703/2021

Helsingfors den 7 juli 2021

Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)

Ärendets bakgrund

I Kaavi kommun bekräftades 5.1.2018 med hjälp av laboratorieprover utförda vid Livsmedelsverket (från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket, tidigare Livsmedelssäkerhetsverket Evira) förekomsten av infektiös hematopoietisk nekros (IHN). Livsmedelsverket inrättade 8.1.2018 en i lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer (Evira/6375/0512/2017).

Livsmedelsverket ändrade 29.1.2020 beslutets åtgärder så att förbudet mot att transportera levande vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter eller könsceller från sådana vattenbruksdjur inom eller till restriktionsområdet upphävs. Samtidigt upphävdes förbudet mot frisläppning av vattenbruksdjur som tillhör mottagliga arter eller som tillhör vektorarter och deras könsceller i naturen. Beslutet och dess restriktionszon förblev i övrigt ikraft som sådant.

Vid avvecklandet av restriktionszonen tillämpas den nya lagen om djursjukdomar (76/2021) som trädde ikraft 21.4.2021.

Hörande

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av part, eftersom hörandet är uppenbart onödigt då man med beslutet avvecklar tidigare ikraftvarande begränsningar.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket avvecklar den restriktionszon som i enlighet med den gamla lagen om djursjukdomar (441/2013) 33 § inrättats i Kaavi på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer. Restriktionszonen och de åtgärder som bestämts för restriktionszonen upphör att gälla när detta beslut träder i kraft 7.7.2021.

MOTIVERINGAR

Fisksjukdomen hematopoietisk infektuös nekros (IHN) är förtecknad i komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629. Enligt komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882 hör sjukdomen till kategori c.

Enligt komissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 58 ska den behöriga myndigheten om ett fall bekräftas upprätta en restriktionszon med lämplig omfattning. I artikel 60 i den delegerade förordningen finns regler om förflyttningar inom restriktionszonen. De minimikrav som ska tillämpas på anläggningarna i restriktionszonen fastställs i del II i bilaga VI, särskilt i kapitel 1 avsnitt 3 punkt 1a när det gäller IHN.

Enligt lagen om djursjukdomar 27 § får Livsmedelsverket genom sitt beslut inrätta en restriktionszon på det område som omgärdar den plats där en sjukdom i kategori b eller c förekommer samt bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder enligt artikel 65 eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning som är nödvändiga för att förhindra spridning av djursjukdomen ska iakttas i zonen. När restriktionszonen inrättas samt gränserna för zonen bestäms ska de omständigheter som anges i artikel 64 eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av artikel 32 i EU:s djurhälsoförordning beaktas. Livsmedelsverket beslutar om avveckling av en restriktionszon med iakttagande av vad som i artikel 68 i EU:s djurhälsoförordning föreskrivs om avveckling av en zon som inrättats på grund av en sjukdom i kategori a.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b–c (327/2021) 44 § 1 mom. ska Livsmedelsverket efter det att IHN har konstaterats som åtgärd enligt 27 § i lagen om djursjukdomar och artikel 58 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 genom beslut inrätta en restriktionszon. På inrättandet och upphävandet av en restriktionszon tillämpas bestämmelserna i II avd. 1 kap. 3 avsnittet i bilaga VI till kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689.

Enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning (327/2021) 44 § 2 mom. ska Livsmedelsverket bestämma att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som anges i artiklarna 58.2 och 60 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 ska iakttas inom den restriktionszon som avses i 1 mom. Livsmedelsverket kan också besluta att de förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som anges i artikel 58.4 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 ska iakttas, om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen. Om det bekräftas att sjukdomen förekommer hos vilda vattenlevande djur, kan Livsmedelsverket vidta de åtgärder som avses i artikel 58.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 eller bestämma att dessa åtgärder ska vidtas.

Enligt bilaga VI, del II, kapitel 1, avsnitt 3 punkt 1c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 kan en restriktionszon avvecklas när det uppföljningsprogram som nämns i ifrågavarande förordnings bilaga VI, del II, kapitel 1, avsnitt 2 har slutförts.

Inom den ifrågavarande restriktionszonens område finns inga verksamma djurhållningsplatser där man håller arter som är mottagliga för IHN-sjukdomen. Uppföljningen för att uppnå status som fri från IHN har således gjorts genom att undersöka viltlevande fisk som fångats i området. Vid undersökningarna har inget IHN-virus hittats.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen (434/2003). Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1, 3, 9, 27–31, 100 och 102 §

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b–c (327/2021) 1, 4 och 44 §

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) artikel 32, 64–65 och 68

Komissionens delegerade förordning (EU) 2018/1629

Komissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 58 och 60, bilaga VI del II

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/990

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 6–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 7 juli 2021

Generaldirektörens ställföreträdare, överdirektör
Matti Puolimatka

Avdelningschefens ställföreträdare, enhetschef
Jaana Mikkola

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Hanna Kuukka-Anttila tel. 0295 204 507 eller per e-post (hanna.kuukka-anttila@ruokavirasto.fi).

BILAGOR

Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionförvaltningsverken

NTM-centralerna

Kaavi kommun

Kuopio stad

Juga kommun

Djurhållningsplatser för fisk inom restriktionszonen

Bilaga

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll och underskrift

I besvärsskriften, som riktas till Östra Finlands förvaltningsdomstol, ska uppges:

– ändringssökandens namn och hemkommun

– postadress och telefonnummer, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden

– det beslut i vilket ändring söks

– till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften. Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvärsskriften ska fogas:

– det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia

– intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde

– eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare skickats till myndigheten.

INLÄMNANDE AV BESVÄRSSKRIFTEN

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Östra Finlands förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter
Östra Finlands förvaltningsdomstol
Postadress: PB 1744, 70101 Kuopio
Besöksadress: Minna Canthin katu 64
Telefonväxel: 029 56 42500
Telefax: 029 56 42501
E-post: kuopio.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.