats in i distributionsnätet för överföring ska fördelas på varje eldriftsställe som hör till energisammanslutningen eller gruppen i enlighet med eldriftsställets andel då balansavräkningen utförs, eller om den ska räknas i sin helhet till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller energilagringsanläggningen finns.

Om eldistributionen eller elleveransen har avbrutits för ett eldriftsställe som hör till en lokal energisammanslutning eller en grupp av aktiva kunder ska eldriftsställets andel av den elmängd som energisammanslutningen eller gruppen matar in i distributionsnätet räknas till det driftsställe där produktionsaggregatet, kraftverket eller energilagringsanläggningen finns vid krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod.

Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska göras vid balansavräkningen för eldriftsstället, före krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod utförs.

Det värde som krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod ger och som utnyttjas i balansavräkningen ska användas vid faktureringen.

4 §
Mätområdet

Vid balansavräkning utgör mätområdet ett avräkningsområde. Vid den punkt i elnätet där elektriciteten övergår från ett mätområde till ett annat ska gränspunktsmätning utföras.

En nätinnehavares elnät utgör ett mätområde. En elnätsinnehavare kan också bilda flera mätområden av sitt elnät.

Den balansansvarige kan komma överens med balansavräkningsenheten och den nätinnehavare till vars elnät det interna elnät inom den fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som är i den balansansvariges besittning är anslutet, att den balansansvariges elnät eller en del av det ska utses till mätområde. På den balansansvarige tillämpas då bestämmelserna om nätinnehavare i 2 kap. 1 §, bestämmelserna om stamnätsinnehavare och innehavare av högspänningsdistributionsnät i 5 § i detta kapitel och bestämmelserna om obligatorisk kvartsvis mätning i 6 kap. 3 §.

Innehavaren av ett internt elnät inom en fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som inte är balansansvarig kan komma överens med balansavräkningsenheten och den nätinnehavare till vars elnät det interna elnätet inom fastigheten eller gruppen av fastigheter är anslutet, att hans eller hennes elnät eller en del av det ska utses till mätområde. Om uppgifterna och ansvaret för en upprätthållare av ett sådant mätområde avtalas i ett avtal mellan balanskraftsenheten och upprätthållaren av mätområdet.

Mätområdet ska registreras hos balansavräkningsenheten.

5 §
Uppgifter för stamnätsinnehavare och innehavare av högspänningsdistributionsnät vid balansavräkningen

Stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät ska organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som sammanhänger med den för de öppna kraftleveranserna inom sitt mätområde och för den el som överförts mellan mätområdena.

Uppgiften för stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät vid balansavräkningen är att inom sitt mätområde per balansavräkningsperiod räkna ut de totala leveransmängder som omfattas av timvis mätning och kvartsvis mätning för en part som verkar inom mätområdet i fråga och för vilken balansavräkning ska utföras.

För balansavräkningen ska stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät per balansavräkningsperiod meddela balansavräkningsenheten

1) de totala leveransmängder som omfattas av timvis mätning och kvartsvis mätning för varje part som verkar inom mätområdet och för vilken balansavräkning ska utföras,

2) uppgifter per produktionsenhet om produktionen hos de parter inom mätområdet för vilka balansavräkning ska utföras,

3) uppgifter om summan av gränspunktsmätningar inom sitt mätområde i förhållande till andra mätområden.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät meddela de parter inom sitt mätområde för vilka balansavräkning ska utföras parternas sådana leveranser inom mätområdet per eldriftsställe eller per mätning vilka omfattas av timvis mätning och kvartsvis mätning och som räknats fram i samband med balansavräkningen.

Stamnätsinnehavaren och innehavaren av ett högspänningsdistributionsnät ska per balansavräkningsperiod i fråga om sitt mätområde meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln mätuppgifter om de gränspunktsmätningar som innehavaren ansvarar för i förhållande till mätområdena för distributionsnäten.

6 §
Uppgifter för distributionsnätsinnehavare vid balansavräkning för distributionsnätet

En distributionsnätsinnehavare som har ett distributionsnät i sin besittning ska för balansavräkningen meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln distributionsnätsinnehavarens sådana elleveranser inom mätområdet vilka omfattas av timvis mätning och kvartsvis mätning samt elleveranser som beräknats i enlighet med förfarandet med typbelastningskurva per eldriftsställe eller per mätning. En distributionsnätsinnehavare kan för balansavräkningen meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln mätuppgifter i perioder på 15 minuter från och med den 1 januari 2023.

I fråga om de driftsställen inom distributionsnätsinnehavarens mätområde som inte omfattas av distributionsnätsinnehavarens timvisa mätning eller kvartsvisa mätning, ska distributionsnätsinnehavaren beräkna elleveranserna i enlighet med förfarandet med typbelastningskurva.

7 §
Den balansansvariges uppgifter vid balansavräkningen

Den balansansvarige ska organisera balansavräkningen och det informationsutbyte som hänger samman med den för de parter för vilka balansavräkning ska utföras och för vilka den är balansansvarig.

Den balansansvariges uppgifter vid balansavräkningen är att

1) räkna fram balansavvikelser för var och en av de parter som omfattas av dess elbalans och för vilka en balansavräkning ska utföras,

2) utreda de fasta kraftleveranserna för de parter som omfattas av dess elbalans och för vilkas del balansavräkning ska utföras,

3) uppdatera de strukturella uppgifterna om de parter som omfattas av dess elbalans och för vilka balansavräkning ska utföras vilka har samband med uppfyllandet av balansansvar och balansavräkningen.

För balansavräkning ska den balansansvarige meddela balansavräkningsenheten

1) uppgifter om de fasta kraftleveranserna för de parter inom dess elbalanser för vilka balansavräkning ska utföras,

2) de strukturella uppgifter om de parter som omfattas av dess elbalans och för vilka balansavräkning ska utföras vilka har samband med uppfyllandet av balansansvar och balansavräkningen.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska den balansansvarige meddela balansavvikelser för var och en av de parter som omfattas av dess elbalans och för vilka balansavräkning ska utföras samt de fasta kraftleveranser som dessa är parter till.

