729/2021

Helsingfors den 15 juli 2021

Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 116 § 2 mom. i lagen om välfärds-områden (611/2021):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på upprättande av välfärdsområdets bokslut, välfärdsområdets affärsverks bokslut och koncernbokslut samt på rapportering av ekonomiska uppgifter under räkenskapsperioden. Resultaträkningen, finansieringsanalysen och balansräkningen för balansenheter och resultaträkningen för ekonomisk verksamhet ska upprättas i enlighet med de scheman som anges i denna förordning.

2 §
Resultaträkning

Resultaträkningen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetsintäkter

Försäljningsintäkter

Avgiftsintäkter

Understöd och bidrag

Övriga verksamhetsintäkter

Tillverkning för eget bruk

Verksamhetskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Köp av tjänster

Material, förnödenheter och varor

Understöd

Övriga verksamhetskostnader

Verksamhetsbidrag

Statlig finansiering

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Övriga finansiella intäkter

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Årsbidrag

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Nedskrivningar

Extraordinära poster

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Räkenskapsperiodens resultat

Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens

Ökning (-) eller minskning (+) av reserver

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

3 §
Finansieringsanalys

Finansieringsanalysen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetens kassaflöde

Årsbidrag

Extraordinära poster

Rättelseposter till internt tillförda medel

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Förändring av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar

Förändring av räntefria skulder

Finansieringens kassaflöde

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

Likvida medel 1.1.

4 §
Balansräkning

Balansräkningen ska upprättas enligt följande schema:

AKTIVA

A BESTÅENDE AKTIVA

I Immateriella tillgångar

1. Immateriella rättigheter

2. Övriga utgifter med lång verkningstid

3. Förskottsbetalningar

II Materiella tillgångar

1. Mark- och vattenområden

2. Byggnader

3. Fasta konstruktioner och anordningar

4. Maskiner och inventarier

5. Övriga materiella tillgångar

6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

III Placeringar

1. Aktier och andelar

2. Masskuldebrevsfordringar

3. Övriga lånefordringar

4. Övriga fordringar

B FÖRVALTADE MEDEL

1. Statliga uppdrag

2. Donationsfondernas medel

3. Övriga förvaltade medel

C RÖRLIGA AKTIVA

I Omsättningstillgångar

1. Material och förnödenheter

2. Varor under tillverkning

3. Färdiga produkter

4. Övriga omsättningstillgångar

5. Förskottsbetalningar

II Fordringar

Långfristiga fordringar

1. Kundfordringar

2. Lånefordringar

3. Övriga fordringar

4. Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar

1. Kundfordringar

2. Lånefordringar

3. Övriga fordringar

4. Resultatregleringar

III Finansiella värdepapper

1. Aktier och andelar

2. Placeringar i penningmarknadsinstrument

3. Masskuldebrevsfordringar

4. Övriga värdepapper

IV Kassa och bank

PASSIVA

A EGET KAPITAL

I Grundkapital

II Egna fonder

III Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

IV Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER

1. Avskrivningsdifferens

2. Reserver

C AVSÄTTNINGAR

1. Avsättningar för pensioner

2. Övriga avsättningar

D FÖRVALTAT KAPITAL

1. Statliga uppdrag

2. Donationsfondernas kapital

3. Övrigt förvaltat kapital

E FRÄMMANDE KAPITAL

I Långfristigt

1. Masskuldebrevslån

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

3. Lån från offentliga samfund

4. Lån från övriga kreditgivare

5. Erhållna förskott

6. Leverantörsskulder

7. Övriga skulder

8. Resultatregleringar

II Kortfristigt

1. Masskuldebrevslån

2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

3 . Lån från offentliga samfund

4. Lån från övriga kreditgivare

5. Erhållna förskott

6. Leverantörsskulder

7. Övriga skulder

8. Resultatregleringar

5 §
Noter om upprättande av bokslut

Noterna om upprättande av bokslut ska innehålla uppgifter om de värderingsprinciper och värderingsmetoder samt de periodiseringsprinciper och periodiseringsmetoder som har följts vid upprättandet av bokslutet.

6 §
Noter om presentation av bokslutet

Noterna om presentation av bokslutet ska innehålla

1) en motivering, om sättet att ställa upp resultaträkningen eller balansräkningen har ändrats, samt effekterna av ändringen,

2) uppgift om rättelser som har gjorts i de uppgifter som ges om den föregående räkenskapsperioden,

3) redogörelse, om uppgifterna för den föregående räkenskapsperioden inte är jämförbara med uppgifterna för den räkenskapsperiod som gått ut,

4) uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder samt rättelser av fel, om dessa inte är av ringa betydelse.

