744/2021

Helsingfors den 29 juli 2021

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (608/2021) 4 § sådant det lyder i förordning 741/2021, som följer:

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i landskapet Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland, Päijänne-Tavastland eller Satakunta, vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021), får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av andra än ovan avsedda förplägnadsrörelser belägna i landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland, Päijänne-Tavastland eller Satakunta får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Birkaland, Egentliga Finland, Egentliga Tavastland, Kajanaland, Kymmenedalen, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland, Päijänne-Tavastland eller Satakunta ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 24 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.


Denna förordning träder i kraft den 31 juli 2021.

Helsingfors den 29 juli 2021

Utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville Skinnari

Direktör
Tuula Helander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.