8 §
Uppgifter för enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln vid balansavräkningen för distributionsnätet

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska organisera balansavräkningen för elhandeln i distributionsnäten och det informationsutbyte som sammanhänger med den för de öppna kraftleveranserna och för den el som överförts mellan mätområdena.

Om enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln för balansavräkningen tar emot timvisa mätuppgifter när balansavräkningsperioden är 15 minuter, ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln dela de timvisa mätuppgifter som enheten mottagit i fyra jämnstora poster på motsvarande balansavräkningsperioder.

För balansavräkning ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln meddela balansavräkningsenheten

1) de totala leveransmängderna per mätområde för varje part för vilken balansavräkning ska utföras,

2) uppgifter per produktionsenhet om produktionen hos varje part för vilken balansavräkning ska utföras,

3) uppgifter om summan av gränspunktsmätningar inom varje mätområde i förhållande till andra mätområden,

4) varje distributionsnätsinnehavares elbalans för förlust och svinn per mätområde.

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska meddela distributionsnätsinnehavaren de uppgifter som avses i 3 mom. i fråga om dess mätområde.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln meddela varje part för vilka balansavräkning ska utföras parternas sådana leveranser per eldriftsställe eller per mätning som räknats fram i samband med balansavräkningen.

För uppfyllandet av balansansvar och för fakturering ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln meddela detaljister inom mätområdet för distributionsnätet parternas totala leveranser som räknats fram i samband med balansavräkningen.

9 §
Balansavräkningsenhetens uppgifter vid balansavräkningen

Balansavräkningsenheten har till uppgift att vid balansavräkningen utreda den riksomfattande elbalansen samt de balansansvarigas elbalanser på sådant sätt att balansavräkningen resulterar i balansavvikelser mellan balanskraftsenheten och de balansansvariga samt balansavvikelser mellan det riksomfattande marknadsbalansområdet och marknadsbalansområden i grannländerna. Balansavräkningsenheten ska ordna utredningen av fasta kraftleveranser i fråga om de fasta kraftleveranser som påverkar elbalanserna mellan de balansansvariga eller sker via elledningar som passerar landets gränser. Balansavräkningsenheten har dessutom till uppgift att se till att parterna på elmarknaden till sitt förfogande får de uppgifter om parternas egen elanskaffning och egna kraftleveranser som utretts vid balansavräkningen. När det gäller balansavräkningen för distributionsnäten har balansavräkningsenheten till uppgift att lämna de uppgifter som enheten utrett till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln.

Balansavräkningsenheten ska ge

1) balansavräknaren de preliminära och slutliga balansavräkningsuppgifter som har anknytning till utförandet av dess balansavräkningsuppgift,

2) den balansansvarige preliminära och slutliga uppgifter om elleveranser mellan balanskraftsenheten och den balansansvarige,

3) parter på elmarknaden de preliminära och slutliga balansavräkningsuppgifter om parterna själva som balansavräknarna lämnat,

4) utländska parter preliminära och slutliga uppgifter om elleveranser som överskrider gränsen till det riksomfattande marknadsbalansområdet.

10 §
Behandlingen av el vid balansavräkningen när elanvändarens elförsäljningsavtal upphävs eller när elanvändaren bestrider elförsäljningsavtalets giltighet

En ny öppen leverantör ansvarar på basis av den inledda nya öppna kraftleverans som inskrivits i elbalansen för elen tills den öppna kraftleveransen övertagits av en annan öppen leverantör eller kraftleveransen till elanvändaren upphör då

1) det elförsäljningsavtal som konsumenten ingått upphävs eftersom denne använt sig av sin rätt enligt 6 kap. 14 § i konsumentskyddslagen att frångå elförsäljningsavtalet,

2) elleveransen återkallas på grund av den nya öppna leverantörens ogrundade eller felaktiga meddelande,

3) elanvändaren har genom ett skriftligt meddelande till distributionsnätsinnehavaren bestridit giltigheten av elförsäljningsavtalet om ny öppen kraftleverans som inletts och distributionsnätsinnehavaren har förmedlat detta meddelande till enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln,

4) en ny öppen leverantör har meddelat enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln att elanvändaren bestridit giltigheten av ett elförsäljningsavtal om ny öppen kraftleverans som inletts.

Om en öppen kraftleverans i ett sådant fall som avses i 1 mom. 1 eller 2 punkten återtas av den nuvarande öppna leverantören, upptas den el som elanvändaren använder dock i den nuvarande öppna kraftleverantörens elbalans till den del det är möjligt att göra ändringar i elbalanserna inom ramen för tidsfristerna för balansavräkningen.

Om en öppen kraftleverans i ett sådant fall som avses i 1 mom. 3 eller 4 punkten återtas av den nuvarande öppna leverantören och den nuvarande öppna leverantören har åtagit sig ansvaret för elanvändarens öppna kraftleverans, upptas den el som elanvändaren använder dock i den nuvarande öppna kraftleverantörens elbalans till den del det är möjligt att göra ändringar i elbalanserna inom ramen för tidsfristerna för balansavräkningen.

Efter att ha fått meddelandet om en situation som avses i 1 mom. ska distributionsnätsinnehavaren utan dröjsmål instruera elanvändaren om de åtgärder genom vilka denne kan undvika ett avbrott i elleveranserna.

11 §
Behandlingen av en leverans som avses i 102 § i elmarknadslagen vid balansavräkningen

Den el som distributionsnätsinnehavaren levererat till elanvändaren i en situation som avses i 102 § i elmarknadslagen upptas i distributionsnätsinnehavarens elbalans för förluster och svinn, om distributionsnätsinnehavaren för elleveransen inte anvisat en sådan annan öppen leverantör i vars elbalans elen kan upptas.

