758/2021

Nådendal den 13 augusti 2021

Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

De statsunderstöd som beviljas för utvecklande av företagsverksamhet är understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön.

Denna lag tillämpas när understöd för utvecklande av företag och understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön beviljas någon annanstans i Finland än i landskapet Åland.

På understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom vad som föreskrivs i statsunderstödslagen (688/2001) och i lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet (429/2016), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) små företag sådana företag som motsvarar definitionen av små företag enligt kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag,

2) medelstora företag sådana företag som motsvarar definitionen av medelstora företag enligt den rekommendation som nämns i 1 punkten,

3) stora företag andra företag än de som avses i 1 eller 2 punkten.

3 §
Finansiering av understöd

Understöd enligt denna lag kan finansieras med nationella medel och delfinansieras med Europeiska unionens medel. När Europeiska unionens medel används för att finansiera understöd ska vid beviljandet av understöden beaktas målen för Finlands regional- och strukturpolitiska program 2021–2027 eller målen för användningen av något annat av Europeiska unionens finansieringsinstrument.

När Europeiska unionens medel används för att finansiera understöd enligt denna lag, tillämpas vad som föreskrivs i 28, 30, 37–39, 42, 46–54 och 75 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (757/2021).

4 §
Myndigheter

Ärenden som gäller understöd enligt denna lag behandlas av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Bestämmelser om behöriga närings-, trafik- och miljöcentraler finns i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) och i den statsrådsförordning som har utfärdats med stöd av den.

2 kap.

Understöd för utvecklande av företag

5 §
Beviljande av understöd för utvecklande av företag

Understöd för utvecklande av företag är ett understöd enligt prövning som kan beviljas för innovativa utvecklingsåtgärder som gäller tillväxt eller internationalisering samt för materiella och immateriella investeringar.

Närmare bestämmelser om beviljande av understöd och om understödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Mottagare av understöd för utvecklande av företag

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag. Understöd kan även beviljas stora företag för investeringar som genomförs inom stödområde I eller II enligt lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021).

Understöd beviljas inte för bedrivande av primärproduktion inom fiske, jordbruk eller skogsbruk. Understöd beviljas inte heller för förädling eller saluföring av jordbruksprodukter. Vid beviljande av understöd ska också Europeiska unionens sektorsvisa begränsningar beaktas.

Närmare bestämmelser om understödstagare får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Förutsättningar för beviljande av understöd för utvecklande av företag och tillämpliga regler för statligt stöd

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas om

1) den som ansöker om understöd bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam verksamhet,

2) understödet bedöms ha en avsevärd inverkan på genomförandet av projektet, och

3) projektet bedöms vara betydande med tanke på utvecklandet av understödssökandens verksamhet.

Understöd för utvecklande av företag beviljas dock inte om

1) den som ansöker om understöd väsentligen har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller har väsentliga betalningsstörningar, om inte beviljandet av understöd av särskilda skäl anses ändamålsenligt,

2) understöd beviljas som stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan gruppundantagsförordningen, och den som ansöker om understöd är ett i artikel 2.18 i gruppundantagsförordningen avsett företag i svårigheter, eller

3) den som ansöker om understöd är föremål för ett i artikel 1.4 a i gruppundantagsförordningen avsett betalningskrav på grundval av ett tidigare beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

När understöd för utvecklande beviljas ska miljöaspekter beaktas.

Understöd beviljas som stöd enligt gruppundantagsförordningen eller som stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Understöd kan också beviljas i enlighet med andra regler för statligt stöd som Europeiska kommissionen godkänt.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av understöd och om de tillämpliga reglerna för statligt stöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Godtagbara kostnader, kostnadsmodeller och understödets belopp i fråga om understöd för utvecklande av företag

Som grund för understöd godtas endast sådana projektkostnader som har orsakats under den genomförandetid som anges i beslutet om projektet.