7 §
Noter till resultaträkningen

Noterna till resultaträkningen ska innehålla

1) verksamhetsintäkter indelade på av välfärdsområdet fastställda uppgiftshelheter,

2) den statliga finansieringen specificerad,

3) köp av tjänster specificerade på köp av kundtjänster och köp av andra tjänster,

4) stöd för att främja fullmäktigegruppernas verksamhetsbetingelser, specificerade per fullmäktigegrupp,

5) en redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem,

6) en redogörelse för väsentliga ändringar i avsättningar som bokförts som kostnader;

7) en redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader samt en redogörelse för väsentliga vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetsintäkter och väsentliga förluster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetskostnader,

8) de sammanlagda beloppen av väsentliga intäkter som ingår i övriga finansiella intäkter och som har erhållits av andelar i andra sammanslutningar,

9) specifikation av ändringar i avskrivningsdifferensen.

8 §
Noter till balansräkningens aktiva

Noterna till balansräkningens aktiva ska innehålla

1) kapitalrabatter och icke kostnadsförda utgifter vid emission av lån, om sådana utgifter har aktiverats,

2) uppgifter om bestående aktiva per balansräkningspost,

3) följande noter om innehav i andra sammanslutningar:

a) i fråga om dottersammanslutningar, namn, företags- och organisationsnummer, välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens ägarandel i dottersammanslutningen och välfärdsområdeskoncernens andel av dottersammanslutningens egna och främmande kapital samt av vinsten eller förlusten enligt det senast upprättade bokslutet,

b) i fråga om välfärdssammanslutningar där välfärdsområdet är medlem, välfärdssammanslutningens namn, företags- och organisationsnummer, välfärdsområdets ägarandel i välfärdssammanslutningen och välfärdsområdets andel av välfärdssammanslutningens egna och främmande kapital samt av över- eller underskottet enligt det senast upprättade bokslutet,

c) i fråga om intressesammanslutningar och övriga ägarintressesammanslutningar, namn, företags- och organisationsnummer, välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens ägarandel och välfärdsområdeskoncernens andel av sammanslutningens egna och främmande kapital samt av vinsten eller förlusten enligt det senast upprättade bokslutet,

4) separata uppgifter om lång- och kortfristiga fordringar på dottersammanslutningar, på välfärdssammanslutningar där välfärdsområdet är medlem och på intresse- och ägarintressesammanslutningar,

5) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna.

9 §
Noter till balansräkningens passiva

Noterna till balansräkningens passiva ska innehålla

1) en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

2) en specifikation av avskrivningsdifferensen,

3) en enligt balansräkningspost specificerad uppgift om sådana till långfristigt främmande kapital hörande skulder som förfaller senare än efter fem år,

4) en specifikation av emitterade masskuldebrevslån,

5) en specifikation av väsentliga poster som tagits upp bland avsättningarna, om detta är nödvändigt för att göra balansräkningsposterna klarare,

6) separata uppgifter om lång- och kortfristiga skulder till dottersammanslutningar, till välfärdssammanslutningar där välfärdsområdet är medlem och till intressesammanslutningar och andra ägarintressesammanslutningar,

7) en checkräkningslimit som är av betydelse för likviditeten och den outnyttjade limiten,

8) väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna.

10 §
Noter om säkerheter, ansvarsförbindelser och arrangemang utanför balansräkningen

Noterna om säkerheter och ansvarsförbindelser ska innehålla

1) specificerade uppgifter om skulder för vilka välfärdsområdet ställt egendom som säkerhet, för egen del eller för någon annan som ingår i samma koncern, samt uppgifter om ställd säkerhet,

2) det sammanlagda värdet av säkerheter som välfärdsområdet ställt för egen del på något annat sätt än vad som avses i 1 punkten, specificerat per säkerhetsslag,

3) säkerheter och ansvarsförbindelser ställda av välfärdsområdet till förmån för sammanslutningar inom samma koncern,

4) hyresansvar,

5) andra än i 1–4 punkten avsedda säkerheter och ansvarsförbindelser som ställts av välfärdsområdet,

6) andra än i 1–5 punkten avsedda arrangemang utanför balansräkningen som berör välfärdsområdet.