12 §
Beräkning av balansfel i balansavräkningen för ett distributionsnät

Med undantag för de situationer som avses i 10 § har enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln till uppgift att beräkna balansfelen i balansavräkningen för distributionsnätet när en detaljist eller en distributionsnätsinnehavare efter att balansavräkningen utförts korrigerar en felaktig uppgift som denne tidigare meddelat enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska meddela om beräkning av balansfelet till den detaljist i vars balans det har funnits ett fel samt till den distributionsnätsinnehavare i vars distributionsnät detaljisten är verksam. Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln beräknar de totala skillnaderna i energimängderna per försäljare mellan de korrigerade och felaktiga energimängderna, vilka debiteras av eller gottgörs detaljister som är verksamma i distributionsnätet.

Vid beräkningen av balansfel ska skillnaden mellan den korrigerade och den felaktiga energimängden under beräkningsperioden beräknas. Gottgörelsen eller debiteringen per driftsställe bildas för beräkningsperiodens del som summan av skillnaderna mellan mätningsperioderna. Som priset på skillnaden mellan den korrigerade och felaktiga energimängden för varje mätningsperiod används det pris på den timprodukt i den dagliga handeln som baserar sig på den fysiska elleveransen, vilket i elbörsen bildats inom det finska prisområdet under timmen i fråga.

13 §
Kompletterande skyldigheter

Utöver vad som bestäms i denna förordning är parterna på elmarknaden skyldiga att på begäran meddela nätinnehavaren, den som utför balansavräkningen för parten, balansavräkningsenheten och balanskraftsenheten uppgifter som gäller produktion, anskaffning, användning och leveranser av el, om erhållandet av uppgifterna är motiverat med tanke på balansavräkningen eller för att den andra parten ska kunna uppfylla sitt balansansvar. Balansavräknaren är dessutom skyldig att bistå balansavräkningsenheten vid korrigeringen av felaktiga balansavräkningsuppgifter, om uppgörandet av den riksomfattande balansavräkningen kräver detta.

Distributionsnätsinnehavaren ska meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln de uppgifter om lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder som avses i 1 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 2 mom. för ordnande av krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod. Distributionsnätsinnehavaren ska dessutom meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln, om nettoberäkning av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod tillämpas på ett eldriftsställe som anslutits till dess distributionsnät.

5 kap.

Tillämpning av typbelastningskurva vid balansavräkningen

1 §
Användning av typbelastningskurva som grund för balansavräkningen i distributionsnätet

Balansavräkningen för minuthandeln med el i distributionsnätet ska i fråga om ett eldriftsställe basera sig på en kombination av typbelastningskurva och en mätmetod som baserar sig på en traditionell mätare, om eldriftsstället inte har utrustats med timmätningsapparatur, apparatur för kvartsvis mätning eller ny fjärrmätningsapparatur.

2 §
Tillämpning av typbelastningskurva

På ett eldriftsställe med entidsmätning tillämpas en jämförelsekurva som har beräknats på basis av typbelastningskurvan i bilagan.

Balansavräkningen för ett eldriftsställe som omfattas av förfarandet med typbelastningskurva ska basera sig på tvåtidsmätning, om eldriftsstället har tvåtidsmätning av elförbrukningen. Vid tvåtidsmätningen används den tidsfördelning som distributionsnätsinnehavaren på ansvarsområdet i fråga tillämpar.

Distributionsnätsinnehavaren ska räkna ut jämförelsekurvor för de eldriftsställen som avses i 2 mom. med hjälp av en jämförelsekurva som baserar sig på entidsmätning enligt bilagan. Vid denna beräkning omvandlas timenergin i jämförelsekurvan för entidsmätning så att 10 000 kilowattimmar erhålls som årsenergi för jämförelsekurvan för varje tidszon vid tvåtidsmätningen.

3 §
Beräkning av timenergin för eldriftsställe som omfattas av förfarandet med typbelastningskurva

Distributionsnätsinnehavaren ska beräkna timenergin för varje eldriftsställe som omfattas av förfarandet med typbelastningskurva för varje timme genom att multiplicera jämförelsekurvans värde med förhållandet mellan uppskattningen av årsenergin för eldriftsstället uttryckt i kilowattimmar och 10 000 kilowattimmar. Jämförelsekurvan tillämpas utgående från uppskattningen av årsenergin för varje tidszon.

4 §
Beräkning av och utjämningsberäkning för de slutliga timenergiuppgifterna

Distributionsnätsinnehavaren ska för varje eldriftsställe som omfattas av förfarandet med typbelastningskurva beräkna de slutliga timenergierna på basis av de uppmätta uppgifterna för eldriftsstället. Distributionsnätsinnehavaren ska meddela enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln de slutliga timenergiuppgifterna för att beaktas i utjämningsberäkningen.

Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska beräkna och meddela distributionsnätsinnehavaren och detaljisten skillnaderna mellan den timenergi som beräknats enligt förfarandet med typbelastningskurva och den timenergi som baserar sig på mätningar (utjämningsberäkning). Enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln beräknar summorna per försäljare för dessa skillnader, vilka debiteras av eller gottgörs detaljister som är verksamma i distributionsnätet.

Vid utjämningsberäkningen ska för varje eldriftsställe som omfattas av förfarandet med typbelastningskurva utredas skillnaden mellan den timenergimängd som baserar sig på den uppmätta elförbrukningen vid eldriftsstället och den, utgående från årsenergin uppskattade, timenergimängd som används i elbalanserna för varje timme under beräkningsperioden. Gottgörelsen eller debiteringen per eldriftsställe utgörs därvid av summan av de timvisa skillnaderna under beräkningsperioden. Som priset på skillnaden mellan energimängden per varje timme används det pris på den timprodukt i den dagliga handeln som baserar sig på den fysiska elleveransen, vilket i elbörsen bildats inom det finska prisområdet under timmen i fråga.

6 kap.

Mätning av elleveranser i elnätet och i en fastighets interna elnät

1 §
Utrustande av ett eldriftsställe med mätapparatur i elnätet

Ett eldriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät ska utrustas med mätapparatur som mäter elförbrukningen. Om elanslutningen omfattar flera eldriftsställen till vilka el säljs via ett elnät, ska varje eldriftsställe separat utrustas med mätapparatur.