Understöd för utvecklande av företag beviljas som en procentandel av de godtagbara, faktiska, behövliga och till beloppet skäliga kostnaderna för projektet eller enligt någon annan kostnadsmodell.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader, kostnadsmodeller och understödets belopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

9 §
Beviljande av understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön är ett understöd enligt prövning som kan beviljas icke-vinstsyftande offentliga och privata sammanslutningar samt stiftelser för

1) utredningar som behövs för företagsverksamhet,

2) utvecklande av service som företag behöver,

3) främjande av samarbete mellan företag, mellan företag och högskolor samt mellan företag och forskningsinstitut samt främjande av nätverksbaserad forskning om näringslivet, och

4) andra projekt som förbättrar företags verksamhetsmiljö och utvecklingsmöjligheter än de som anges i 1–3 punkten.

Dessutom kan understöd beviljas av nationella medel för kapitalplaceringsverksamhet.

Närmare bestämmelser om understödstagare, beviljande av understöd och understödets användningsändamål får utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Förutsättningar för beviljande av understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

För beviljande av understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön krävs det att

1) projektet bedöms väsentligen främja startande av, tillväxt i eller utvecklande av små och medelstora företag i regionen, eller bildande av nätverk mellan företag eller mellan företag och högskolor samt mellan företag och forskningsinstitut,

2) understödet bedöms ha en avsevärd inverkan på genomförandet av projektet, och

3) den som ansöker om understöd bedöms ha tillräckliga ekonomiska och andra förutsättningar att genomföra projektet samt att svara för verksamhetens kontinuitet också efter det att projektet har genomförts, när projektets art förutsätter det.

Understöd beviljas dock inte, om den som ansöker om understöd väsentligen har försummat sin skyldighet att betala skatter eller lagstadgade avgifter eller har väsentliga betalningsstörningar, om inte beviljandet av understöd av särskilda skäl anses ändamålsenligt.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för beviljande av understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §
Godtagbara kostnader, kostnadsmodeller och understödets belopp i fråga om understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön

Som grund för understöd godtas endast sådana projektkostnader som har orsakats under den genomförandetid som anges i beslutet om projektet.

Understöd för utvecklande av verksamhetsmiljön beviljas som en procentandel av de godtagbara, faktiska, behövliga och till beloppet skäliga kostnaderna för projektet, eller enligt någon annan kostnadsmodell.

Närmare bestämmelser om godtagbara kostnader, kostnadsmodeller och understödets belopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Ansökan om samt beviljande och utbetalning av understöd

12 §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd görs elektroniskt via den för ändamålet avsedda nättjänsten.

Ansökan om understöd ska göras innan projektet inleds. Som inledande av ett projekt betraktas

1) ingående av ett avtal eller placering av en beställning som gäller projektet,

2) påbörjande av byggarbeten inom projektet,

3) leverans av en anskaffning,

4) betalning av en anskaffning,

5) en annan förbindelse som medför att genomförandet av projektet är definitivt än en sådan som anges i 1–4 punkten.

Som inledande av ett projekt betraktas inte åtgärder som hänför sig till förberedelser inför projektet.

Närmare bestämmelser om ansökan om understöd får utfärdas genom förordning av statsrådet.

13 §
Beslut om understöd

I beslutet om understöd kan det för det projekt som understöds ställas också andra än i lag och med stöd av lag föreskrivna villkor och begränsningar som understödstagaren ska iaktta.

Om det sker sådana väsentliga förändringar i genomförandet av projektet efter det att understödet har beviljats som leder till att projektet inte kan genomföras i enlighet med beslutet om understöd, ska understödstagaren ansöka om ändring av beslutet om understöd (ändringsansökan). Närings-, trafik- och miljöcentralen kan på ansökan av understödstagaren ändra beslutet om understöd (ändringsbeslut). Kostnader som härrör från det ändrade projektet kan godkännas tidigast från det att ändringsansökan har blivit anhängig.

Närmare bestämmelser om beslutet om understöd och dess innehåll samt om ändringsansökan och ändringsbeslut får utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Utbetalning av understöd

Ansökan om utbetalning av understöd görs elektroniskt via den för ändamålet avsedda nättjänsten. Understöd betalas ut på basis av ett beslut om utbetalning av understöd.

Understöd betalas ut på basis av de kostnader som avses i 8 och 11 §, de närmare villkor som anges i beslutet om beviljande och den godtagbara utredning som ges i ansökan om utbetalning. Understöd kan också betalas ut enligt en kostnadsmodell som har fastställts genom förordning av statsrådet och särskilt bestämts i beslutet.

