735/2021

Helsingfors den 13 juli 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021 (1117/2020) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2021.

Helsingfors den 13 juli 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Konsultativ tjänsteman
Heidi Kankainen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhetstillstånd
Vapentillstånd 90 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 42 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 35 €
Parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd, vapentillstånd för gasvapen 35 €
Vapenhanteringstillstånd 37 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 28 €
Överföring av innehavstillstånd som beviljats före den 1 mars 2002 på en sammanslutning eller stiftelse 55 €/1–10 vapen
Godkännande som skytteinstruktör 63 €
Utbildning för skytteinstruktörer 31 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller tilläggskort till samma typ av tillstånd som söks samtidigt, förnyande av innehavstillstånd eller vapentillståndeller ändring av godkännande som skytteinstruktör 30 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 63 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 30 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 50 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen (1/1998)) 92 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 92 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller samtycke 31 €
Europeiskt skjutvapenpass 67 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 30 €
Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 30 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
(56 § i lotterilagen) 31 €
Penninginsamling
Ändring av tillstånd till penninginsamling 26 €
Anmälan om småskalig insamling 55 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 69 €
Ändring av varulotteritillstånd 34 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 36 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 38 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 23 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 60 €
Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 54 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 52 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 46 €
Identitetskort för utlänningar (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 60 €
Identitetskort för utlänningar, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 54 €
Identitetskort för minderårig 40 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 34 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 32 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan 26 €
Temporärt identitetskort 36 €
Begäran om upplåsning av kort (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om ett brev som innehåller aktiveringskoden eller PUK-koden beställs) 23 €
Identifiering av en person
(66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet ochBefolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)),17 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer 617/2009) 47 €
Pass
Pass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 58 €
Pass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 52 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 25 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering ochbefolkningsdata) 22 €
Snabbpass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 77 €
Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 71 €
Expresspass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 97 €
Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 91 €
Tillfälligt pass 93 €
Sjömanspass 73 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 67 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 140 €
Godkännande som ordningsvakt 48 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 38 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 38 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 28 €
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet 195 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter 155 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 48 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 38 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 38 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 67 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 54 €
Väktare
Godkännande som väktare 48 €
Ändring av godkännande som väktare 38 €
Dubblettexemplar av väktarkort 38 €
Godkännande som tillfällig väktare 45 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 35 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 35 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av en anmälan om offentlig tillställning 30 €
Behandling av en anmälan om anordnande av fyrverkeri 30 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan om utförande av sprängningsarbete 30 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen
i Polisstyrelsens lokaler 19 €/vapen
Besiktning av skjutvapen (besiktningarna utförs i kundens lokaler ochmed hjälp av kundens utrustning, kunden ställer behövlig biträdande personal till besiktningsförrättarens förfogande och kunden har ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Märkning av skjutvapen eller del av skjutvapen 11 €/vapeneller vapendel
Besiktning av deaktiverat vapen (i Polisstyrelsens lokaler) 50 €/vapen
Besiktning av deaktiverat vapen (besiktningarna utförs någon annanstans än i Polisstyrelsens lokaler) 400 €/besiktning
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 35 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 30 €
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen 63 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 135 €
Kommersiellt förhandssamtycke 40 €
Kommersiellt införseltillstånd 63 €
Kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 40 €
Meddelande om en överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 32 €
Kommersiellt utförseltillstånd 135 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 135 €
Privat utförseltillstånd 105 €
Besiktning av signalanordning 50 € vapen/föremål
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 188 €
Handläggningsavgift för näringsidkarens ändringsanmälan 70 €
Beslut som fattas på grund av näringsidkarens ändringsanmälan 105 €
Prov för ansvarig person 150 €
Godkännande som ansvarig person eller ställföreträdare för en ansvarig person 150 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos innehavare av näringstillstånd ivapenbranschen:
Handel, förvaring och förmedling 170 €
Handel (endast handel med patroner eller gassprayer) 85 €
Tillverkning 170 €
Reparation och modifiering(tas inte ut om det även finns tillstånd för tillverkning för samma verksamhetsställe) 85 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 240 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 125 €
Särskilt farliga skjutvapen
Vapentillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 140 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 75 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 60 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 30 €
Skjutbana
Skjutbanetillstånd 400 €
Anmälan om småskalig skjutbana 170 €
Ändring av eller anmälan om banansvarig 40 €
Ändring av ordningsstadga 40 €
Annan ändring av skjutbanetillstånd 100 €
Annan ändring av anmälan om småskalig skjutbana 70 €
Kontroll av sportskyttecentrum 185 €
Sprängämnesprekursorer
Tillstånd för sprängämnesprekursorer 30 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 31 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 29 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 29 €
Bingo
Bingotillstånd 160 €
Ändring av bingotillstånd 43 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 43 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 300 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 100 €
Årsanmälan 100 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 300 €
Ändring av varulotteritillstånd 100 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 40 €
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 375 €
Ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 188 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 70 €
Beslut som fattas på grundval av ändringsanmälan 105 €
Tillsynsavgift som tas ut hos innehavare av näringstillstånd för säkerhetsbranschen: 155 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april, om den inte har betalats genom den elektroniska tjänsten i samband med årsanmälan.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i säkerhetsbranschen.
Godkännande som ansvarig föreståndare hos en innehavare avnäringstillstånd för säkerhetsbranschen
Godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare 160 €
Ändring av godkännande 160 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Utbildare i användning av maktmedel
Godkännande som utbildare i användning av maktmedel eller skytteinstruktör 160 €
Ändring av godkännande 130 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 90 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Lydnadskontroll för hund
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 150 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 120 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 50 €
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel 1 255 €
Skytteinstruktörsutbildning 2 555 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användning av maktmedel 550 €
Repetitionsutbildning för skytteinstruktörer 800 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 855 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Specialutbildning för förvaringslokaler 1 150 €
4. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som meddelas på ansökan 33 €
Intyg som utfärdas på begäran 26 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 47 €
Kontrollpass 22 €
Förlängning av visum 30 €
Utlåtande om sökandens lämplighet enligt 91 a § i körkortslagen (386/2011) 27 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.