Mätapparatur är inte obligatorisk i nätinnehavarens elutrustningar som har anslutits till elnätet och inte i eldriftsställen med huvudsäkringar som är mindre än 3 x 25 ampere, om elförbrukningen vid eldriftsstället kan uppskattas tillräckligt exakt.

2 §
Utrustande av ett elproduktionsaggregat i elnätet med mätapparatur

Ett elproduktionsaggregat som matar in el i elnätet för att överföras via nätet, ska utrustas med mätapparatur. Ett elproduktionsaggregat med en nominell effekt på högst 100 kilovoltampere eller ett kraftverk som består av flera elproduktionsaggregat och vars nominella effekt är högst 100 kilovoltampere, behöver dock inte utrustas med någon separat mätningsapparatur, om det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet eller kraftverket finns har försetts med timmätningsapparatur eller apparatur för kvartsvis mätning som kan mäta både den mängd el som tagits ut från nätet och den mängd el som matats in i nätet, eller med ny fjärrmätningsapparatur.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte på nätinnehavarens reservkraftsaggregat som endast tillfälligt har anslutits till elnätet.

3 §
Allmänna krav på mätapparatur och mätningssystem i elnätet

Mätningen av elförbrukningen och elproduktionen i elnätet samt nätinnehavarens gränspunktsmätning ska basera sig på kvartsvis mätning samt på fjärravläsning av mätapparaturen (obligatorisk kvartsvis mätning). De kvartsvisa mätuppgifterna samt uppgifterna om spänningslösa perioder ska lagras i datasystemet för behandling av mätuppgifter. Uppgifterna om spänningslösa perioder ska bevaras i datasystemet i två år.

Distributionsnätsinnehavaren kan göra avvikelse från obligatorisk kvartsvis mätning vid ett sådant driftsställe där distributionsnätsinnehavaren vid ikraftträdandet av denna förordning inte har installerat sådan timmätningsapparatur som med hjälp av fjärrförbindelse kan omvandlas till apparatur för kvartsvis mätning och där distributionsnätsinnehavaren inte är skyldig att installera ny fjärrmätningsapparatur. Avvikelsen kan omfatta endast ett eldriftsställe som

1) är utrustat med huvudsäkringar som är högst 3 x 25 ampere,

2) är utrustat med huvudsäkringar som är större än 3 x 25 ampere, där elförbrukningen är högst 5 000 kilowattimmar per år och till vilket elen köps under de villkor som avses i 67 § i elmarknadslagen.

4 §
Plan för övergång till kvartsvis mätning

Nätinnehavaren ska göra upp en plan för ordnande av mätning som uppfyller kraven enligt 3 § inom sitt mätområde och lämna planen till den systemansvarige stamnätsinnehavaren. Planen ska innan balansavräkningsperioden förkortas till 15 minuter uppdateras med minst sex månaders mellanrum, om det sker ändringar i den.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om nätinnehavaren tillämpas också på en balansansvarig som kommit överens med balansavräkningsenheten och nätinnehavaren om att det interna elnätet eller en del av det inom den fastighet eller motsvarande grupp av fastigheter som är i den balansansvariges besittning ska utses till mätområde enligt vad som föreskrivs i 4 kap.

5 §
Funktionella krav på ny fjärrmätningsapparatur i elnätet

Den mätapparatur som en nätverksinnehavare har installerat på ett eldriftsställe i elnätet och mätapparaturen för mätning av småskalig elproduktion i distributionsnätet och datasystemet för behandling av mätuppgifter från elnätet (ny fjärmätningsapparatur) ska uppfylla följande krav:

1) de uppgifter som mätapparaturen registrerat ska kunna läsas ur apparaturens minne via ett kommunikationsnät (fjärravläsningsegenskap),

2) mätapparaturen ska i fråga om el som matats in i elnätet och el som tagits ut ur elnätet åtminstone mäta de fasspecifika värden för den aktiva och reaktiva energi som ligger till grund för faktureringen samt för varje balansavräkningsperiod registrera de värden för den aktiva och reaktiva energi som ligger till grund för faktureringen i fråga om el som matats in i elnätet och el som tagits ut ur elnätet utan nettoberäkning,

3) annan mätapparatur än spänningstransformatormätapparatur ska ha ett kundgränssnitt som möjliggör enkelriktad informationsöverföring för slutförbrukaren och som är utrustat med spänningsutgång och baserar sig på en öppen och uppdaterad europeisk standard som tillämpas också i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater,

4) mätapparaturen ska registrera den tidpunkt när en spänningslös period börjar och hur länge den varar eller tidpunkterna för när den spänningslösa perioden börjar och slutar,

5) annan mätapparatur än apparatur för enfasmätning ska kunna upptäcka spänningsosymmetri som orsakas av nollfel i det matande elnätet när el förbrukas på ett eldriftsställe,

6) de programvaror och inställningar som reglerar funktionerna hos mätapparaturen samt registreringsfrekvensen av mätuppgifter ska kunna uppdateras med hjälp av en fjärrförbindelse utan att besöka eldriftsstället,

7) annan mätapparatur än ström- och spänningstransformatormätare ska ha en funktion för påslagning och avstängning på distans.

Det ska vara möjligt att från det kundgränssnitt som avses i 1 mom. 3 punkten, när nätinnehavaren på slutförbrukarens begäran har aktiverat gränssnittet, via en RJ12-kontakt med iakttagande av ett dataöverföringssätt i ASCII-teckenformat med 10 sekunders intervall eller oftare få åtminstone fasspecifika effektivvärden för ström, aktiv effekt, reaktiv effekt och spänning i fråga om el som tagits ut ur elnätet och el som matats in i elnätet samt mätapparaturens kumulativa elenergivärde med en minuts intervall eller oftare.

Nätinnehavarens datasystem för behandling av mätuppgifter ska minst var sjätte timme samla de registrerade mätuppgifterna från den nya fjärrmätningsapparaturen och överföra dem till systemet för avläsning av mätuppgifter.

Distributionsnätsinnehavaren kan avvika från kraven enligt 1–3 mom. på ett vid ikraftträdandet av denna förordning befintligt driftställe, där distributionsnätsinnehavaren inte har installerat timmätningsapparatur före ikraftträdandet av denna förordning.