På understöd kan det betalas förskott, om det är motiverat med tanke på användningen av understödet och ändamålsenligt med tanke på tillsynen över användningen. Förskott kan betalas på basis av ett beslut om understöd. Förskott kan betalas till offentliga samfund endast om det finns särskilda skäl för det.

Närmare bestämmelser om utbetalning av understöd och om förfarandet vid förskott får utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Avbrytande av utbetalning

Bestämmelser om avbrytande av utbetalning av understöd finns i 19 § i statsunderstödslagen och bestämmelser om tiden för fattande av beslut om avbrytande finns i 28 § i den lagen.

5 kap.

Användning av och tillsyn över understöd

16 §
Användning av understöd

Understödet får användas endast för de ändamål som anges i beslutet om understöd.

Den egendom som är föremål för understöd som beviljats för investeringar ska användas av små och medelstora företag i tre år och av övriga understödstagare i fem år från utbetalningen av den sista posten av understödet. Av särskilda skäl kan en användningstid på högst tio år bestämmas i beslutet om understöd.

17 §
Tillsyn

Närings-, trafik- och miljöcentralerna som beviljare och utbetalare av understöd övervakas av arbets- och näringsministeriet. Användningen av understöden övervakas av arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralerna. Arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen kan anlita en annan myndighet eller en utomstående revisor för att utföra de granskningar som ingår i tillsynen.

Den utomstående revisorn ska vara en revisor enligt revisionslagen (1141/2015). En revisionssammanslutning ska med tanke på granskningen utse en huvudansvarig revisor för granskningen.

På revisorn tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon utför revisionsuppdrag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

18 §
Granskningsrätt

Arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen samt en revisor som anlitas av dem har rätt att granska understödssökandens och understödstagarens affärsverksamhet i den omfattning som beviljandet och användningen av understöd kräver. För utförande av granskningen är understödssökanden och understödstagaren skyldiga att, utan ogrundat dröjsmål och utan ersättning, för den som utför granskningen lägga fram alla behövliga handlingar och övrigt material som har samband med användningen av understödet och även i övrigt bistå vid granskningen. Den som utför granskningen har rätt att i detta syfte få tillträde till de lokaler och områden som den som är föremål för granskning besitter eller använder. Granskning får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. Vid granskningen ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas.

Den som utför granskningen har rätt att omhänderta handlingarna och det övriga material som avses i 1 mom., om detta krävs för att syftet med granskningen ska uppnås. Handlingarna och annat överlåtet material ska utan dröjsmål returneras när de inte längre behövs för utförandet av granskningen. På begäran av den som utför granskningen ska den som är föremål för granskning även lämna de upplysningar som behövs för att granskningen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Polis-, tull-, utsöknings- och skattemyndigheterna ska ge den handräckning som behövs för att granskningen ska kunna utföras.

19 §
Rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har arbets- och näringsministeriet rätt att av närings-, trafik- och miljöcentralerna utan ersättning få för förvaltningen av understöden nödvändiga uppgifter och utredningar om ansökan om och beviljande och utbetalning av understöd samt om tillsynen över och granskningen av understöd. Arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen har motsvarande rätt att av understödstagarna få dessa uppgifter och utredningar om användningen av understöden.

Arbets- och näringsministeriet samt närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att utan ersättning av en annan myndighet och av en sammanslutning eller person som tillsatts för att utföra ett offentligt uppdrag få sådana för skötseln av övervakningsskyldigheten eller behandlingen av understödsansökningarna nödvändiga uppgifter om fysiska eller juridiska personer som annars ska hemlighållas. Bestämmelser om erhållande av uppgifter finns dessutom i 31 § i statsunderstödslagen.

20 §
Utlämnande av uppgifter

Trots den tystnadsplikt som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får arbets- och näringsministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen lämna ut sådana uppgifter om en fysisk eller juridisk persons ekonomiska ställning och företagshemligheter som erhållits vid skötseln av uppgifter enligt denna lag till arbets- och näringsministeriet, utrikesministeriet, beskickningar som hör till Finlands utrikesrepresentation, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Innovationsfinansieringsverket Business Finland, Business Finland Ab, statens specialfinansieringsbolag, jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, landskapsförbunden, arbets- och näringsbyråerna, skattemyndigheten samt till en i 17 § avsedd annan myndighet eller utomstående revisor som utövar tillsyn, om det är nödvändigt för skötseln av sådana lagstadgade uppgifter som ankommer på aktören i fråga. Bestämmelser om utlämnande av uppgifter finns dessutom i 32 § i statsunderstödslagen.

