743/2021

Helsingfors den 26 juli 2021

Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av förekomsten av varroakvalster hos bin

ÄRENDETS BAKGRUND

Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar 13.7.2021 har varroakvalster (Varroa destructor) konstaterats hos bin på en biodling i Brändö kommun i landskapet Åland. Vid Livsmedelsverkets laboratorieundersökningar 23.7.2021 har varroakvalster konstaterats hos bin på en annan biodlings i Brändö kommun.

Utifrån den konstaterade djursjukdomen har Ålands landskapsregering 16.7.2021 meddelat ett beslut om åtgärder för att förhindra spridning av varroakvalster i enlighet med 25 § i lagen om djursjukdomar (76/2021).

HÖRANDE

Detta beslut fattades enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 4 punkten utan hörande av parter, eftersom hörandet kunde äventyra syftet med beslutet och det dröjsmål som hörandet medför i behandlingen av ärendet kunde orsaka en betydande risk för spridning av djursjukdomen ifråga.

BESLUT OCH MOTIVERINGAR
Beslut

Livsmedelsverket inrättar en i lagen om djursjukdomar (76/2021) 27 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar de platser där sjukdomen förekommer.

Restriktionszonen omfattar Brändö kommuns område.

Restriktionszonens läge framgår av den karta som bifogas detta beslut (Bilaga 1).

För att förhindra spridning av djursjukdomar beslutar Livsmedelsverket om följande åtgärder:

ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RESTRIKTIONSZONEN
Förbud mot förflyttningar som ska iakttas inom restriktionszonen

Från djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen är det förbjudet att flytta vuxna bin, bilarver, bikupor, fosterkakor eller ämnen eller föremål som varit i kontakt med bin.

Till djurhållningsplatser för bin är det förbjudet att inom restriktionszonen flytta vuxna bin, bilarver eller fosterkakor.

Avvikelse från de förbud som ska iakttas inom restriktionszonen

Ålands landskapsregering kan i enskilda fall bevilja undantag från förbud och åtgärder

som ska iakttas inom zonen i enlighet med 29 § i lagen om djursjukdomar.

Motiveringar

Förekomsten av kvaltret Varroa spp. har antecknats i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629. Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 hör sjukdomen till kategori c.

Landskapet Åland har enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/620 och 4 § 2 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategori b och c (327/2021) varit fritt från kvalstret Varroa spp.

Enligt 27 § i lagen om djursjukdomar får Livsmedelsverket genom sitt beslut inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en sjukdom i kategori b eller c förekommer samt bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder enligt artikel 65 eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomen ska iakttas i zonen. När restriktionszonen inrättas samt gränserna för zonen bestäms ska de omständigheter som anges i artikel 64 eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning beaktas.

Enligt artikel 80 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (”djurhälsolag”) ska den behöriga myndigheten, om ett sjukdomsfall bekräftats i ett område som har beviljats sjukdomsfri status, vidta en eller flera av de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 53–69 för att bibehålla denna status. I artikel 64 i förordningen föreskrivs om kraven på den restriktionszon som inrättats av den behöriga myndigheten och i artikel 65 om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas inom restriktionszonen. Varken Europeiska unionens eller den nationella lagstiftningen innehåller några särskilda eller detaljerade krav för åtgärder vid konstaterande av förekomst av varroakvalster. Bestämmelserna i artiklarna 64 och 65 i förordning (EU) 2016/429 (”djurhälsolag”) ska därför i tillämpliga delar iakttas direkt.

Ovan nämnda artiklar möjliggör inrättande av en restriktionszon och förbud mot förflyttningar inom zonen. Livsmedelsverket anser att lindrigare åtgärder inte är tillräckliga, utan de åtgärder som anges i detta beslut är nödvändiga för att bekämpa konstaterade varroakvalster och förhindra att de sprids samt för att bevara landskapet Ålands ställning som fritt från varroakvalster.

När gränserna för restriktionszonen fastställdes har Livsmedelsverket beaktat geografiska, administrativa, ekologiska och epidemiologiska faktorer samt tillsynsmöjligheterna.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE BESTÄMMELSER

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1, 3, 9, 27–29 och 100 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c (327/2021) 1, 4 och 44 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) artikel 32, 64–65, 68, 80

Komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629

Komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/620

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 26 juli 2021

Som ställföreträdare för generaldirektören, förvaltningsdirektör
Maria Teirikko

Avdelningschef
 Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Lounela tfn 0295 204 645, e-post hanna.lounela@livsmedelsverket.fi

BILAGOR

1) Karta över restriktionszonen

2) Besvärsanvisning

SÄNDLISTA

Jord- och skogsbruksministeriet

Ålands landskapsregering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Regionalförvaltningsverken

Brändö kommun

Djurhållningsplatser för bin inom restriktionszonen

Bilaga 1: Karta över restritionszonen

Bilaga 2

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Ålands förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter

Ålands förvaltningsdomstol

Postadress: PB 31, 22101 Mariehamn
Besöksadress: Torggatan 16 A
Telefonväxel: 029 56 50250
Telefax: 029 56 50252
E-post: aland.fd@om.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.