709/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Lag om ändring av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 69 § 5 mom., sådant det lyder i lag 946/2008, och

fogas till 123 §, sådan den lyder i lagarna 1734/1995 och 1425/2006, nya 3 och 4 mom. som följer:

69 §
Sedvanlig personalförmån

Som förmåner enligt 1 mom. 4 punkten betraktas också årliga förmåner till högst 400 euro för sådan frivillig motions- och kulturverksamhet för arbetstagaren som arbetsgivaren erbjuder. I detta moment avses med kulturverksamhet besök på museer, teatrar, opera, biografer, konserter, konstutställningar eller andra motsvarande evenemang eller tillställningar med anknytning till olika konstområden. Som kulturverksamhet betraktas också besök i vetenskapscenter och på idrottsevenemang samt deltagande i handledda, aktivitetsbaserade konstkurser. Som kulturverksamhet betraktas också mässor med anknytning till idrott och de olika konstområden som nämns ovan. Som kulturverksamhet betraktas dessutom deltagande i realtid i ovannämnd verksamhet med hjälp av en distansförbindelse. En förutsättning är att förmånen står till förfogande endast för arbetstagaren.


123 §
Fusioners och fissioners inverkan på rätten att dra av förluster

När kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När samkommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 62 a § i kommunallagen (410/2015) eller samkommuner har delats på det sätt som avses i 62 b § i den lagen har den mottagande samkommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av förlusten för den samkommun som går samman med samkommunen eller som delas. När en kommun går samman med en annan kommun på det sätt som avses 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen eller när en samkommun delas på det sätt som avses i 62 b § i kommunallagen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf.

När åländska kommuner har sammanslagits på det sätt som avses i 3 § 2 mom. i kommunstrukturlagen för Åland (Ålands författningssamling 2019:29) eller en del av en kommun har överförts till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen har den mottagande kommunen trots 2 mom. i denna paragraf rätt att dra av den överförande kommunens förlust. När en åländsk kommun går samman på det sätt som avses i 3 § 2 mom. 3 punkten i kommunstrukturlagen för Åland eller en del av en kommun överförs till en annan kommun på det sätt som avses i 4 mom. i den paragrafen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 63/2021
FiUB 9/2021
RSv 104/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.