708/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tonnageskattelagen (476/2002) 8 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 90/2012, och

fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder i lag 90/2012, en ny 5 punkt som följer:

8 §
Tonnagebeskattat fartyg

Tonnageskatt betalas för följande huvudsakligen i internationell sjöfart varande och huvudsakligen för gods- eller passagerartransport eller bogsering eller skjutbogsering avsedda och använda fartyg (tonnagebeskattat fartyg) som har sin strategiska och ekonomiska ledning i Finland och som har en bruttodräktighet om minst 100:


4) ett fartyg som bolaget på grund av tillfällig överkapacitet har hyrt ut utan besättning för högst tre år, då andelen av ett sådant uthyrt fartyg inte överskrider 20 procent av bruttodräktigheten för bolagets tonnagebeskattade fartyg med beaktande av de övriga fartyg som avses i denna punkt,

5) ett fartyg som bolaget har inhyrt utan besättning och som har godkänts som finskt enligt 1 kap. 1 b § i sjölagen (674/1994) och som bolaget utrustar och använder i trafik.Denna lag träder i kraft den 16 juli 2021. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

RP 63/2021
FiUB 9/2021
RSv 104/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.