Nätinnehavaren ska vid ordnandet av mätningen beakta Europeiska unionens lagstiftning om driftskompatibilitet. I denna förordning avses med driftskompatibilitet, i samband med mätning med ny fjärrmätningsapparatur, förmågan hos minst två energi- eller kommunikationsnät, energi- eller kommunikationssystem, energi- eller kommunikationsanordningar, energi- eller kommunikationstillämpningar eller energi- eller kommunikationskomponenter att samverka samt att utbyta och använda information för att utföra önskade funktioner.

Bestämmelser om indikering av mätresultat med ett mätinstrument finns i lagen om mätinstrument (707/2011) och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

6 §
Funktion för styrning av belastningen

Den nya fjärrmätningsapparaturen ska ha ett relä för styrning av belastningen som gör det möjligt för mätapparaturen att ta emot och verkställa eller förmedla vidare sådana kommandon för styrning av belastningen som sänds via ett kommunikationsnät. Något relä för styrning av belastningen behöver dock inte finnas i mätapparatur som installeras på ett eldriftsställe som har huvudsäkringar som är större än 3 x 63 ampere eller på ett eldriftsställe som finns

1) i ett bostadshus med fler än två bostäder, eller

2) i en kontors-, affärs-, industri- eller lagerbyggnad.

Nätinnehavarens datasystem ska möjliggöra verkställande av det kommando för styrning av belastningen som nätinnehavaren gett eller förmedlat inom sex timmar från det att styrkommandot gavs.

7 §
Mätanordningar i elnätet som tillhandahålls på separat beställning

Nätinnehavaren ska på separat beställning av kunden, senast fyra månader efter beställningen, tillhandhålla dennes driftställe

1) ny fjärrmätningsapparatur, om nätinnehavaren inte är skyldig att installera ny fjärrmätningsapparatur hos kunden,

2) ny fjärrmätningsapparatur med relä för styrning av belastningen om nätinnehavaren inte är skyldig att installera mätapparatur som är försedd med relä för styrning av belastningen på kundens driftställe i enlighet med 6 §,

3) ny fjärrmätningsapparatur för separat mätning av elproduktionen i ett elproduktionsaggregat eller kraftverk, vars utrustande med separat mätapparatur är inte obligatoriskt,

4) ny fjärrmätningsapparatur för separat mätning av elleveranser till en laddningspunkt för eldrivna fordon.

I de situationer som avses i 1 mom. 3 och 4 punkten ska av objektet för balansavräkning bildas ett eget eldriftsställe.

8 §
Avläsning av timmätningsapparatur, apparatur för kvartsvis mätning och traditionella mätare i elnätet

Timmätningsapparaturen och apparaturen för kvartsvis mätning på ett eldriftsställe ska avläsas minst en gång per dygn. En traditionell mätare ska avläsas minst fyra gånger per år. Distributionsnätsinnehavaren ansvarar för minst en årlig avläsning av en traditionell mätare.

9 §
Avläsning av mätapparaturen i elnätet vid byte av elförsäljare

Mätapparaturen ska avläsas vid byte av öppen elleverantör för ett eldriftsställe.

10 §
Distributionsnätsinnehavarens rätt att uppskatta elförbrukningen vid ett eldriftsställe

Distributionsnätsinnehavaren har rätt att uppskatta eldriftsställets elförbrukning utgående från eldriftsställets tidigare elförbrukning, om

1) någon avläsning av mätapparaturen inte har kunnat utföras på grund av ett fel i mätapparaturen,

2) mätuppgifterna inte finns tillgängliga på grund av en störning i dataöverföringen för den fjärravläsbara mätapparaturen,

3) slutförbrukaren har ansvaret för avläsning av mätapparaturen, och denne inte har meddelat det avlästa värdet för faktureringsperioden i fråga,

4) mätapparaturen är placerad så att nätinnehavaren inte har tillträde till den och slutförbrukaren inte inom en skälig frist, som nätinnehavaren har ställt, har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet efter att nätinnehavaren begärt uppgift om värdet.

Distributionsnätsinnehavaren har dessutom rätt att vid byte av öppen elleverantör utgående från eldriftsställets tidigare elförbrukning uppskatta mätvärdena hos en traditionell mätare, om kunden inte efter att nätinnehavaren begärt uppgift om avläst värde inom en skälig av nätinnehavaren ställd frist har lämnat nätinnehavaren det avlästa värdet eller om mätapparaturen är placerad så att kunden inte har tillträde till den. Som grund för uppskattningen kan också användas en avläsning av mätapparaturen som har gjorts sedan den öppna elleverantören bytts och som distributionsnätsinnehavaren har utfört innan kunden har fått slutfakturan från den tidigare öppna elleverantören.

Distributionsnätsinnehavaren ska offentliggöra en redogörelse för den metod som den tillämpar vid uppskattningen av elförbrukningen på ett eldriftsställe.

11 §
Överenskommelse om avläsning av mätapparaturen

Nätinnehavaren kan komma överens med elanvändaren och elleverantören om avläsning av mätapparaturen på ett sätt som kompletterar denna förordning.

12 §
Utrustande av en lägenhet med mätapparatur när elen levereras via en fastighets interna elnät

Separata bostadslägenheter och affärslokaler i en nybyggnad ska utrustas med mätapparatur som mäter elförbrukningen, om el säljs till elanvändare via ett internt elnät i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp.

Vad som föreskrivs i 1 mom. om en nybyggnad tillämpas också på en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp vars interna elnät ändras så att el efter ändringen säljs till elanvändarna via fastighetens interna elnät.