21 §
Förvaring av handlingar

Understödstagaren är skyldig att förvara allt bokföringsmaterial och övrigt material som anknyter till ett projekt på ett sådant sätt att det är möjligt att övervaka användningen av understödet. Bestämmelser om förvaring av bokföringsmaterial finns i 2 kap. 9 och 10 § i bokföringslagen (1336/1997). Övrigt material som anknyter till projektet ska bevaras i minst fem år. När det gäller projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder finns det dessutom bestämmelser om förvaring av handlingar i 46 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

6 kap.

Återbetalning och återkrav av understöd

22 §
Återbetalning av understöd

Bestämmelser om återbetalning av understöd finns i 20 § i statsunderstödslagen. Med avvikelse från vad som föreskrivs i den paragrafen behöver understödet eller en del av det dock inte betalas tillbaka, om det belopp som ska betalas tillbaka är högst 250 euro.

23 §
Skyldighet att återkräva understöd riktat till investeringar på grund av att verksamheten upphört

Det ska bestämmas att utbetalningen av understöd riktat till investeringar ska upphöra samt att understöd som redan har betalats ut eller en del av det ska återkrävas, om understödstagaren under den användningstid som avses i 16 § 2 mom.

1) har upphört med sin verksamhet eller väsentligen har inskränkt den verksamhet som är föremål för understöd,

2) har flyttat sin verksamhet utanför det storområde där projektet har fått understöd eller har flyttat sin verksamhet inom storområdet till ett område som hör till en lägre stödnivå,

3) har överlåtit den verksamhet eller egendom som varit föremål för understöd eller en del av den till någon annan och ny motsvarande egendom inte har skaffats i stället för den överlåtna, eller

4) har försatts i konkurs och det i understödstagarens verksamhet har begåtts ett sådant gäldenärsbrott som avses i 39 kap. i strafflagen (39/1889).

Återkravet ska gälla den andel av beloppet av det utbetalda understödet som fås genom att den andel som motsvarar egendomens användningstid dras av från användningstiden enligt 16 § 2 mom. Om understöd återkrävs med stöd av 1 mom. 4 punkten dras egendomens användningstid dock inte av.

Om det belopp som ska återkrävas är högst 250 euro, behöver det inte återkrävas.

24 §
Skyldighet att återkräva understöd på andra grunder

Det ska bestämmas att utbetalningen av understöd ska upphöra samt att understöd som redan har betalats ut eller en del av det ska återkrävas, om understödstagaren

1) har underlåtit att betala tillbaka ett sådant understöd eller en del av det som enligt 22 § ska betalas tillbaka,

2) har använt understödet för ett väsentligen annat ändamål än vad det har beviljats för,

3) har lämnat myndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om någon omständighet som har varit ägnad att väsentligt inverka på erhållandet av understödet eller på dess belopp eller villkor, eller har hemlighållit en sådan omständighet,

4) har underlåtit att lämna riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalning av understödet,

5) har vägrat att lägga fram material som behövs i samband med utbetalningen, tillsynen eller granskningen eller att i övrigt bistå vid dem, eller

6) i övrigt väsentligen har brutit mot bestämmelserna om användning av understöd eller villkoren i beslutet om understöd.

Bestämmelser om försummelse av den informationsskyldighet som gäller projekt som finansieras med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder som grund för upphörande med utbetalning och återkrav finns i 42 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

Det ska också bestämmas att utbetalningen av understöd ska upphöra samt att understöd som redan har betalats ut eller en del av det ska återkrävas, när detta förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

Om det belopp som ska återkrävas är högst 250 euro, behöver det inte återkrävas.

