682/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Lag om Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Verksamhetsområde och styrning

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (servicecentret) ska främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft.

Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet svarar gemensamt för den styrning som anknyter till servicecentrets verksamhetsområde. Den allmänna administrativa styrningen av servicecentret ankommer på undervisnings- och kulturministeriet.

Servicecentret är en sådan fristående enhet vid Utbildningsstyrelsen som avses i 6 a § i lagen om Utbildningsstyrelsen (564/2016).

2 §
Uppgifter

Servicecentret har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde

1) utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster,

2) analysera prognostiseringsuppgifter om kompetens- och arbetskraftsbehov,

3) finansiera utbildning och andra kompetenstjänster som riktar sig särskilt till dem som har sysselsättning eller står utanför arbetskraften och som kompletterar det övriga offentligt understödda utbildningsutbudet,

4) stödja regionala och andra samarbetsnätverk samt främja deras verkningsfullhet.

Bestämmelser om finansiering av utbildnings- och andra kompetenstjänster enligt 1 mom. 3 punkten finns i 2 kap.

Servicecentret kan även ha andra uppgifter enligt särskilda bestämmelser.

3 §
Direktör och personal

Servicecentret har en direktör som leder servicecentrets verksamhet. Statsrådet utnämner direktören för en tid på fem år, om det inte av särskilda skäl finns grund för att utnämna direktören för kortare tid. Vid utnämningen av direktören iakttas i övrigt bestämmelserna i statstjänstemannalagen (750/1994).

Direktören avgör de ärenden som ska avgöras vid servicecentret, om det inte föreskrivs något annat, eller bestäms något annat i arbetsfördelningen för en fristående enhet.

Bestämmelser om utnämning och anställning av personal samt om behörighetsvillkor för personalen finns i lagen om Utbildningsstyrelsen.

4 §
Utnämning av rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt dess sammansättning och beslutanderätt

I anslutning till servicecentret finns ett råd för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som statsrådet utnämner för högst fem år i sänder.

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning har en ordförande, en vice ordförande och högst 12 andra medlemmar. Ordförande respektive vice ordförande för rådet är en företrädare för undervisnings- och kulturministeriet och en företrädare för arbets- och näringsministeriet, så att de turas om att vartannat år vara ordförande respektive vice ordförande. Bland rådets medlemmar ska ingå en företrädare för social- och hälsovårdsministeriet och en företrädare för finansministeriet. De övriga medlemmarna i rådet ska företräda arbetslivet.

Rådet är beslutsfört när ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

5 §
Uppgifter som ankommer på rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning ska

1) sköta den strategiska planeringen av servicecentrets verksamhet,

2) besluta om vittsyftande eller betydande yttranden och initiativ,

3) göra upp en framställning till utvecklingsplan för servicecentrets verksamhet enligt 6 § och ändringsförslag som gäller utvecklingsplanen,

4) besluta om prioriteterna i servicecentrets årliga verksamhetsplan.

Till stöd för verksamheten kan rådet tillsätta sektioner, som även har externa medlemmar.

6 §
Utvecklingsplan för servicecentrets verksamhet

Utvecklingsplanen för servicecentrets verksamhet ska innehålla verksamhetens mål och viktigaste åtgärder. Utvecklingsplanen utarbetas för högst fem år i sänder och den kan ses över under giltighetstiden. Utvecklingsplanen och ändringar i den ska godkännas av undervisnings- och kulturministeriet och av arbets- och näringsministeriet.

7 §
Samarbete med Utbildningsstyrelsen och med arbets- och näringsförvaltningens regionala aktörer

Servicecentret ska samarbeta med Utbildningsstyrelsen och med närings-, trafik- och miljöcentralerna.

2 kap.

Finansiering av utbildnings- och kompetenstjänster

8 §
Beviljande av statsunderstöd

Servicecentret kan bevilja statsunderstöd för

1) anordnande av sådana examina och examensdelar som avses i 5 § i lagen om yrkesutbildning (531/2017),

2) utbildning som ordnas av huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998),

3) anordnande av i 7 § i universitetslagen (558/2009) avsedda examina, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller examensdelar,

4) anordnande av i 10 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda examina, yrkespedagogisk lärarutbildning, specialiseringsutbildning och utbildning som innehåller delar av examina samt utbildning som är avsedd för invandrare,

5) anordnande av sådan undervisning i samiska och samisk kultur som avses i lagen om Sameområdets utbildningscentral (252/2010),

6) verksamhet som stöder ansökan till utbildning och deltagande i utbildning,

7) utveckling av och försök med verksamhet som hör till ansvarsområdet.

Endast av särskilda skäl kan statsunderstöd beviljas för ordnande av utbildning som leder till avläggande av en hel yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.

När statsunderstöd beviljas för ordnande av sådan utbildning som avses i lagen om yrkesutbildning ska hänsyn tas till att de målinriktade studerandeår som avses i 32 c § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) räcker till för ordnandet av utbildningen under finansåret.