Avvikelse får göras från bestämmelserna i 1 och 2 mom. när det är fråga om

1) fastigheter med bostäder som huvudsakligen används för specialboende,

2) fastigheter med lägenheter som huvudsakligen används för fritidsboende, dock inte en fritidsbostad som är i användning året om samt på en fritidsbostad i en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp som besitts av ett bostads- eller fastighetsaktiebolag och består av flera separata fritidsbostäder,

3) fastigheter som i huvudsak används av sjukhus, åldrings- eller vårdhem, läroanstalter, fängelser, garnisoner eller andra inrättningar som är i jämförbart bruk,

4) gårdsbrukslägenheter,

5) inkvarteringsrörelser och tidsandelsobjekt,

6) de lägenheter eller andra utrymmen med huvudsäkringar som är mindre än 3 x 25 ampere, om lägenhetens eller utrymmets elförbrukning kan uppskattas tillräckligt exakt.

13 §
Avläsning av mätapparatur i en fastighets interna elnät

På avläsningen av mätapparatur som hör till en fastighets eller motsvarande fastighetsgrupps interna elnät tillämpas vad som föreskrivs i 8–11 § om avläsning av mätapparatur på ett eldriftsställe som har anslutits till ett distributionsnät.

7 kap.

Tidsfördelningen i fråga om mättjänster i distributionsnät

1 §
Allmän tidsfördelning i fråga om mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda kunderna inom sitt ansvarsområde mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen.

Mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen är

1) mättjänst som baserar sig på timvis mätning,

2) mättjänst som baserar sig på kvartsvis mätning,

3) mättjänst för entidsöverföring,

4) mättjänst för tvåtidsöverföring som grundar sig på natt- och dagenergi,

5) mättjänst för säsongöverföring som grundar sig på vintervardagsenergi och annan energi.

2 §
Riksomfattande tidsfördelning i fråga om mättjänster

En distributionsnätsinnehavare kan, om denne så önskar, tillämpa den riksomfattande tidsfördelningen i fråga om mättjänster som sådan allmän tidsfördelning i fråga om mättjänster som avses i 1 §.

Mättjänster enligt den riksomfattande tidsfördelningen är

1) mättjänst som baserar sig på timvis mätning,

2) mättjänst som baserar sig på kvartsvis mätning,

3) mättjänst för entidsöverföring,

4) riksomfattande mättjänst för tvåtidsöverföring vilken grundar sig på natt- och dagenergi; med dagenergi avses den energi som förbrukas alla veckodagar mellan klockan 7 och 22; energi som förbrukas annan tid är nattenergi,

5) mättjänst för säsongöverföring som grundar sig på vintervardagsenergi och annan energi; med vintervardagsenergi avses energi som förbrukas från den 1 november till den 31 mars från måndag till lördag mellan klockan 7 och 22; energi som förbrukas under andra tider är annan energi.

3 §
Lokal tidsfördelning i fråga om mättjänster

Distributionsnätsinnehavaren kan utöver mättjänster med allmän tidsfördelning också erbjuda kunderna inom sitt ansvarsområde mättjänster som grundar sig på lokal tidsfördelning och som till sin struktur avviker från mättjänster enligt den allmänna tidsfördelningen.

8 kap.

Ikraftträdande

1 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser (66/2009), nedan den upphävda förordningen.

2 §
Övergångsbestämmelser som gäller införandet av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln

Bestämmelserna i 3 kap., 4 kap. 4–12 § och 13 § 1 mom. samt 5 kap. i denna förordning tillämpas från och med den 21 februari 2022. Bestämmelserna i 3 kap., 4 kap. 2–8 § och 5 kap. i den upphävda förordningen tillämpas till och med den 20 februari 2022.

Bestämmelserna i 4 kap. 13 § 2 mom. i denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2023. Distributionsnätsinnehavaren behöver dock inte lämna enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln uppgifter för krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod under den tid då distributionsnätsinnehavaren genomför krediteringsberäkningen själv.

3 §
Övergångsbestämmelser som gäller balansavräkningsperioden och kvartsvis mätning

Bestämmelserna i 4 kap. 1 § 2 mom. i denna förordning tillämpas från och med den 22 maj 2023. Balansavräkningsperioden är en hel timme till och med den 21 maj 2023.

Bestämmelserna i 6 kap. 3 § i denna förordning tillämpas från och med den 22 maj 2023 på följande mätningar:

1) gränspunktsmätning,

2) mätning av el som producerats i ett kraftverk med en nominell effekt på mer än en megavoltampere,

3) mätning på ett eldriftsställe med huvudsäkringar som är 3 x 200 ampere eller större,

4) mätning på ett sådant eldriftsställe som har anslutits till ett elnät med en nominell spänning på över 400 volt,

5) mätning på ett sådant driftsställe vars mätapparatur med hjälp av fjärrförbindelse utan besök på platsen kan omprogrammeras till apparatur för kvartsvis mätning.

Den obligatoriska timvisa mätningen enligt 6 kap. 4 § i den upphävda förordningen tillämpas i de situationer som avses i 2 mom. till och med den 21 maj 2023. Nätinnehavaren kan dock utföra mätningen som kvartsvis mätning redan från och med ikraftträdandet av förordningen.

I fråga om andra mätningar än de som avses i 2 mom. kan nätinnehavaren, i stället för att iaktta obligatorisk kvartsvis mätning, iaktta obligatorisk timvis mätning enligt 6 kap. 4 § i den upphävda förordningen till och med den 31 december 2028, om elförbrukningen eller elproduktionen mäts med timmätningsapparatur.

Nätinnehavaren ska lämna den första i 6 kap. 4 § 1 mom. i denna förordning avsedda planen till den systemansvariga stamnätsinnehavaren inom en månad från ikraftträdandet av denna förordning.

4 §
Övergångsbestämmelser som gäller nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod samt krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod

Nettoberäkningen av elförbrukningen och elproduktionen per balansavräkningsperiod ska genomföras senast den 1 januari 2023 som en tjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Innan nettoberäkningen verkställs som en tjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln kan distributionsnätsinnehavarna själva ordna nettoberäkningen per balansavräkningsperiod i sina distributionsnät.