11 §
Noter om personal, revisorns arvoden och transaktioner med intressenter

Noterna om personal, revisorers arvoden och transaktioner med intressenter ska innehålla

1) antalet anställda per uppgiftsområde eller enligt annan av välfärdsområdet fastställd gruppindelning,

2) i balansräkningen aktiverade personalkostnader,

3) avgifter som tagits ut på arvoden till förtroendevalda och redovisats till partierna eller partiföreningarna,

4) specifikation av arvoden som betalats till en revisionssammanslutning,

5) uppgifter om välfärdsområdets transaktioner med intressenter, om transaktionerna är väsentliga och inte har genomförts under normala marknadsvillkor.

12 §
Halvårsrapport

Halvårsrapporten ska innehålla välfärdsområdets och affärsverkens resultaträkning och balansräkning. Dessutom ska halvårsrapporten innehålla väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin, budgetutfallet och en prognos för hela årets intäkter och kostnader.

Vid upprättande av halvårsrapporten ska de allmänna bokslutsprinciper som anges i bokföringslagen (1336/1997) iakttas.

13 §
Kvartalsrapport

Kvartalsrapporten ska innehålla välfärdsområdets och affärsverkens resultaträkning och balansräkning. Dessutom ska kvartalsrapporten innehålla väsentliga händelser inom verksamheten och ekonomin, budgetutfallet och viktiga faktorer som förväntas påverka räkenskapsperiodens intäkter och kostnader.

Vid upprättande av kvartalsrapporten ska de allmänna bokslutsprinciper som anges i bokföringslagen iakttas.

14 §
Koncernresultaträkning

Koncernresultaträkningen ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust)

Verksamhetsbidrag

Statlig finansiering

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Övriga finansiella intäkter

Räntekostnader

Övriga finansiella kostnader

Årsbidrag

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Differens vid eliminering av innehav

Nedskrivningar

Extraordinära poster

Räkenskapsperiodens resultat

Bokslutsdispositioner

Räkenskapsperiodens skatter

Latenta skatter

Minoritetsandelar

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

15 §
Koncernens finansieringsanalys

Koncernens finansieringsanalys ska upprättas enligt följande schema:

Verksamhetens kassaflöde

Årsbidrag

Extraordinära poster

Räkenskapsperiodens skatter

Rättelseposter till internt tillförda medel

Investeringarnas kassaflöde

Investeringsutgifter

Finansieringsandelar för investeringsutgifter

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar i utlåningen

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Förändringar i lånestocken

Ökning av långfristiga lån

Minskning av långfristiga lån

Förändring av kortfristiga lån

Förändringar i eget kapital

Övriga förändringar i likviditeten

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital

Förändring av omsättningstillgångar

Förändring av fordringar

Förändring av räntefria skulder

Finansieringens kassaflöde

Förändring av likvida medel

Förändring av likvida medel

Likvida medel 31.12.

Likvida medel 1.1.

16 §
Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen ska upprättas enligt följande schema:

AKTIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Immateriella tillgångar

Immateriella rättigheter

Övriga utgifter med lång verkningstid

Förskottsbetalningar

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden

Byggnader

Fasta konstruktioner och anordningar

Maskiner och inventarier

Övriga materiella tillgångar

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Placeringar

Andelar i intressesammanslutningar

Övriga aktier och andelar

Masskuldebrevsfordringar

Övriga lånefordringar

Övriga fordringar

FÖRVALTADE MEDEL

Statliga uppdrag

Donationsfondernas medel

Övriga förvaltade medel

RÖRLIGA AKTIVA

Omsättningstillgångar

Material och förnödenheter

Varor under tillverkning

Färdiga produkter

Övriga omsättningstillgångar

Förskottsbetalningar

Fordringar

Långfristiga fordringar

Kundfordringar

Lånefordringar

Latenta skattefordringar

Övriga fordringar

Resultatregleringar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Lånefordringar

