727/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Lag om ändring av 2 och 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (387/2013) 2 § 2 mom. 7 punkten samt 17 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom. 7 punkten i lag 245/2019 och 17 § i lag 1483/2019, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas dock inte på


7) sådana aktiva medicintekniska produkter för implantation som avses i 5 § 1 mom. 2 punkten i lagen om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv (629/2010) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter, om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG) nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och 93/42/EEG, nedan MD-förordningen,


17 §
Tillsynsmyndigheter

Säkerhets- och kemikalieverket är tillsynsmyndighet enligt denna lag. För de medicintekniska produkter som omfattas av lagen om vissa medicintekniska produkter enligt EU-direktiv, MD-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och om upphävande av direktiv 98/79/EG och kommissionens beslut 2010/227/EU samt lagen om medicintekniska produkter (719/2021) är det Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet som är tillsynsmyndighet.


Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.

RP 67/2021
ShUB 13/2021
RSv 87/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.