Den krediteringsberäkning per balansavräkningsperiod som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln ska stå till distributionsnätsinnehavarnas förfogande från och med den 1 januari 2023. Distributionsnätsinnehavarna kan i sina distributionsnät själva tillhandahålla en krediteringsberäkningstjänst per balansavräkningsperiod till lokala energisammanslutningar och grupper av aktiva kunder till och med den 30 juni 2023. En distributionsnätsinnehavare som inte själv tillhandahåller tjänsten ska från och med den 1 januari 2023 använda sig av den krediteringsberäkningstjänst som tillhandahålls av enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln. Om en distributionsnätsinnehavare själv genomför krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod ska hela den mängd el som en lokal energisammanslutning eller grupp av aktiva kunder har matat in i distributionsnätet för överföring där räknas till det eldriftsställe där elproduktionsaggregatet, kraftverket eller energilagringsanläggningen finns.

Från och med den 1 januari 2023 ska enheten för centraliserat informationsutbyte inom elhandeln utföra nettoberäkningen av ett eldriftsställes elförbrukning och elproduktion per balansavräkningsperiod samt krediteringsberäkningen per balansavräkningsperiod i perioder på 15 minuter i stället för enligt balansavräkningsperioden, om enheten tar emot eldriftsställets mätuppgifter från distributionsnätsinnehavaren i perioder på 15 minuter.

5 §
Övergångsbestämmelser som gäller mätapparatur

Bestämmelserna i 6 kap. 5 § i denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 2023. Bestämmelserna i 3 mom. i den paragrafen tillämpas dock först från och med den 1 januari 2026. Bestämmelserna i 6 kap. 5 § i den upphävda förordningen tillämpas till och med den 30 april 2023. De krav som ställs på timmätningsapparaturen i 6 kap. 5 § i den upphävda förordningen tillämpas dock på timmätningsapparatur så länge dessa är i bruk. Om timmätningsapparaturen genom fjärrförbindelse har omprogrammerats till apparatur för kvartsvis mätning, tillämpas dock endast kraven enligt 6 kap. 5 § 1 mom. 1–3 punkten i den upphävda förordningen, så länge apparaturen för kvartsvis mätning är i bruk.

Bestämmelserna i 6 kap. 6 § 2 mom. i denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 2026.

Nätinnehavaren kan fram till den 30 juni 2025 i enskilda fall installera timmätningsapparatur enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning eller apparatur för kvartsvismätning på ett eldriftsställe, om mätapparaturen på eldriftsstället har skadats och nätinnehavaren ännu inte har vidtagit några åtgärder för att ersätta mätapparaturen med ny fjärrmätningsapparatur.

Nätinnehavaren ska senast den 4 juli 2031 ersätta timmätningsapparatur och apparatur för kvartsvis mätning på eldriftsställen och timmätningsapparatur och apparatur för kvartsvis mätning som används för mätning av småskalig elproduktion med ny fjärrmätningsapparatur.

Bestämmelserna i 6 kap. 7 § i denna förordning tillämpas från och med den 1 maj 2023. Bestämmelserna i 6 kap. 5 a § i den upphävda förordningen tillämpas till och med den 30 april 2023.

6 §
Övergångsbestämmelser som gäller mätning av el i utebelysningsnät

På de utebelysningsnät i samhällena som tagits i bruk eller för vilka utebelysningscentralerna förnyats före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, i stället för bestämmelserna i 6 kap. 1 § i denna förordning.

7 §
Övergångsbestämmelser som gäller mätning av elleveranser i en fastighets interna elnät

På en fastighet eller en motsvarande fastighetsgrupp där byggnadsarbetet på en nybyggnad har påbörjats på det sätt som avses i 149 c § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) före ikraftträdandet av denna förordning eller där sådana ändringsarbeten på ett internt elnät som är inriktat på försäljning av el till elanvändarna via fastighetens eller fastighetsgruppens interna elnät annars har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, i stället för bestämmelserna i 6 kap. 12 § i denna förordning.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUT L 328, 21.12.2018, s. 82
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 (32019L0944); EUT L 158, 14.6.2019, s. 125
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 (32019R0943); EUT L 158, 14.6.2019, s. 54
Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 (32017R2195); EUT L 312, 28.11.2017, s. 6

Helsingfors den 12 augusti 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Arto Rajala

Bilaga

Typbelastningskurva.

Timenergi (i wattimmar) när den uppskattade årsenergin är 10 000 kWh.

På helgfria lördagar, midsommaraftonen och julaftonen tillämpas kolumnen för lördag. På helger, nyårsdagen, första maj och självständighetsdagen tillämpas kolumnen för söndag.

