734/2021

Helsingfors den 8 juli 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna (1373/2018) en ny 16 a § som följer:

16 a §
Verksamhetsområdet för Nylands arbets- och näringsbyrå i vissa uppgifter

Nylands arbets- och näringsbyrå ger inom verksamhetsområdena för samtliga arbets- och näringsbyråer arbetskraftspolitiska utlåtanden enligt 1 kap. 4 § 3 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa om de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmåner som avses i följande bestämmelser i lagen om utkomstskydd för arbetslösa:

1) 2 kap. 4 § 2 mom. (arbete som inte utförs i anställningsförhållande),

2) 2 kap. 5 § (sysselsättning som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott),

3) 2 kap. 6 § (upphörande med arbete i företag),

4) 2 kap. 7 § (företagares familjemedlemmars upphörande med arbete),

5) 2 kap. 8 § (upphörande med företagsverksamhet),

6) 2 kap. 9 § (upphörande med eget arbete),

7) 2 kap. 10 och 11 § (studier och upphörande med heltidsstudier),

8) 2 kap 13 § 1–3 mom. samt 14 och 15 § (förutsättningar som gäller unga personer som saknar utbildning),

9) 2 a kap. (förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda).

Vid skötseln av uppgifter enligt denna paragraf kan Nylands arbets- och näringsbyrå dessutom inom verksamhetsområdena för samtliga arbets- och näringsbyråer ge arbetskraftspolitiska utlåtanden också om andra än i 1 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 2 och 7 punkten ger varje arbets- och näringsbyrå inom sitt eget verksamhetsområde ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om tillämpningen av 2 kap. 5 a och 10 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och om de förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmåner som avses i de paragraferna.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Nylands arbets- och näringsbyrå sköter de ärenden som gäller i 16 a § 1 mom. avsedda arbetskraftspolitiska utlåtanden och som är anhängiga vid arbets- och näringsbyråerna när denna förordning träder i kraft samt de åtgärder som följer av ändringssökande.

Helsingfors den 8 juli 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Eeva Vartio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.