Statsunderstödet ska täcka de totala kostnaderna för ordnande av sådan utbildning som avses i 1 mom. 1–5 punkten. I statsunderstödets belopp ska dock beaktas de avgifter som tas ut av de studerande och som avses i 12 §. Bestämmelser om statsunderstöd finns i statsunderstödslagen (688/2001).

9 §
Anskaffning av utbildnings- och kompetenstjänster

Servicecentret kan anskaffa utbildning och andra kompetenstjänster. På anskaffning av i 8 § 2 mom. avsedda högskoleexamina tillämpas vad som i 9 § i universitetslagen och 13 § i yrkeshögskolelagen föreskrivs om uppdragsutbildning.

I fråga om kvalitetskraven i anslutning till föremålet för anskaffningen ska särskilt beaktas utbildnings- eller kompetenstjänstens kvalitet, resursfördelning och uppföljning av verkningsfullheten.

3 kap.

Bestämmelser om ordnande av utbildning som finansieras av servicecentret

10 §
Reglerad utbildning

Vid anordnande av i 8 § 1 mom. 1–5 punkten avsedd utbildning eller utbildning med stöd av 9 § som innehåller i universitetslagen eller yrkeshögskolelagen avsedda examensdelar tillämpas på ordnandet av utbildningen, på antagningen av studerande och på antagningen som studerande samt på den studerandes rättigheter och skyldigheter vad som föreskrivs i den lag som gäller utbildningen i fråga, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Bestämmelserna i 13–16 § tillämpas inte på utbildning som avses i denna paragraf.

11 §
Förutsättningar för antagning som studerande

Som studerande kan antas en person som har ett sådant behov av kompetens som bestäms i statsunderstödsbeslutet eller avtalas i upphandlingskontraktet och tillräckliga förutsättningar för att förvärva det kunnande som utbildningen i fråga syftar till. Dessutom tillämpas vad som i lagen om utbildningen i fråga föreskrivs om förutsättningarna för antagning som studerande och om behörighet för studier.

12 §
Avgifter som tas ut av den studerande

Av en studerande kan det tas ut avgifter enligt den lag som gäller utbildningen i fråga, om så av grundad anledning bestäms i statsunderstödsbeslutet eller avtalas i upphandlingskontraktet.

13 §
Genomförande av antagningen av studerande och beslut om antagning som studerande i annan än reglerad utbildning

Utbildningsanordnaren beslutar om de förfaranden som gäller ansökan till utbildningen och om antagning av studerande. Utbildningsanordnaren har till uppgift att genomföra antagningen av studerande.

Servicecentret beslutar om antagningen som studerande på basis av utbildningsanordnarens förslag till antagning.

14 §
Den studerandes rättigheter och skyldigheter i annan än reglerad utbildning

En studerande har rätt att få undervisning enligt undervisningsplanen och rätt att avlägga studier under den tid de pågår. Rätten att delta i utbildningen upphör dock, om den studerande utan godtagbart skäl väsentligen försummar studierna enligt utbildningsplanen. Beslut om upphörande av rätten att delta i utbildningen meddelas av servicecentret utifrån utbildningsanordnarens framställning.

Utbildningsanordnaren ska ge den studerande ett betyg över genomgången utbildning. Av betyget ska utbildningens omfattning och centrala innehåll framgå.

15 §
Erhållande av information i fråga om annan än reglerad utbildning

Utbildningsanordnaren ska på servicecentrets begäran lämna servicecentret sådana andra uppgifter än personuppgifter som är nödvändiga för utvärdering, utveckling, statistikföring och uppföljning av den utbildningsverksamhet som servicecentret finansierar.

Utbildningsanordnaren ska trots sekretessbestämmelserna lämna servicecentret de uppgifter som är nödvändiga för att beslut om antagning som studerande enligt 13 § 2 mom. och beslut om upphörande av rätten att delta i utbildningen enligt 14 § 1 mom. ska kunna fattas.

16 §
Sökande av ändring inom annan än reglerad utbildning

I fråga om sökande av ändring i ett i 13 § 2 mom. avsett beslut om antagning som studerande tillämpas vad som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om sökande av ändring i beslut om antagning som studerande. I fråga om sökande av ändring i ett i 14 § 1 mom. avsett beslut om upphörande av rätt att delta i utbildningen tillämpas vad som i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om sökande av ändring i beslut i situationer då en studerande ska anses ha avgått. Regionalt behörigt är det regionförvaltningsverk inom vars ansvarsområde enligt 5 § 1 mom. i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009) utbildningsanordnaren har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

17 §
Information om utbildningsutbudet och kompetenstjänsterna

Servicecentret ska informera om det utbildningsutbud och andra kompetenstjänster som servicecentret finansierar.

4 kap.

Ikraftträdande

18 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2021.

RP 76/2021
KuUB 4/2021
RSv 108/2021

Nådendal den 29 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.