Timme Januari Februari Mars
Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag
00.00-01.00 894 820 919 790 865 908 669 740 784
01.00-02.00 861 768 796 756 818 814 641 669 684
02.00-03.00 834 746 775 748 788 781 635 658 655
03.00-04.00 837 748 767 756 785 769 636 642 648
04.00-05.00 850 755 770 802 807 773 656 655 651
05.00-06.00 1000 809 816 963 857 809 807 694 671
06.00-07.00 1314 992 960 1271 1022 936 1135 849 777
07.00-08.00 1492 1209 1150 1461 1271 1122 1280 1052 983
08.00-09.00 1397 1451 1333 1340 1463 1310 1187 1188 1136
09.00-10.00 1240 1559 1515 1206 1470 1395 1088 1220 1169
10.00-11.00 1176 1556 1552 1189 1479 1424 1129 1289 1257
11.00-12.00 1150 1643 1650 1123 1506 1458 1067 1345 1310
12.00-13.00 1073 1626 1527 1053 1559 1353 1025 1343 1239
13.00-14.00 1075 1615 1511 1061 1637 1340 999 1481 1177
14.00-15.00 1232 1798 1423 1135 1870 1275 1100 1636 1127
15.00-16.00 1512 2042 1490 1324 1926 1253 1245 1764 1140
16.00-17.00 2008 2514 1780 1651 2174 1406 1417 2011 1266
17.00-18.00 2388 2882 2065 2109 2723 1711 1693 2394 1433
18.00-19.00 2524 3055 2145 2418 2956 2138 1964 2643 1651
19.00-20.00 2476 2829 2251 2436 2803 2116 2171 2773 1818
20.00-21.00 2272 2327 2139 2266 2467 1849 2102 2362 1712
21.00-22.00 1864 1906 1707 1793 1903 1586 1694 1732 1464
22.00-23.00 1392 1523 1341 1288 1474 1219 1165 1323 1105
23.00-24.00 1026 1170 985 949 1116 879 819 992 779
Timme April Maj Juni
Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag
00.00-01.00 608 632 676 589 636 729 540 560 577
01.00-02.00 577 593 582 553 593 589 501 532 522
02.00-03.00 570 580 572 546 574 561 486 518 501
03.00-04.00 570 580 565 536 550 546 476 491 488
04.00-05.00 588 587 569 537 540 536 486 490 494
05.00-06.00 702 632 601 648 581 565 577 518 515
06.00-07.00 980 801 740 894 727 677 735 636 624
07.00-08.00 1170 1011 939 1083 963 846 885 799 795
08.00-09.00 1107 1201 1088 1055 1034 964 927 895 898
09.00-10.00 1049 1198 1264 965 1084 1008 916 915 884
10.00-11.00 1069 1250 1366 994 1069 1109 946 1018 954
11.00-12.00 1089 1280 1421 1009 1203 1122 935 1024 981
12.00-13.00 1075 1271 1168 993 1186 1098 901 992 911
13.00-14.00 1007 1364 1149 959 1252 989 872 1013 887
14.00-15.00 1060 1491 1123 1025 1328 942 914 1004 907
15.00-16.00 1217 1590 1081 1199 1357 1120 1046 1044 875
16.00-17.00 1339 1710 1225 1281 1409 1144 1230 1147 1021
17.00-18.00 1491 1960 1365 1419 1763 1275 1289 1214 1142
18.00-19.00 1645 2104 1498 1527 2139 1263 1354 1294 1219
19.00-20.00 1690 2016 1549 1582 1983 1337 1382 1260 1258
20.00-21.00 1686 1956 1485 1540 1867 1286 1382 1191 1163
21.00-22.00 1513 1528 1353 1301 1504 1199 1152 959 1026
22.00-23.00 1079 1154 1022 977 1098 953 876 850 816
23.00-24.00 755 856 704 717 891 729 675 688 656
Timme Juli Augusti September
Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag Måndag–fredag Lördag Söndag
00.00-01.00 516 537 569 545 567 577 595 649 679
01.00-02.00 474 494 499 509 524 524 555 590 590
02.00-03.00 461 472 470 496 518 510 548 574 563
03.00-04.00 452 452 461 489 504 500 551 572 550
04.00-05.00 446 444 448 495 494 497 568 572 547
05.00-06.00 494 468 472 598 508 501 720 607 587
06.00-07.00 659 603 551 773 597 561 955 740 703
07.00-08.00 827 739 697 933 790 695 1147 941 877
08.00-09.00 892 809 855 942 892 838 1076 1068 1017
09.00-10.00 866 841 858 908 896 886 994 1160 1161
10.00-11.00 920 899 948 959 1135 993 1037 1242 1230
11.00-12.00 940 949 966 982 1215 1012 1006 1397 1218
12.00-13.00 900 973 876 899 1074 903 918 1346 1189
13.00-14.00 886 988 848 868 1085 862 929 1331 1131
14.00-15.00 894 1004 859 929 1083 841 1009 1367 1093
15.00-16.00 1009 1100 775 1068 1145 905 1187 1524 1278
16.00-17.00 1097 1211 864 1332 1289 1157 1457 1753 1283
17.00-18.00 1240 1447 1130 1359 1372 1288 1648 1837 1364
18.00-19.00 1318 1339 1250 1484 1424 1584 1806 1950 1440
19.00-20.00 1348 1222 1097 1591 1485 1428 1910 1871 1565
20.00-21.00 1250 1229 1141 1551 1391 1289 1890 1990 1613
21.00-22.00 1064 1072 1021 1294 1148 1124 1581 1625 1319
22.00-23.00 828 801 818 958 940 938 1080 1114 989
23.00-24.00 655 665 650 688 722 653 745 873 692
Timme Oktober November December
Måndag–Fredag Lördag Söndag Måndag–Fredag Lördag Söndag Måndag–Fredag Lördag Söndag
00.00-01.00 615 668 722 633 699 733 761 810 788
01.00-02.00 585 623 616 603 635 617 704 715 691
02.00-03.00 578 599 594 592 606 593 688 689 661
03.00-04.00 580 595 589 593 600 574 696 681 657
04.00-05.00 594 586 586 616 599 573 721 681 657
05.00-06.00 774 641 635 776 655 609 850 751 710
06.00-07.00 1045 819 768 1132 864 730 1146 917 847
07.00-08.00 1225 1052 927 1373 1085 952 1404 1218 1054
08.00-09.00 1154 1246 1148 1320 1307 1199 1457 1444 1306
09.00-10.00 1044 1283 1222 1130 1312 1370 1369 1546 1506
10.00-11.00 1093 1308 1308 1091 1375 1396 1353 1517 1571
11.00-12.00 1007 1327 1367 1030 1330 1392 1292 1538 1563
12.00-13.00 916 1356 1233 953 1330 1332 1238 1666 1559
13.00-14.00 941 1438 1179 989 1431 1214 1277 1738 1494
14.00-15.00 1049 1652 1124 1150 1600 1177 1385 1944 1455
15.00-16.00 1278 1747 1218 1480 1864 1305 1687 2367 1580
16.00-17.00 1609 2026 1354 1899 2429 1533 2062 2820 1797
17.00-18.00 2010 2406 1702 2258 2724 1906 2342 3146 1953
18.00-19.00 2305 2710 1837 2377 2608 1893 2409 3010 2050
19.00-20.00 2184 2565 1883 2301 2241 1841 2301 2661 2002
20.00-21.00 1980 2101 1724 2090 1858 1636 2152 2369 1908
21.00-22.00 1600 1559 1370 1726 1532 1392 1825 1802 1629
22.00-23.00 1114 1198 1019 1168 1221 1066 1342 1444 1343
23.00-24.00 776 922 721 814 969 722 958 1081 902

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.