25 §
Återkrav av understöd enligt prövning

Det kan bestämmas att utbetalningen av understöd ska upphöra samt att understöd som redan har betalats ut eller en del av det ska återkrävas, om understödstagaren

1) har underlåtit att meddela att verksamheten har upphört eller inte har lämnat upplysningar om andra omständigheter som behövs för tillsynen över att villkoren i beslutet om understöd iakttas,

2) har underlåtit att meddela om en ändring av understödets användningsändamål eller någon annan ändring som påverkar användningen av understödet, eller

3) har förfarit på ett sätt som i praktiken kan jämställas med vad som föreskrivs i 23 eller 24 § eller i 1 eller 2 punkten i detta moment genom att ge en omständighet som ansluter sig till beviljandet, utbetalningen eller användningen av understödet en annan juridisk form än vad som motsvarar sakens faktiska natur eller syfte.

Om det belopp som ska återkrävas är högst 250 euro, behöver det inte återkrävas.

26 §
Jämkning

När ett beslut som avses i 22–25 § fattas får man helt eller delvis avstå från att återkräva räntan på ett understöd, om återkrav är oskäligt med hänsyn till understödstagarens förändrade omständigheter eller det förfarande som ligger till grund för återkravet.

27 §
Tidsfristen för återkrav

Ett beslut som avses i 22–25 § ska fattas utan dröjsmål efter det att den myndighet som ansvarar för återkravet har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av understödet kan upphöra eller understödet kan återkrävas.

Åtgärder för återkrav av understöd eller av ränta eller dröjsmålsränta på understödet får inte längre vidtas efter att det har gått tio år från det att den sista posten av understödet betalades ut. Om den användningstid som avses i 16 § 2 mom. gäller för ett understöd som ska återkrävas, räknas tidsfristen på tio år från utgången av denna tid.

Ett beslut kan fattas även efter den tidsfrist som föreskrivs i 2 mom., om det förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

28 §
Informationssystem

Ärenden som gäller understöd enligt denna lag administreras i ett elektroniskt informationssystem. Arbets- och näringsministeriet är den i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) avsedda informationshanteringsenheten för informationssystemet. I informationssystemet lagras den information som behövs för att sköta de uppgifter enligt denna lag som gäller ansökan om, beviljande, utbetalning och uppföljning av understöd samt fortsatta åtgärder, tillsyn och granskning.

Bestämmelser om informationssystemet för Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska program finns i 50 § i lagen om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik.

29 §
Beviljande av understöd för utvecklande av företag under exceptionella förhållanden

Under undantagsförhållanden enligt beredskapslagen (1552/2011) samt under normala förhållanden i samband med sådana mycket exceptionella omständigheter som på ett märkbart sätt plötsligt och oförutsebart orsakar betydande förändringar i företags verksamhetsmiljö och verksamhetsförutsättningar kan företag, utöver vad som föreskrivs i 5 §, beviljas understöd för utvecklande för att stödja och anpassa verksamheten samt för att trygga likviditeten.

Med avvikelse från vad som i 7 § föreskrivs om förutsättningarna för beviljande av understöd ska endast de förutsättningar för beviljande av understöd som anges i 7 § 1 mom. 1 punkten och 7 § 2 mom. 1 och 2 punkten tillämpas, när understöd för utvecklande beviljas i samband med sådana omständigheter som anges i 1 mom.

Närmare bestämmelser om beviljande av understöd och understödets användningsändamål i samband med sådana omständigheter som anges i 1 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

30 §
Ändringssökande

I beslut som avses i denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

31 §
Verkställighet

Ett beslut får verkställas trots att ändring har sökts, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat. En fordran som grundar sig på ett lagakraftvunnet beslut som har fattats med stöd av 23–25 § är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av fordringar finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

8 kap.

Ikraftträdande

32 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet och gäller till och med den 31 december 2028.

Genom denna lag upphävs lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014), nedan den upphävda lagen.

33 §
Övergångsbestämmelser

På ansökningar som kommit in före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 33 § 2 mom. i den upphävda lagen tillämpas 17 § i den upphävda lagen också från den 1 januari 2023 till den 30 juni 2024, om inte understödet finansieras enbart med nationella medel.

Den upphävda lagen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på understöd som har beviljats med stöd av dem. På avbrytande av utbetalning, tillsyn, granskning, rätt att få uppgifter och utlämnande av uppgifter tillämpas dock vad som föreskrivs om dem i 15 och 17–20 § i denna lag.

RP 46/2021
EkUB 16/2021
RSv 76/2021

Nådendal den 13 augusti 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.