Latenta skattefordringar

Övriga fordringar

Resultatregleringar

Finansiella värdepapper

Aktier och andelar

Placeringar i penningmarknadsinstrument

Masskuldebrevsfordringar

Övriga värdepapper

Kassa och bank

AKTIVA SAMMANLAGT

PASSIVA

EGET KAPITAL

Grundkapital

Grundkapital i stiftelser och föreningar

Egna fonder

Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

MINORITETSANDELAR

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner

Övriga avsättningar

FÖRVALTAT KAPITAL

Statliga uppdrag

Donationsfondernas kapital

Övrigt förvaltat kapital

FRÄMMANDE KAPITAL

Långfristigt

Masskuldebrevslån

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

Lån från offentliga samfund

Lån från övriga kreditgivare

Erhållna förskott

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Resultatregleringar

Latenta skatteskulder

Kortfristigt

Masskuldebrevslån

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter

Lån från offentliga samfund

Lån från övriga kreditgivare

Erhållna förskott

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Resultatregleringar

Latenta skatteskulder

PASSIVA SAMMANLAGT

17 §
Förkortad koncernbalansräkning

Koncernbalansräkningen kan även redovisas i förkortad form. Då tas förvaltade medel, omsättningstillgångar, finansiella värdepapper och förvaltat kapital upp på en rad. Fordringarna delas in i kortfristiga och långfristiga fordringar. Främmande kapital delas in i långfristigt räntebärande och långfristigt räntefritt främmande kapital och i kortfristigt räntebärande och kortfristigt räntefritt främmande kapital.

18 §
Noter om upprättande av koncernbokslut

Noterna om upprättande av koncernbokslut ska innehålla

1) principerna för upprättande av koncernbokslut,

2) noter om bokslutets uppställningsform,

3) en redogörelse för de ändringar som skett i principerna och metoderna för upprättande av koncernbokslutet samt för ändringarnas inverkan på koncernens resultat och ekonomiska ställning,

4) en motiverad redogörelse, om samma värderings- och periodiseringsprinciper inte har följts vid upprättandet av koncernbokslutet som vid upprättandet av välfärdsområdets bokslut,

5) en redogörelse för sådana förändringar i koncernstrukturen som på ett väsentligt sätt inverkar på koncernbalansräkningens jämförbarhet med det koncernbokslut som har upprättats för den föregående räkenskapsperioden,

6) väsentliga ändringar i koncernaktiva och koncernpassiva jämfört med föregående räkenskapsperiod och en redogörelse för behandlingen av dem.

19 §
Övriga noter till koncernbokslutet

Noterna till koncernbokslutets resultaträkning och till koncernbalansräkningens aktiva och passiva samt noterna om säkerheter och ansvarsförbindelser ska innehålla

1) verksamhetsintäkter indelade på av välfärdsområdet fastställda uppgiftshelheter,

2) en redogörelse för de ändringar i avsättningar som ingår i kostnaderna, om de inte är av ringa betydelse,

3) en redogörelse för poster redovisade som extraordinära intäkter och kostnader samt en redogörelse för väsentliga vinster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetsintäkter och väsentliga förluster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva som ingår i övriga verksamhetskostnader,

4) anslutningsavgifter till väsentliga belopp, om koncernsammanslutningarna under balansräkningsposten Mark- och vattenområden bland bestående aktiva har aktiverat sådana anslutningsavgifter för fastigheterna som inte betalas tillbaka och avgifterna inte har tagits upp som en egen post i balansräkningen,

5) de väsentliga posterna i de resultatregleringar som ingår i fordringar,

6) en specifikation per balansräkningspost om ökningar och minskningar av poster i eget kapital samt av överföringar mellan dessa poster under räkenskapsperioden,

7) en specifikation av väsentliga poster som tagits upp bland avsättningarna, om detta är nödvändigt för att göra balansräkningsposterna klarare,

8) de väsentliga posterna i de resultatregleringar som ingår i främmande kapital,

9) skulder för vilka sammanslutningen eller stiftelsen som sammanställs med koncernbokslutet har pantsatt, intecknat eller på något annat sätt gett egendom som säkerhet, specificerade per säkerhetsslag för varje post av främmande kapital som redovisas bland balansräkningens passiva,

10) det sammanlagda värdet av säkerheter som en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet har ställt på något annat sätt än vad som avses i 9 punkten, specificerat per säkerhetsslag,

11) det sammanlagda värdet av andra säkerheter ställda av en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet än sådana som avses i 9 och 10 punkten, specificerat per slag,

12) hyresansvar,

13) andra än i 9–12 punkten avsedda ansvarsförbindelser av en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet,

14) andra än sådana i 9–13 punkten avsedda arrangemang utanför balansräkningen som berör en sammanslutning eller stiftelse som sammanställs med koncernbokslutet

15) beloppet på latenta skatteskulder och skattefordringar, om en förkortad uppställningsform för balansräkningen har använts.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021. Denna förordning tillämpas första gången på uppgifter för 2021.

Helsingfors den 15 juli 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Pasi Leppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.